Fit & Proper-blankett (L-blankett, LSI-kreditinstitut)

Lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i
• kreditinstitut
• holdingföretag för kreditinstitut
• centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
• holdingföretag i finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerat
• utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland.

Blanketten används när man i samband med en ansökan om koncession för ett LSI-kreditinstitut (FMf 264/2021) och anmälningar som gäller förvärv (SRf 700/2014) anmäler uppgifter om ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

Redogörelsen ska med stöd av 7 kap. 4 § 5 mom. i kreditinstitutslagen lämnas om följande ledande befattningshavare:
• medlem eller suppleant i styrelsen (eller medlem i förvaltningsrådet, om uppgifter som annars tillhör styrelsen har överförts till förvaltningsrådet)
• verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören samt de personer som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter de högsta ledningsuppgifterna i tillsynsobjektets organisation eller de facto leder företagets verksamhet
• direktör för ett finländskt kreditinstituts filial utomlands och direktörens ställföreträdare
• direktör för en filial i Finland till ett kreditinstitut som har sin hemort utanför en EES-stat och direktörens ställföreträdare.

samt enligt Europeiska bankmyndighetens riktlinjer EBA/GL/2021/06 även personer som har ett betydande inflytande över institutets inriktning, men som varken är ledamöter i ledningsorganet eller vd. De omfattar chefer för interna kontrollfunktioner och finansdirektören, om dessa inte är ledamöter i ledningsorganet, samt andra ledande befattningshavare när sådana identifieras på riskbasis av de relevanta instituten. Andra ledande befattningshavare kan omfatta chefer för viktiga affärsområden, filialer i EES-/Eftaområdet, dotterföretag i tredjeländer och andra interna funktioner.

Blanketten för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (Fit & Proper)