Utländska kreditinstituts verksamhet i Finland

Utländska kreditinstitut från EES-länder med verksamhet i Finland

Filialer

Utländska kreditinstitut med säte i EES-länder får inrätta filialer på samma villkor som gäller för finländska kreditinstitut. Myndigheten i kreditinstitutets hemstat underrättar Finansinstitutet om kreditinstitutets rätt att bedriva kreditinstitutsverksamhet samt specificerar de tjänster som filialen kommer att tillhandahålla. Finansinspektionen skall svara kreditinstitutet inom två månader efter att underrättelsen inkommit.

Finansinspektionen övervakar filialens verksamhet i begränsad utsträckning. Myndigheten i kreditinstitutets hemstat övervakar riskerna i verksamheten samt kapitaltäckningen. Filialer som tar emot inlåning ska redogöra för insättningsgarantin och hur den är ordnad. En filials insättningsgaranti baserar sig på garantisystemet i kreditinstitutets hemstat.

Om en filial uppfyller den gemensamma tillsynsmekanismens kriterier för systemviktigt institut ställs den under Europeiska centralbankens tillsyn.

Förteckningen över tillsynsobjekt - filialer

Gränsöverskridande tjänster

För tillsynen av kreditinstitut som bedriver gränsöverskridande verksamhet svarar huvudsakligen hemlandets tillsynsmyndighet. Finansinspektionen övervakar dock förfaranden vid kundtransaktioner hos kreditinstitut som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster och deras efterlevnad av bestämmelserna till skydd för kunderna.

Serviceleverantörer som lämnat in anmälan– tjänsteleverantörer

Kreditinstitut från länder utan för EES

Filialer

Kreditinstitut från länder utanför EES får inrätta filialer i Finland, om Finansinspektionen beviljar koncession. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för att få koncession finns i 17 kap. i kreditinstitutslagen (610/2014).

Förteckningen över tillsynsobjekt-filialer från tredjeländer

Representationskontor

Kreditinstitut från länder utanför EES får öppna representationskontor i Finland genom att underrätta Finansinspektionen om detta. Avsikten är att representationskontoret ska ge information om kreditinstitutet och dess tjänster, men kontoret får inte bedriva kreditinstitutsverksamhet, exempelvis ta emot inlåning eller bevilja krediter.

Förteckningen över tillsynsobjekt-representationskontor

Kreditinstitut från länder utanför EES får inte tillhandahålla gränsöverskridande tjänster direkt i Finland.