Betalningsleverantörer

Auktorisationer och registreringar av betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar

Ansökan om auktorisation för betalningsinstitut och registrering av den som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Med tillhandahållande av betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010) avsedd verksamhet, som i princip är tillståndspliktig. Betaltjänster är till exempel genomförande av betalningstransaktioner, utfärdande av betalningsinstrument och penningförmedling.

På den här sidan finns information för de som ansöker om auktorisation eller registrering:

 • betalningsinstitut
 • fysiska och juridiska personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster (inkl. kontoinformationstjänst)
 • institut för elektroniska pengar
 • personer som tillhandahåller utgivning av elektroniska pengar utan auktorisation
 • de som tillhandahåller betaltjänster inom ett begränsat nätverk.

 

Auktorisation av betalningsinstitut eller institut för elektroniska pengar

Det behövs en auktorisation om:

 • de betalningar som betalningsinstitutet förmedlar i genomsnitt överstiger tre miljoner euro per månad (auktorisation för betalningsinstitut)
 • beloppet på de elektroniska pengar som ges ut överstiger fem miljoner euro (auktorisation för institut för elektroniska pengar)
 • det tillhandahålls betalningsinitieringstjänster
 • betalningsinstitutet eller institutet för elektroniska pengar ämnar bedriva verksamhet även i en annan EES-stat.

Om de upplysningar som ska fogas till ansökan om auktorisation föreskrivs genom förordning av finansministeriet (1040/2017). Finansinspektionen förutsätter att ansökan om auktorisation innehåller utredning om alla de uppgifter som förutsätts i finansministeriets förordning. Därtill rekommenderar Finansinspektionen att sökanden iakttar Europeiska bankmyndigheten EBAs (European Banking Authority) riktlinjer (på finska) om betalningsinstitutets auktorisationer EBA/GL/2017/09.

Centrala krav om innehållet i ansökan om auktorisation

 • förteckning över de betaltjänster som ska tillhandahållas och utredning om den sökande
 • utredning om minimikapitalet, som är:
  • för betalningsinstitut 125 000 euro
  • för den som enbart tillhandahåller betalningsinitieringstjänster 50 000 euro
  • för den som enbart tillhandahåller penningförmedling 20 000 euro
  • för institut för elektroniska pengar 350 000 euro
 • utredning om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar
 • utredningar om ledningens och styrelsens tillförlitlighet och lämplighet (se nedan punkt fit & proper)
 • utredning om finansiella verksamhetsförutsättningar och eventuella tidigare bokslutsuppgifter
 • utredning om mottagande av medel, betalningsförmedling samt skyddande av kundmedel
 • beskrivning av intern kontroll, riskhantering samt informationssystem
 • utredningar om systemen för kundidentifiering och kundkontroll samt om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • utredning om hanteringen av operativa risker och säkerhetsrisker samt om anmälan av incidenter och bedrägerier
 • utredning om ansvarsförsäkringen eller annan motsvarande garanti av den som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster för att täcka de ansvar som uppstår.

För behandlingen av auktorisation tas en åtgärdsavgift ut enligt tariffen. En åtgärdsavgift enligt tariffen tas ut för såväl positiva som negativa beslut. Om handläggningen av ett ärende avbryts för att den sökande drar tillbaka sin ansökan, tas avgiften ut enligt de kostnader som dittills uppstått av handläggningen av ärendet.

Tillhandahållande av betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar utan auktorisation (registrering) inkl. kontoinformationstjänst

Tjänster kan tillhandahållas utan auktorisation, om:

 • det sammanlagda beloppet på betaltjänstens betalningstransaktioner för en fysisk person inte i genomsnitt överstiger 50 000 euro per månad under en period på 12 månader, eller
 • det sammanlagda beloppet på betaltjänstens betalningstransaktioner för en juridisk person inte i genomsnitt överstiger 3 000 000 euro per månad, och
 • betaltjänsten tillhandahålls inte i en annan EES-stat
 • beloppet av utestående pengar för den som gett ut elektroniska pengar inte överstiger 5 000 000 euro
 • om bara kontoinformationstjänster tillhandahålls.

Lämnande av registreringsanmälan och dess innehåll:

Om de utredningar som ska fogas till registreringsanmälan föreskrivs i 8 § i lagen om betalningsinstitut samt i avsnitt 6 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2016 (på finska). Finansinspektionen förutsätter att registreringsansökan innehåller utredning om alla de uppgifter som förutsätts i den reglering som nämns ovan.

Centrala krav gällande innehållet i registreringsansökan

 • förteckning över de betaltjänster som ska tillhandahållas och utredning om den sökande
 • utredning om ledningens lämplighet och tillförlitlighet (se nedan punkt fit & proper)
 • affärsplan, som bl.a. innehåller beskrivningar av förfaringssätt, processer och informationssystem som används vid tillhandahållande av tjänsterna
 • utredning om skyddandet av kundmedel
 • utredningar om systemen för kundidentifiering och kundkontroll samt om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • utredning om hanteringen av operativa risker och säkerhetsrisker samt om anmälan av incidenter och bedrägerier
 • utredning om ansvarsförsäkringen eller annan motsvarande garanti av den som tillhandahåller kontoinformationstjänster för att täcka de ansvar som uppstår.

För behandlingen av registrering tas en åtgärdsavgift ut enligt tariffen. En åtgärdsavgift enligt tariffen tas ut för såväl positiva som negativa beslut. Om handläggningen av ett ärende avbryts för att den sökande drar tillbaka sin ansökan, tas avgiften ut enligt de kostnader som dittills uppstått av handläggningen av ärendet.

Betaltjänster som tillhandahålls i ett begränsat nätverk eller för förvärv av ett mycket begränsat urval av nyttigheter – anmälningsskyldighet till Finansinspektionen

Betaltjänstlagstiftningen begränsar vissa betaltjänster utanför lagens tillämpningsområde. Betaltjänstlagstiftningen tillämpas inte på tjänster som baserar sig på vissa betalningsinstrument som används på ett begränsat sätt, om

 1. betalningsinstrumenten kan användas för förvärv av varor, tjänster eller andra nyttigheter endast i lokaler som instrumentets utfärdare använder eller med stöd av avtal som ingåtts direkt med utfärdaren inom ett begränsat nätverk av leverantörer av nyttigheter,
 2. betalningsinstrumenten kan användas endast för förvärv av ett mycket begränsat urval av nyttigheter, eller
 3. betalningsinstrument som tillhandahålls på begäran av ett företag eller ett offentligrättsligt samfund eller en offentligrättslig inrättning och som är giltiga i endast en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras av särskilda sociala eller skattemässiga skäl för förvärv av vissa nyttigheter från leverantörer som har ett avtal med utfärdaren.

Den som tillhandahåller betaltjänster som förblir utanför tillämpningsområdet ska i enlighet 8 a § i lagen om betalningsinstitut lämna Finansinspektionen en anmälan om tillhandahållande av betaltjänster i ett begränsat nätverk eller för förvärv av ett mycket begränsat urval av nyttigheter (tjänster som avses i 2 § 4 mom. 1 och 2 punkten i lagen om betalningsinstitut). Anmälningsplikten tillämpas endast om det sammanlagda värdet av de betalningstransaktioner som genomförts med ett betalningsinstrument under de föregående 12 månaderna överstiger 1 miljon euro.

Anmälan ska innehålla en beskrivning av de tjänster som tillhandahålls och meddela på vilken av de grunder som anges i 1 eller 2 punkten lagen om betalningsinstitut inte ska tillämpas på tjänsterna. Anmälan ska sändas till Finansinspektionen till adressen kirjaamo(at) fiva.fi elektroniskt i ett sådant format att beskrivningen vid behov kan kopieras och publiceras på Finansinspektionens webbplats. Anmälan görs med Finansinspektionens blankett Anmälan om tillhandahållande av tjänster som baserar sig på ett betalningsinstrument som används på ett begränsat sätt.

Till tillhandahållarens anmälan ges antingen ett positivt beslut för antecknande i registret eller ett beslut enligt vilket förutsättningarna för ett begränsat nätverk inte uppfylls. För behandlingen av registrering tas en åtgärdsavgift ut enligt tariffen (timpris).

En tjänsteleverantör som omfattas av det begränsade nätverket men överskrider de ovannämnda gränsvärdena antecknas i det offentliga registret över betalningsinstitut, i vilket även infogas en beskrivning av tjänsten och det lagrum på basis av vilket tjänsten ligger utanför tillämpningsområdet. Dessa uppgifter förmedlas även till det offentliga registret över betalningsinstitut som upprätthålls av Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Föreskrifter och anvisningar 4/2022

Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet

Betaltjänster som tillhandahålls av teleföretag

Teleföretagens betaltjänster som inte omfattas av tillämpningsområdet för lagen om betalningsinstitut

Teleföretag som tillhandahåller betaltjänster för sina kunder är under de förutsättningar som föreskrivs i 3 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut befriade från att ansöka om auktorisation eller registrering.

Ett teleföretag behöver ingen auktorisation eller registrering för betalningstransaktioner till ett belopp av högst 50 euro som det tar ut hos en användare i samband med sin fakturering för användningen av en kommunikationstjänst när transaktionernas sammanlagda belopp är högst 300 euro i månaden per användare, om det är fråga om:

1) betalningstransaktioner för inköp av digitalt innehåll eller röstbaserade tjänster, eller

2) betalningstransaktioner som genomförs från eller via elektronisk utrustning antingen inom ramen för välgörenhet eller inom ramen för inköp av rese-, parkerings- eller inträdesbiljetter eller andra liknande biljetter.

Om ett teleföretag tillhandahåller ovan beskrivna betaltjänster som omfattas av undantaget från tillämpningsområdet för lagen om betalningsinstitut, ska det anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen. Anmälan ska inlämnas på den här blanketten.

För behandlingen av anmälan tas en åtgärdsavgift ut enligt tariffen (timpris).

Årligt revisionsuttalande till Finansinspektionen

Teleföretag som tillhandahåller tjänster som enligt 3 § 2 omfattas av undantaget från tillämpningsområdet för lagen om betalningsinstitut ska årligen lämna ett revisionsuttalande till Finansinspektionen, i vilket det bekräftas att verksamheten är förenlig med de gränser som anges i lagrummet.

Enligt Finansinspektionens riktlinjer kan revisionsuttalandet lämnas av en revisor eller annan motsvarande aktör som är oberoende av bolagets verkställande ledning. Då en annan instans än en revisor används, bedömer Finansinspektionen skilt personen lämplighet att utföra revisionen.

Det årliga revisionsuttalandet ska skickas per e-post till kirjaamo@finanssivalvonta.fi. I rubrikfältet ska antecknas ”Revisionsuttalande om teleföretags betaltjänster som omfattas av undantaget från tillämpningsområdet för lagen om betalningsinstitut”.  

Andra betaltjänster som ett teleföretag tillhandahåller

Om ett teleföretag tillhandahåller andra betaltjänster än sådana som omfattas av undantaget från tillämpningsområdet för lagen om betalningsinstitut, ska det ansöka om auktorisation eller registrering hos Finansinspektionen.

Ansökningsprocessen i anslutning till auktoriseringen eller registreringen av en betaltjänstleverantör

Efter att ha fått ansökan bedömer Finansinspektionen om tjänsteleverantören uppfyller de förutsättningar om vilka det föreskrivs i lagen och ger sitt beslut i ärendet. Om ansökan är bristfällig, ber Finansinspektionen tilläggsutredning innan den avgör ärendet. Behandlingstiden av ansökningar om auktorisation är högst tre månader och behandlingstiden av registreringsansökningar högst en månad. Behandlingstiden börjar löpa från det att Finansinspektionen fått tillräckliga utredningar. Kvaliteten och omfattningen av ansökan har en betydande inverkan på ansökningens totala behandlingstid.

Återkallelse av auktorisation och registrering

Ett betalningsinstitut kan ansöka om återkallelse av sin auktorisation, i vilket fall det ska tillställa Finansinspektionen de utredningar som nämns i stycke 5.14 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2016 (på finska).

Om en registrering ska återkallas, räcker det med en anmälan i fri form om varför verksamheten avslutas.

För anmälan om uppgifter som gäller tillförlitlighet och yrkesskicklighet (fit & proper) till Finansinspektionen används blanketten nedan

Fit & proper -blankett (rtf, på finska)
Fit & proper -blankett (pdf)

Utöver fit & proper-blanketten, som ska tillställas Finansinspektionen, har det föreskrivits om utredningar om tillförlitlighet och lämplighet som ska fogas till en ansökan om betalningsinstitutets auktorisation i finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut. Därtill finns det i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2016 (på finska) anvisningar om anmälan om tillförlitlighet av personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster.

Ett betalningsinstitut eller ett institut för elektroniska pengar med auktorisation kan tillhandahålla gränsöverskridande betaltjänster från Finland till andra EES-stater. Närmare anvisningar finns i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2016, avsnitt 7 (på finska).

En utländsk tjänsteleverantör som är verksam i en EES-stat kan på motsvarande sätt tillhandahålla betaltjänster i Finland. Då ska aktören vara i kontakt med tillsynsmyndigheten i sin hemstat.

Blanketter på engelska:

Kontaktinformation

Institutansvarig Juha Eerikäinen, juha.eerikainen(at)fiva.fi, telefon 09 183 5322

Institutansvarig Senni Haajanen, senni.haajanen(at)fiva.fi, telefon 09 183 5538

Institutsansvarig Mirja Kaspianranta, mirja.kaspianranta(at)fiva.fi, telefon 09 183 5569