Etiska riktlinjer för Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter

Dessa etiska riktlinjer gäller direktionsmedlemmarna och deras suppleanter i Finansinspektionen. Riktlinjerna gäller dessa personer när det är fråga om uppgifter eller skyldigheter som uppenbarligen har ett samband med deras position som medlem eller suppleant i Finansinspektionens direktion.

Europeiska centralbankens (ECB) råd godkände den 12 mars 2015 riktlinjer om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (ECB/2015/12). De nationella behöriga myndigheterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra riktlinjerna. De etiska riktlinjerna för Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter, anvisningarna för värdepappershandel och försäkringsinvesteringar samt anvisningarna för anmälningsskyldiga personer med insynsställning omfattar de principer som anges i riktlinjerna.

Rådgivare i etiska frågor

Finansinspektionens direktionsmedlemmars och deras suppleanters rådgivare i etiska frågor är bankfullmäktiges sekreterare.

Riksdagens bankfullmäktige har godkänt de etiska riktlinjerna den 8 juni 2016.

Etiska riktlinjer

Oavhängighet och undvikande av intressekonflikter

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter förutsätts i all sin verksamhet avhålla sig från sådana sysslor som kan ge upphov till en intressekonflikt för Finansinspektionen och skötseln av direktionsmedlemmens eller suppleantens tjänsteåligganden. Om det uppstår en intressekonflikt, ska direktionsmedlemmen och suppleanten utan dröjsmål underrätta bankfullmäktiges sekreterare om detta.

  • Med intressekonflikt avses en situation där personliga intressen kan påverka eller förefalla påverka en persons möjligheter att utföra sina uppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt.
  • Med personliga intressen avses en ekonomisk förmån eller annan förmån eller möjlig förmån för anställda, deras familjemedlemmar och andra anhöriga eller deras vänner och nära bekanta.
Gåvor och andra ekonomiska förmåner

Finansinspektionens direktionsmedlemmar eller deras suppleanter får inte för egen del eller för någon annan person begära, ta emot eller acceptera en fördel, som på något sätt har ett samband med de uppgifter och skyldigheter som har ålagts dem.

  • Med fördel avses varje gåva, gästfrihet eller annan förmån av ekonomiskt eller icke-ekonomiskt slag, som objektivt förbättrar mottagarens ekonomiska, rättsliga eller personliga situation och till vilken mottagaren inte är berättigad av några andra orsaker.

Undantag utgör fördelar vars värde inte överstiger vad som är sedvanligt eller försumbart. Gåvor vars värde inte överstiger 50 euro betraktas som sedvanliga gåvor. Om det uppstår en särskild situation där en gåva vars värde överstiger 50 euro inte kan avböjas, ska gåvan överlämnas till Finansinspektionen, såvida inte det värde som överstiger 50 euro inbetalas till Finansinspektionen.

Fördelen får inte vara frekvent eller komma från samma källa. Fördelen får inte påverka eller ge sken av att påverka oavhängigheten och opartiskheten hos den anställde. Sedvanlig gästfrihet som erbjuds vid samarbete mellan övriga myndigheter, centralbanker, Europeiska unionens organ eller internationella organisationer kan accepteras.

Om direktionen behandlar ett ärende som gäller ett tillsynsobjekt eller om direktionen har fått kännedom om ett sådant ärende, ska direktionsmedlemmarna eller deras suppleanter förhålla sig återhållsamt även till gästfrihet av ett försumbart värde från tillsynsobjektet.
 
Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter får varken bjuda varandra eller erbjuda varandra andra förmåner på Finansinspektionens bekostnad, utom när det sker enligt uttryckligen godkänd praxis.

Inbjudningar och deltagande i evenemang som anordnas av utomstående

Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika att intressekonflikter uppstår, får direktionsmedlemmarna och deras suppleanter tacka ja till inbjudningar till konferenser, mottagningar, kulturella evenemang och andra evenemang och tillställningar samt även gästfrihet i lämpliga former i samband med detta, om deras deltagande i evenemanget är förenligt med deras uppgifter eller det i övrigt är i Finansinspektionens intresse.
 
Huvudregeln är att Finansinspektionen betalar rese- och övernattningskostnaderna för en direktionsmedlem eller en suppleant, när denne reser i den egenskapen. Direktionsmedlemmarna och deras suppleanter får inte ta emot arvoden för föreläsningar och föredrag som de håller i egenskap av direktionsmedlem eller suppleant.
 
Dessa regler ska också gälla för direktionsmedlemmarnas och deras suppleanters make/maka om dessa också omfattas av inbjudan och deras deltagande står i överensstämmelse med internationellt vedertagen sedvänja.

Lån, försäkringar, tjänster och produkter

Villkoren för lån, försäkringar, tjänster eller produkter som Finansinspektionens direktionsmedlemmar eller deras suppleanter får av ett tillsynsobjekt ska följa villkoren till allmänheten. Finansinspektionens direktionsmedlemmar eller deras suppleanter, direktionsmedlemmarnas eller suppleanternas make/maka, minderåriga barn eller andra omyndiga, vars intressebevakare direktionsmedlemmen eller suppleanten är, får inte ta emot ogrundad fördel från ett tillsynsobjekt.

Iakttagande av anvisningarna för värdepappershandel och försäkringsinvesteringar

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter omfattas av Finansinspektionens gällande insider- och handelsanvisningar.

Handelsanvisningarna tillämpas på direktionsmedlemmarna och deras suppleanter eller på den värdepappershandel som bedrivs av företag där direktionsmedlemmarna eller deras suppleanter har bestämmande inflytande och på företagens försäkringsinvesteringar, samt den handel som bedrivs för direktionsmedlemmarnas eller deras suppleanters omyndiga barns eller annan persons räkning, om direktionsmedlemmarna eller deras suppleanter i egenskap av intressebevakare beslutar om affärerna. Handelsanvisningarna tillämpas inte på direktionsmedlemmarnas make/maka eller sambo. En direktionsmedlem eller en suppleant har bestämmande inflytande i ett företag om denne äger över 50 procent av röstetalet, aktiekapitalet eller andelskapitalet i företaget. Vid beräkning av ägarandelen ska ägarandelar som direktionsmedlemmens eller suppleantens närstående innehar i samma företag inräknas i direktionsmedlemmens eller suppleantens ägarandel. Härvid anses följande personer höra till närstående: direktionsmedlemmarnas och deras suppleanters make/maka, omyndiga, vars intressebevakare direktionsmedlemmen eller suppleanten är och övriga familjemedlemmar (personer som avses i 2 kap. i ärvdabalken, dvs. som är närmare släkt än kusiner), som har bott i samma hushåll med den anmälningsskyldige i minst ett år.

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter får inte köpa värdepapper i ett tillsynsobjekt eller i något annat finansiellt företag som är etablerat i Europeiska unionen eller göra kortfristiga placeringar i andra värdepapper. I handelsanvisningarna anges närmare vilka värdepapper som inte omfattas av begränsningarna och köpförbudet. Anställda på Finansinspektionen ska helst inte heller förvärva värdepapper i sådana andra utländska tillsynsobjekt verksamma på finansmarknaden som har en filial i Finland eller vars dotterföretag står under Finansinspektionens tillsyn. Mottagande av värdepapper i arv, vid bodelning eller som gåva bryter inte mot de etiska riktlinjerna.

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter får inte göra kortfristiga placeringar i aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland eller med finansiella instrument vars värde är beroende av sådana aktier.

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter ska konsultera Finansinspektionens ”Compliance Officer” (CO) vid köp eller försäljning av värdepapper.

Jäv och andra konfliktsituationer

Jäviga direktionsmedlemmar eller suppleanter får inte delta i ärendets beredning, föredragning eller beslut.
 
Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras suppleanter får inte behandla ärenden som gäller dem själva eller deras närstående. Med närstående avses person som avses i 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003). Direktionsmedlemmar eller deras suppleanter är också jäviga om deras oberoende av något annat särskilt skäl äventyras.

Godkännanderutiner i undantagsfall

Om tveksamhet uppstår hur de etiska regler som fastställs i dessa riktlinjer ska tillämpas i praktiken, ska Finansinspektionens direktionsmedlemmar eller suppleanter konsultera rådgivaren i etiska frågor för att säkerställa att riktlinjerna tillämpas på ett enhetligt sätt. Rådgivaren i etiska frågor kan i enskilda fall bevilja undantag från riktlinjerna om frågan är obetydlig och inte strider mot de allmänna principerna i de etiska riktlinjerna.

Se också