Ulkomaisen luottolaitoksen toiminta Suomessa

ETA–valtiosta tulevan ulkomaisen luottolaitoksen toiminta Suomessa

Sivuliike

Ulkomainen luottolaitos, jonka kotipaikka on ETA–valtiossa, voi perustaa sivuliikkeen samoin edellytyksin kuin yllä suomalaisen luottolaitoksen osalta on kuvattu. Luottolaitoksen kotivaltion viranomainen ilmoittaa Finanssivalvonnalle tämän oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä yksilöi ne palvelut, joita sivuliike tarjoaa. Finanssivalvonnalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoituksen saamisesta vastata luottolaitokselle.

Finanssivalvonta valvoo sivuliikkeen toimintaa rajoitetusti. Toiminnan riskien ja vakavaraisuuden valvonta kuuluu luottolaitoksen kotivaltion viranomaiselle. Talletuksia vastaanottavien sivuliikkeiden tulee kertoa talletussuojasta ja sen järjestämisestä. Sivuliikkeen talletussuoja perustuu luottolaitoksen kotivaltion suojajärjestelmään.

Jos sivuliike täyttää Yhteisessä valvontamekanismissa määritellyt merkittävyyden arviointiperusteet, siirtyy sivuliike Euroopan keskuspankin valvontaan.

Finanssivalvonnan valvottavaluettelo - sivuliikkeet

Palvelujen tarjonta rajan yli

Suoraan rajan yli harjoitettavaa luottolaitostoimintaa valvoo pääasiallisesti luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomainen. Finanssivalvonta kuitenkin valvoo rajan yli palveluita tarjoavan luottolaitoksen menettelytapoja asiakasliiketoiminnassa ja asiakkaan suojaksi säädettyjen säännösten noudattamista.

Finanssivalvonnan notifikaatioluettelo– palveluntarjoajat

ETAn ulkopuolelta tuleva luottolaitos

Sivuliike

ETA–valtion ulkopuolelta tuleva luottolaitos voi perustaa sivuliikkeen Suomeen, jos se saa Finanssivalvonnalta toimiluvan. Toimiluvan edellytyksistä on tarkemmin säädetty Luottolaitoslaissa (610/2014) 17 luvussa.

Finanssivalvonnan valvottavaluettelo

Edustusto

ETA–valtion ulkopuolelta tuleva luottolaitos voi avata edustuston Suomeen ilmoittamalla siitä Finanssivalvonnalle. Edustuston tarkoituksena on antaa tietoa luottolaitoksesta ja sen palveluista, mutta edustuston kautta ei saa harjoittaa luottolaitostoimintaa, esimerkiksi ottaa vastaan talletuksia tai myöntää luottoja.

Finanssivalvonnan valvottavaluettelo

ETAn ulkopuolisista valtioista ei saa tarjota palveluja suoraan rajan yli Suomeen.