Granskning av kapitalbasens kvalitet

 

EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) förnyade regleringen av kapitalbasen. Det viktigaste tillgångsslaget är kärnprimärkapitalet (CET1), eftersom det utgör det kvalitetsmässigt bästa kapitalet och kan användas för att fylla de krav på kapitaltillägg som krävs enligt CRD4-direktivet. Därtill görs största delen av avdragen från kapitalbasen för närvarande från kärnprimärkapitalet.

Kapitalbasen utgörs för närvarande av primärkapital (T1) och sekundär-kapital (T2). Primärkapitalet indelas i två delar: kärnprimärkapital (CET1) och primärkapitaltillskott (AT1).

 

 

Kraven på kapitalbasens kvalitet i CRR tillämpas på kreditinstitut och värdepappersföretag. I den nationella lagstiftningen har kravens tillämpningsområde utvidgats att även omfatta betaltjänstinstitut och fondbolag. Den nationella lagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser om minimibeloppet av kapitalbasen i betaltjänstinstitut och fondbolag.

Kvalitetskraven tillämpas förutom på enskilda företag under tillsyn även på företag som hör till samma finansiella företagsgrupp och sammanslutning av inlåningsbanker, såvida man vill att deras kapitalinstrument ska inräknas i den konsoliderade kapitalbasen.

Europeiska centralbanken (ECB) fattar beslut om de riktlinjer som meddelas och de tillstånd som beviljas de viktigaste kreditinstituten under ECB:s direkta tillsyn (se närmare på ECB:s webbplats för banktillsyn).