Internationellt samarbete

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
FATF

Aktionsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FATF (Financial Action Task Force), som fungerar i anslutning till organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, samarbetar internationellt att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. FATF:s medlemmar utgörs av 37 stater och två internationella organisationer. Finland blev godkänd som medlem 1991.

FATF utvecklar och utfärdar rekommendationer och följer upp genomförandet av dem i medlemsländerna genom årliga enkäter och regelbundna landspecifika utvärderingar.

FATF har publicerat fyrtio rekommendationer mot penningtvätt samt mot finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen, vilka FATF:s medlemsländer politiskt har förbundit sig till att iaktta.

Rekommendationerna kan läsas på FATF:s webbplats.

Genom att göra landspecifika utvärderingar kartlägger FATF situationen för förhindrande och utredande av penningtvätt och finansiering av terrorism i det land som vid respektive tidpunkt är föremål för utvärdering. Den nyaste landsutvärderingen för Finland färdigställdes på våren 2019 (publicerades 16.4.2019). Den första uppföljningsrapporten av landsutvärderingen för Finland kommer att behandlas i FATF i juni 2020.

FATF:s utvärderingsrapport för Finland kan läsas på FATF:s webbplats

FATF offentliggör regelbundet ett nyhetsbrev, FATF Business Bulletin, om sina viktigaste beslut och åtgärder. FATF Business Bulletin erbjuder väsentlig information i synnerhet för den privata sektorn.

FATF:s riktlinjer (Guidance) och bästa praxis (Best Practices)

FATFs riktlinje om digital identitet (Digital ID)

FATF har publicerat en riktlinje (på engelska) för att klargöra på vilket sätt systemen för digital identitet (Digital ID) kan utnyttjas i uppfyllandet av kundkontrollskyldigheten (customer due diligence, CDD).

Bästa praxis som gäller juridiska personers verkliga förmånstagare

Som det första internationella samarbetsorganet ställde FATF år 2003 globala krav som gäller verkliga förmånstagare. Kraven preciserades 2012. FATF publicerade i oktober 2019 bästa praxis som avser verkliga förmånstagare (Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons), vilka kan läsas på FATF:s webbplats

Riktlinje för bedömning av risken för finansiering av terrorism

FATF publicerade i juli 2019 en riktlinje för bedömning av risken för finansiering av terrorism (Terrorist Financing Risk Assessment Guidance), vilken kan läsas på FATF:s webbplats

Riktlinje om en riskbaserad bedömning av virtuella valutor och tillhandahållare av sådana

Syftet med riktlinjen som FATF publicerade i juni 2019 är att förtydliga på vilket sätt FATF:s rekommendationer ska tillämpas på virtuella valutor och tillhandahållare av tjänster i anslutning till virtuella valutor. Riktlinjen bygger på ett tillägg som FATF gjorde i sina rekommendationer i oktober 2018 och enligt vilken rekommendationerna ska tillämpas på virtuella valutor och tillhandahållare av tjänster i anslutning till virtuella valutor. Anvisningen ger också medlemsländerna och myndigheterna en vägledning om på vilket sätt medlemsländerna och tillsynsmyndigheterna ska tillämpa FATF:s rekommendationer på tillhandahållare av tjänster i anslutning till virtuella valutor och hur aktörerna själva bör agera. Riktlinjen Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers kan läsas på FATF:s webbplats.

FATF:s plenar- och arbetsgruppsmöten 2024

Februari 2024

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i februari 2024 finns på FATF:s webbplats.

FATF reviderade förteckningen över sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan” (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Kenya och Namibia.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Barbados, Gibraltar, Uganda och Förenade Arabemiraten.

FATF:s plenar- och arbetsgruppsmöten 2023

Oktober 2023

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i oktober 2023 finns på FATF:s webbplats.

FATF reviderade förteckningen över sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan” (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Bulgarien.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Albanien, Caymanöarna, Jordanien och Panama.

Juni 2023

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i juni2023 finns på FATF:s webbplats.

FATF lade inte till nya länder i förteckningen över länder som FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder mot. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att skärpta åtgärder för kundkännedom ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskbedömningar beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta "gråa listan" (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Kamerun, Kroatien och Vietnam.

Februari 2023

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i februari 2023 finns på FATF:s webbplats.

FATF lade inte till nya länder i förteckningen över länder som FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder mot. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att skärpta åtgärder för kundkännedom ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskbedömningar beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta "gråa listan" (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Sydafrika och Nigeria.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Kambodja och Marocko.

FATF:s plenar- och arbetsgruppsmöten 2022

Oktober 2022

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i oktober 2022 finns på FATF:s webbplats.

FATF reviderade förteckningen över sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att skärpta åtgärder för kundkännedom ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskbedömningar beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta "gråa listan" (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Demokratiska republiken Kongo, Moçambique och Tanzania.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Nicaragua, Pakistan.

Juni 2022

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i juni 2022 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, har FATF beslutat att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta "gråa listan" (på engelska).

Sedan början av covid-19-pandemin har FATF tillhandahållit viss flexibilitet för rapportering. FATF har bedömt framstegen i följande länder sedan mars 2022: Albanien, Barbados, Burkina Faso, Kambodja, Caymanöarna, Haiti, Jamaica, Jordanien, Mali, Malta, Marocko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippinerna, Senegal, Syd. Sudan, Turkiet och Uganda. För dessa länder har FATF uppdaterat informationen. Förenade Arabemiraten beslutade att skjuta upp sin rapportering och på grund av det såterpeglar informationen om det inte nödvändigtvis den senaste statusen av landet.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Gibraltar.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Malta.

Mars 2022

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i mars 2022 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, har FATF beslutat att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta "gråa listan" (på engelska).

På grund av COVID-19 pandemi valde Jordanien, Mali, Haiti och Turkiet att skjuta upp rapporteringen om de framsteg som gjorts för att åtgärda deras strategiska brister. För länderna som valde att rapportera har uttalandena uppdaterats. För länder som valde att skjuta upp sin rapportering gäller uttalandena i juni och oktober 2021, men de återspeglar inte nödvändigtvis den senaste statusen för deras AML/CFT-system.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Förenade arabemiraten.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Zimbabwe.

FATF:s plenar- och arbetsgruppsmöten 2021

Oktober 2021

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i oktober 2021 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, har FATF beslutat att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta "gråa listan" (på engelska).

På grund av COVID-19 pandemi valde Burkina Faso, Haiti och Sydsudan att skjuta upp rapporteringen om de framsteg som gjorts för att åtgärda deras strategiska brister. För länderna som valde att rapportera har uttalandena uppdaterats. För länder som valde att skjuta upp sin rapportering gäller uttalandena i februari och juni 2021, men de återspeglar inte nödvändigtvis den senaste statusen för deras AML/CFT-system.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Jordanien, Mali och Turkiet.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Botswana och Mauritius.

Juni 2021

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i juni 2021 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, har FATF beslutat att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan".

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan”.

På grund av COVID-19 pandemi valde Burkina Faso och Senegal att skjuta upp rapporteringen om de framsteg som gjorts för att åtgärda deras strategiska brister. För länderna som valde att rapportera har uttalandena uppdaterats. För länder som valde att skjuta upp sin rapportering gäller uttalandena i februari 2021, men de återspeglar inte nödvändigtvis den senaste statusen för deras AML/CFT-system.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Haiti, Malta, Filippinerna och Sydsudan.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Ghana.

Februari 2021

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i februari 2021 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, har FATF beslutat att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan".

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan”.

På grund av COVID-19 pandemi valde Barbados och Jamaica att skjuta upp rapporteringen om de framsteg som gjorts för att åtgärda deras strategiska brister. För länderna som valde att rapportera har uttalandena uppdaterats. För länder som valde att skjuta upp sin rapportering gäller uttalandena i februari 2020, men de återspeglar inte nödvändigtvis den senaste statusen för deras AML/CFT-system.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Burkina Faso, Caymanöarna, Marocko och Senegal.

FATF:s plenar- och arbetsgruppsmöten 2020

Oktober 2020

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i oktober 2020 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, beslutade FATF den 2 augusti 2020 att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan".

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan”.

På grund av COVID-19 pandemi, gav FATF möjlighet för länder med utökad övervakning att inte rapportera vid mötet i oktober 2020. För länderna som valde att rapportera har uttalandena uppdaterats. För länder som valde att skjuta upp sin rapportering gäller uttalandena i februari 2020, men de återspeglar inte nödvändigtvis den senaste statusen för deras AML/CFT-system.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Island och Mongoliet

Juni 2020

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i april 2020 finns på FATF:s webbplats.

På grund av COVID-19 pandemi, beslutade FATF vid sitt sammanträde den 28 april 2020 att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan".

På grund av pausen i utvärderingsprocessen gjorde FATF en hänvisning till sitt offentliga uttalande i februari 2020. Även om det tidigare uttalandet kanske inte nödvändigtvis återspeglar den senaste statusen i Iran och Nordkorea gällande bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism, gäller FATF:s uppmaning till åtgärder mot dessa högriskjurisdiktioner.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan”.

På grund av COVID-19 pandemi, beslutade FATF att ta en paus i utvärderingsprocessen som handlar om länder med utökad övervakning och bevilja en ytterligare period på fyra månader för den utsatta tiden. Trots allt bad Island och Mongoliet att bevara deras ursprungliga tidtabell. Som ett resultat har FATF uppdaterat sin förteckning bara i fråga om Island och Mongoliet. I annat fall har inga ändringar gjorts i förteckningen som har offentliggjord i februari 2020.

Februari 2020

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i februari 2020 finns på FATF:s webbplats.

Vid sitt sammanträde den 21 februari 2020 gjorde FATF ett offentligt uttalande om sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan".

Länder där FATF uppmanar till motåtgärder: Nordkorea och Iran.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan”.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning : Albanien, Barbados, Jamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Uganda.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning : Trinidad och Tobago.

FATF:s allmänna sammanträden och arbetsgruppsmöten 2019

Oktober 2019

I samband med sitt möte den 18 oktober 2019 gav FATF ett offentligt uttalande om de stater, i fråga om vilka FATF förutsätter att medlemmarna vidtar åtgärder.

FATF förnyade också listningen av de länder som har strategiska brister i sina system för förhindrande och utredande av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tillsammans med vilka FATF har upprättat en handlingsplan för åtgärdande av bristerna.

Juni 2019

I samband med sitt möte den 21 juni 2019 gav FATF ett offentligt uttalande om de stater, i fråga om vilka FATF förutsätter att medlemmarna vidtar åtgärder.

FATF förnyade också listningen av de länder som har strategiska brister i sina system för förhindrande och utredande av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tillsammans med vilka FATF har upprättat en handlingsplan för åtgärdande av bristerna.

Februari 2019

I samband med sitt möte den 22 februari 2019 gav FATF ett offentligt uttalande om de stater, i fråga om vilka FATF förutsätter att medlemmarna vidtar åtgärder.

FATF förnyade också listningen av de länder som har strategiska brister i sina system för förhindrande och utredande av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tillsammans med vilka FATF har upprättat en handlingsplan för åtgärdande av bristerna.

 

Samarbete på EU-nivå

De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har lagts ut på Finansinspektionens webbplats. Sidan kompletteras allt eftersom nya riktlinjer ges ut. Finansinspektionen ger också ut ett tillsynsmeddelande om nya utgivna riktlinjer.

På Europeiska bankmyndighetens (EBA) webbplats (på engelska) finns aktuell och nyttig information om de europeiska projekten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna

De nordiska och baltiska tillsynsmyndigheterna har avtalat om samarbete år 2019 för att stärka åtgärderna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Målet är att stärka den nuvarande samarbetsmodellen för tillsynen över förhindrande av penningtvätt.

Myndigheterna i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen har bildat en arbetsgrupp som har ett kontinuerligt och regelbundet samarbete och som utbyter erfarenheter och information om effektiv bekämpning av penningtvätt. Målet är att tillsynen över förhindrandet av penningtvätt ska vara bättre koordinerad i Norden och Baltikum.

Det bereds också en avsiktsförklaring för att göra det kontinuerliga och långvariga samarbetet officiellt (Memorandum of Understanding, MoU).