Omien varojen laadun arviointi

EU:n vakavaraisuusasetus N:o 575/2013 (CRR) uudisti omien varojen sääntelyn. Tärkein pääomalaji on ydinpääoma (CET1), sillä se on laadullisesti parasta pääomaa ja sillä voi täyttää CRD4-direktiivin mukaisia lisäpääomavaatimuksia. Lisäksi suurin osa omista varoista tehtävistä vähennyksistä tehdään nykyisin ydinpääomasta.  

Omat varat muodostuvat nykyisin ensisijaisesta pääomasta (T1) ja toissijaisesta pääomasta (T2). Ensisijainen pääoma jakaantuu kahteen osaan: ydinpääomaan (CET1) ja ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1).

Kuva: Yleistys luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omien varojen määrästä ja niiden vähimmäismäärästä.

CRR:n omien varojen laatua koskevia vaatimuksia sovelletaan luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin. Kansallisella lainsäädännöllä näiden vaatimusten soveltamisalaa on laajennettu myös maksupalvelulaitoksiin ja rahastoyhtiöihin. Maksupalvelulaitosten ja rahastoyhtiöiden omien varojen vähimmäismäärästä säädetään erikseen kansallisessa lainsäädännössä.

Laatuvaatimuksia sovelletaan yksittäisten valvottavien lisäksi myös niiden kanssa samaan konsolidointiryhmään ja talletuspankkien yhteenliittymään kuuluviin yhteisöihin, mikäli niiden pääomainstrumentteja halutaan lukea konsolidoituihin omiin varoihin.

Euroopan keskuspankin (EKP) suorassa valvonnassa oleville merkittäville luottolaitoksille annettavasta ohjeistuksesta ja myönnettävistä luvista päättää EKP (ks. tarkemmin EKP:n pankkivalvonnan sivut).