Tillhandahållare av investeringstjänster

Ansökan om verksamhetstillstånd

Enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) ska värdepappersföretag som tillhandahållar investeringstjänster eller som utför investeringsverksamhet ansöka verksamhetstillstånd.

Nedan finns information om ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag i enlighet med lagen om investeringstjänster.

Blanketter för ansökan om verksamhetstillstånd

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget ( = ett bolag som anmälaren har innehav) för varje ägare och även anmälningsformulär för fysisk och/eller juridisk person.

Blanketter ska lämnas in för alla dem som äger minst 10 % (direkt eller indirekt) av värdepappersföretaget. Blanketter ska lämnas in för både juridiska (t.ex. ett företag, som äger värdepappersföretaget) och fysiska personer (äger direkt eller inderekt värdepappersföretaget, t.ex. genom företaget de äger) och de ska täcka alla led i ägarkedjan med en ägarandel på minst 10 %.

Inlämnande av tillståndsmaterial till Finansinspektionen

Värdepappersföretagets tillståndsmaterial ska inlämnas till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Finansinspektionen kontaktar anmälaren efter att den mottagit anmälan för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.

Se också:

Annullering av tillstånd

Om bolaget vill annullera sitt tillstånd, ska den ansöka om en annullering av tillstånd.

Gränsöverskridande verksamhet och filialer

Filialer och gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet

Finländska tjänsteleverantörer kan bedriva verksamhet utomlands enligt sitt verksamhetstillstånd genom att inrätta en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Innan verksamheten inleds krävs tillstånds- eller underrättelseförfarande, beroende på om verksamheten bedrivs i ett annat EES-land eller utanför EES-området.

Verksamhet i EES-länder

Enligt principen om en enda auktorisation har värdepappersföretag med verksamhetstillstånd i ett EES-land rätt att bedriva motsvarande verksamhet inom hela EES-området genom att antingen inrätta filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Filialer

Om en tjänsteleverantör med verksamhetstillstånd i Finland avser att inrätta en filial i ett annat EES-land ska Finansinspektionen underrättas om planerna. Finansinspektionen underrättar inom tre (3) månader tillsynsmyndigheterna i det kommande värdlandet om etableringen och bifogar de ytterligare upplysningar som direktivet förutsätter att tillsynsmyndigheten ska lämna. Verksamheten kan inledas först när myndigheten i värdlandet har gett sitt svar eller det har gått två (2) månader från det att myndigheten i värdlandet har tagit emot underrättelsen.

Blanketter:

Gränsöverskridande tjänster

Om en tjänsteleverantör med verksamhetstillstånd i Finland ämnar tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i ett annat EES-land ska Finansinspektionen underrättas om planerna. Finansinspektionen underrättar tillsynsmyndigheterna i det kommande värdlandet inom en (1) månad. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen har sänt underrättelsen.

Blankett:

Utnämnande av anknutna ombud

Ett värdepappersföretag kan också utnämna ett ombud som verkar för värdepappersföretagets räkning inom EES-området. Om en tjänsteleverantör med verksamhetstillstånd i Finland ämnar tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i ett annat EES-land ska Finansinspektionen underrättas om planerna på anmälningsblanketten intill. Finansinspektionen underrättar tillsynsmyndigheterna i det kommande värdlandet inom en (1) månad. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen har sänt underrättelsen.

Blankett


Verksamhet utanför EES

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Filialer

Finländska värdepappersföretag behöver tillstånd av Finansinspektionen för att inrätta filial i länder utanför EES.

För tillståndet krävs att tillsynen av filialen är effektiv och täcker dess alla enheter. Inrättandet av filialen får inte heller äventyra värdepappersföretagets verksamhet.

Gränsöverskridande tjänster

Finländska värdepappersföretag får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster utanför EES utan att inrätta filial. Finansinspektionen ska då på förhand underrättas om vilka tjänster det är fråga om samt var och hur de kommer att tillhandahållas. Värdepappersföretaget ska ta reda på vilka villkor som gäller för verksamheten i värdlandet.


Filialer och gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland

Utländska tjänsteleverantörer kan med vissa undantag bedriva verksamhet i Finland genom att inrätta filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För verksamheten förutsätts tillstånds- eller underrättelseförfarande.

Gränsöverskridande tjänster från andra EES-länder

Finansinspektionen måste underrättas om en tjänsteleverantör från ett annat EES-land avser att inrätta en filial till ett värdepappersföretag i Finland. Underrättelse från tillsynsmyndigheten i hemlandet krävs också angående gränsöverskridande tjänster. Vi för en förteckning över underrättelserna.

Värdepappersföretag från et annat EES-land får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster genom ett anknutet ombud. Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett. Anknutna ombud ska registreras i ett offentligt register i den medlemsstat där de anknutna ombuden är etablerade. I Finansinspektionen register finns alla de anknutna ombuden som verkar i Finland.


Gränsöverskridande tjänster från länder utanför EES

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Filialer

Värdepappersföretag från länder utanför EES-området måste ansöka om tillstånd från Finansinspektionen för att kunna inrätta filial i Finland.

Värdepappersföretaget ska iaktta i Finland gällande bestämmelser i verksamheten. Också de finansiella verksamhetsförutsättningarna och styrningen ska uppfylla kraven på en tillförlitlig verksamhet.

Lagstiftningen i värdepappersföretagets hemland ska motsvara internationella regler för finanstillsyn och rekommendationer om förhindrande av brottsligt utnyttjande av det finansiella systemet. Tillsynen ska vara tillräckligt effektiv. Tillståndsansökan ska innehålla upplysningar om filialens system till skydd för insättare och investerare, eller avsaknaden av ett sådant system.

Gränsöverskridande tjänster

Värdepappersföretag med verksamhetstillstånd i ett land utanför EES får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till professionella kunder och godtagbara motparter, då företaget är infört i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) register. En förutsättning för registrering är kommissionens beslut om likvärdighet i fråga om reglering och tillsyn i hemstaten för det företag som ansöker om registrering.