Anmälan till Finansinspektionen

Angående företag som är under Finansinspektionens tillsyn kan till Finansinspektion anmälas sådana förfaringssätt som kunden anser sig vara i strid med bestämmelser eller för övrigt klandervärdiga. Samtliga anmälningar sparas och Finansinspektionen beaktar uppgifter som framkommit i anmälningarna i sin tillsynsverksamhet enligt sitt eget övervakande.

En anmälan till Finansinspektionen kan formuleras fritt men ska tydligt innehålla åtminstone följande uppgifter

  • namnet på det företag under tillsyn som ärendet gäller
  • beskrivning av företagets uppförande eller verksamhet
  • motiveringar till varför kunden anser att företagets uppförande strider mot bestämmelserna eller är klandervärt
  • besked om behandling av ärendet pågår eller har behandlats någon annanstans (t.ex. i Försäkrings- och finansrådgivningen eller i någon nämnd eller domstol)
  • anmälarens kontaktuppgifter ( namn, adress, telefonnummer och eventuella e-postadress).

Anmälningar till Finansinspektionen är i regel offentliga om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag (t.ex. uppgifter om en persons hälsotillstånd, arbetssökning eller årsinkomster). Företaget under tillsyn kan även få kännedom om anmälan. Finansinspektionen offentliggör angående sin verksamhet och sina tillsynsåtgärder på sin webbsida. Det är även viktigt att komma ihåg  att en anmälan till Finansinspektionen inte ersätter sökande av ändring enlighet med lag och förlänger inte heller den besvärstid som nämns i besvärsanvisningen.

En anmälan skickas till Finansinspektionens registratorskontor

  • per post till adressen PB 103, 00101 Helsingfors
  • e-post till kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi eller
  • per fax till 09 183 53 28.

Av kundskyddsskäl rekommenderar vi inte att tillställa uppgifter som innehåller konfidentiell information skickas per e-post.

Brevet kan också lämnas in personligen till Finansinspektionen.

Avlämningsstället för inkommande post till Finansinspektionen finns på innergården vid Fredsgatan 19 med ingång via porten i gränden mellan Fredsgatan 19 och Fredsgatan 17 (Riksarkivet). Porten öppnas genom att ringa på porttelefonen till bevakningscentralen. I slutet av gränden finns en glaskur med hiss.