Ilmoitus Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonnalle voi ilmoittaa Finanssivalvonnan valvottavan menettelystä, jonka asiakas katsoo olevan säännösten vastaista tai muutoin moitittavaa. Kaikki ilmoitukset tallennetaan ja Finanssivalvonta ottaa harkintansa perusteella yhteydenotoissa esiin tuodut asiat huomioon valvontatoiminnassaan.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi selkeästi ilmetä vähintään

  • valvottava eli se palveluntarjoaja, jonka toiminnasta on kyse
  • selostus valvottavan menettelystä tai toiminnasta
  • perustelut, miksi menettely on kirjoittajan mielestä säädösten vastaista tai moitittavaa
  • onko asia vireillä jo jossain muualla (esimerkiksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa tai jossain lautakunnassa tai tuomioistuimessa)
  • ilmoittajan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite).

Finanssivalvonnalle toimitetut ilmoitukset ovat pääsääntöisesti julkisia, jollei niissä ole lain perusteella salassa pidettäviä tietoja (esimerkiksi henkilön terveydentilaa, työnhakijana oloa tai vuosituloja koskevia tietoja). Ilmoitus voi tulla myös valvottavan tietoon. Finanssivalvonta julkaisee tietoa toiminnastaan ja valvontatoimenpiteistään nettisivuillaan. On myös tärkeää muistaa, että Finanssivalvonnalle lähetetty ilmoitus tai muu yhteydenotto ei korvaa laissa säädettyä muutoksenhakua eikä pidennä valitusosoituksessa mainittua valitusaikaa.

Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnan kirjaamoon joko

  • postitse osoitteella Finanssivalvonta, Kirjaamo, PL 103, 00101 Helsinki
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi tai
  • faksilla numeroon 09 183 5328.

Tietosuojasyistä emme suosittele tietojen toimittamista sähköpostilla, jos ilmoitus sisältää salassa pidettävää tietoa.

Kirjeen voi myös tuoda itse Finanssivalvontaan.

Postin vastaanotto sijaitsee Rauhankatu 19:n sisäpihalla. Käynti sisäpihalle on Rauhankatu 19:n ja Rauhankatu 17:n (Kansallisarkisto) väliseltä kujalta, jonka edessä on portti. Saat portin auki ottamalla portinpielessä olevan kutsulaitteen avulla yhteyttä Suomen Pankin valvomoon. Portin jälkeen kujan päässä on lasinen hissirakennus. Voit tilata hissin kutsulaitteella.