Fit & Proper -lomake (L-lomake, LSI-luottolaitokset)

Ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointi

Tätä lomaketta käyttävät seuraavien ilmoitusvelvolliset:
• luottolaitokset
• luottolaitosten omistusyhteisöt
• talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
• rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt
• ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa.

Lomaketta käytetään ilmoitettaessa LSI-luottolaitoksen toimilupahakemuksen (VMA 264/2021) ja omistusosuuden hankkimista koskevan ilmoituksen (VNA 700/2014) yhteydessä luottolaitoksen ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden tietoja.

Selvitys on luottolaitoslain 7 luvun 4 pykälän 5 momentin nojalla tehtävä seuraavista valvottavan johtamisesta vastaavista henkilöistä:
• hallituksen jäsen (tai hallintoneuvoston jäsen, jos hallintoneuvostolle on siirretty hallitukselle muuten kuuluvia tehtäviä) ja varajäsen
• toimitusjohtaja ja tämän sijainen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat, jotka ovat valvottavan organisaation ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa
• suomalaisen luottolaitoksen ulkomailla sijaitsevan sivukonttorin johtaja ja tämän varamies
• ETA-valtion ulkopuolella kotipaikan omaavan luottolaitoksen Suomessa toimivan sivukonttorin johtaja ja tämän varamies.

sekä Euroopan pankkiviranomaisen ohjeen EBA/GL/2021/06 perusteella myös henkilöistä, joilla on huomattavaa vaikutusvaltaa laitoksen johtamisessa, mutta jotka eivät ole ylimmän hallintoelimen jäseniä eivätkä hoida toimitusjohtajan tehtäviä. Näitä henkilöitä ovat sisäisten valvontatoimintojen johtajat ja talousjohtaja, mikäli he eivät ole ylimmän hallintoelimen jäseniä, ja mahdollisesti muut asianomaisen laitoksen riskinoton määrään suhteutetun lähestymistavan perusteella tunnistetut keskeisistä tehtävistä vastaavat henkilöt. Muita keskeisistä tehtävistä vastaavia henkilöitä voivat olla merkittävien liiketoiminta-alojen, Euroopan talousalueen / Euroopan vapaakauppajärjestön maiden sivuliikkeiden, kolmansien maiden tytäryhtiöiden ja muiden sisäisten toimintojen päälliköt.

Lomake ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten (Fit & Proper)