Inräkning av delårs- eller årsöverskott

Inräkning av delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet (CRR artikel 26 och Kommissionens delegerade förordning EU 241/2014 artikel 2-3)

Delårs- eller årsöverskott kan inräknas i tillsynsobjektets (nedan företag) kärnprimärkapital, då företaget med ett formellt beslut (i allmänhet bolagsstämma) har fastställt räkenskapsperiodens slutliga vinst eller förlust.

Företaget kan även med Finansinspektionens förhandstillstånd inräkna delårs- eller årsöverskottet i kärnprimärkapitalet innan ett formellt beslut i ärendet föreligger. Tillstånd till betydande kreditinstitutet som står under ECB:s direkta tillsyn beviljas emellertid av ECB.

Behov av förhandstillstånd:

 • Tillstånd behövs om företaget i sin kapitaltäckningsrapportering (t.ex. COREP-rapportering) avser att inräkna delårs- eller årsöverskottet i kärnprimärkapitalet innan ett formellt beslut har tagits i ärendet.
 • Tillstånd behövs skilt för det enskilda företaget och dess företagsgrupp.
 • Tillstånd beviljas för en räkenskapsperiod och de delårsperioder som ingår i den på en och samma gång.

Tillståndsansökan

 • Ansökan ska inlämnas till Finansinspektionen senast fyra (4) veckor före utgången av den första delårsperioden för vilken överskottet är avsett att inräknas i kärnprimärkapitalet.
 • Som bilaga till tillståndsansökan ska den sökande inlämna ledningens redogörelse för det uppskattade beloppet av överskottet som är avsett att inräknas i kärnprimärkapitalet och/eller i det konsoliderade kärnprimärkapitalet. Ledningens redogörelse ska inlämnas för alla nivåer som tillstånd söks (solo och på konsoliderad nivå).
 • Ansökan med bilagor ska skickas till e-postadressen kirjaamo(at)fiva.fi. Som meddelandets rubrik ska tydligt antecknas "Ansökan om att få inräkna överskott i kärnprimärkapitalet".

Uppföljning av att tillståndsvillkoren följs

Ett företag som beviljats tillstånd ska inom sex (6) veckor från utgången av räkenskapsperioden eller en delårsperiod till Finansinspektionen inlämn

 • ledningens uppdaterade redogörelse för det faktiska beloppet av det överskott som inräknats i kärnprimärkapitalet, samt
 • rapport (review) eller revisionsberättelse utfärdat av en revisor (artikel 26 punkt 2, underpunkt a i CRR).

       Av revisorns rapport (review) eller revisionsberättelse ska det framgå:

 • huruvida den gäller ett enskilt företag eller en fastställd företagsgrupp, och såvida det är fråga om den senare, vilka bolag som hör till företagsgruppen
 • ett enskilt företags eller företagsgruppens överskott har i ledningens redogörelse bedömts enligt de fastställda riktlinjerna i de redovisningsregler som tillämpas
 • ett enskilt företags eller företagsgruppens beräknade kostnader och vinstutdelning har dragits av från det överskott som ska inräknas i kärnprimärkapitalet enligt ledningens redogörelse
 • beloppet av det enskilda företagets eller företagsgruppens balanserade vinstmedel, vilket enligt tillståndet inräknats i kärnprimärkapitalet.

Ledningens uppdaterade redogörelse och revisorns rapport (review) eller revisionsberättelse ska lämnas för alla de företag och företagsgrupper som fått tillstånd. Redogörelse ska lämnas skilt för varje slutförd period.

Ledningens uppdaterade redogörelse och revisorns rapport (review) eller revisionsberättelse ska skickas till e-postadressen kirjaamo(at)fiva.fi. Som meddelandets rubrik ska tydligt antecknas "Uppföljning - Inräkning av överskottet i kärnprimärkapitalet"

Rapportering av räkenskapsperiodens resultat i COREP

Exempel på hur räkenskapsperiodens resultat rapporteras i  COREPs C01-rapport (Kapitalbas) i situationer där (i) företaget inte har fått Finansinspektionens tillstånd att inräkna överskottet i kärnprimärkapitalet, och (ii) företaget har fått Finansinspektionens tillstånd at inräkna överskottet in kärnprimärkapitalet.