Anvisningar om ansökan från företag under tillsyn

Företag under tillsyn ska utarbeta verksamhetsprinciper och rutiner för rapportering och behandling av misstänkta överträdelser inklusive åtgär-der för att skydda rapportören. Rutinerna ska omfatta anvisningar till de anställda om rapportering av misstänkta överträdelser. Rutinerna ska stå i rätt proportion till arten och omfattningen av den verksamhet som före-taget under tillsyn bedriver.

Om företaget under tillsyn har för avsikt att utnyttja Finansinspektionens rapporteringskanal som den rapporteringskanal som avses i 7 kap. 8 § i penningtvättslagen, ber vi företaget lämna en fritt formulerad ansökan till vårt registratorskontor (kirjaamo@finanssivalvonta.fi) och i meddelandets rubrik hänvisa till ansökan om användning av Finansinspektionens rapporteringskanal vid rapportering om misstänkta överträdelser av be-stämmelserna om penningtvätt.

Ansökan ska innehålla företagets riskbedömning samt en motivering till varför företaget under tillsyn anser att Finansinspektionens rapporteringskanal är tillräcklig med hänsyn till företagets storlek och verksam-het samt risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansökan behandlas hos Finansinspektionen varefter Finansinspektionen skickar sitt beslut i ärendet.

Det är fråga om ett avgiftsbelagt beslut av Finansinspektionen. Tillståndets pris bestäms i enlighet med den arbetsmängd som använts för behandlingen av ansökan.