FinTech = Financial Technology eller finansiell teknologi är sådan teknologi, särskilt IT, som används för att producera bank-, försäkrings-, finansierings-, investerings- eller betalningstjänster. Uttrycket används också för att hänvisa till tillväxtföretag som utvecklar ny finansiell teknologi eller nya tjänster som utnyttjar finansiell teknologi.

Exempel på innovationer och fenomen från FinTech-världen

 • robotrådgivning
 • mobilplånböcker
 • kundservice med chatbot
 • kryptotillgångar, såsom bitcoin, litecoin och ethereum
 • person-till-person-lån och peer-to-peer(P2P)-försäkringar
 • intelligenta kontrakt.

Vilken roll har Finansinspektionen inom digitalisering och FinTech?

Digitaliseringen formar om strukturer och verksamhetsformer i hela samhället och finansbranschen är inget undantag. Hårdare konkurrens, ändringar i lagstiftningen och kundernas förändrade behov och förväntningar har fått företagen i finansbranschen att ta fram tjänster och produkter som bygger på ny teknologi för sina kunder. Finansinspektionen följer den tekniska utvecklingen och trenderna i finanssektorn och anpassar sitt tillsynsarbete efter utvecklingen. Finansinspektionen är också tillståndsmyndighet för företagen i den finansiella sektorn. Nya tjänsteleverantörer, såsom FinTech- uppstartsföretag, ska ansöka om verksamhetstillstånd eller registrering hos Finansinspektionen om verksamheten är av den art att den kräver tillstånd. Finansinspektionen ställer sig positivt till innovationer men i dess roll ingår också att hålla ett öga på riskerna med innovationer.

 • Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2021: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland
  Den finländska finanssektorns kapitaltäckning och solvens låg kvar på en god nivå under första kvartalet 2021. Finlands konjunkturutsikter stärks av de snabbt framskridande coronavaccineringarna och företagens och hushållens ökade förtroende. Riskerna i samband med pandemi- och konjunkturutvecklingen är dock fortfarande förhöjda.
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen Finanssektorn Kapitaltäckning Pressmeddelande Solvens
 • Tero Kurenmaa utsedd till chef för Finansinspektionens juridiska enhet
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen pressmeddelande utnämning
 • Placeringsfondernas likviditetshantering behöver ännu utvecklas

  Finansinspektionen bedömer att förfarandena i anslutning till placeringsfondernas likviditetshantering ytterligare behöver förbättras. Fondbolagen ansvarar för att placeringsfondernas likviditetsrisk-hantering är på tillräcklig nivå både under normala förhållanden och i exceptionella marknadslägen. Syftet med likviditetshanteringen är att säkerställa att fonden kan sköta de inlösningsorder som investerarna i fonden begär vid en på förhand utlovad tidpunkt. Finansinspektionen observerade emellertid inte några betydande brister i de finländska fondernas likviditet i det marknadsläge som orsakades av coronapandemin på våren 2020.

  Pressmeddelande
  Finansinspektionen fondbolag placeringsfonder temabedömning
 • Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen skärper inte makrotillsynskraven men följer noga utvecklingen inom bostadsutlåningen
  Finansinspektionen följer noga utvecklingen på bostadsmarknaden och i hushållens skuldsättning och uppmanar bankerna att göra en särskilt noggrann bedömning av låntagarnas betalningsförmåga i synnerhet vid stora lån och lån med en lång återbetalningstid. I nuläget hålls den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket, och bankernas buffertkrav oförändrade.
  Pressmeddelande
  Finansinspektionen Kontracykliskt buffertkrav Lånetak Makrotillsynsbeslut Pressmeddelande
 • Den finansiella sektorn i Finland var fortsatt kapitalstark 2020 - osäkerheten kvarstår på grund av omvärldsriskerna
  Den finansiella sektorn i Finland klarade sig bra 2020. Fortsatt beredskap krävs 2021 på grund av osäkerheten om konjunkturutsikterna, prissättningen på finansmarknaden och fortsättningen av stödåtgärderna. Tack vare den välkapitaliserade finansiella sektorn har sektorn dock goda förutsättningar att hantera riskerna.
  Pressmeddelande
  Arbetspension Banksektorn Finansinspektionen Finanssektorn Kapitaltäckning Livförsäkring Pressmeddelande Skadeförsäkring