Historik

Finansinspektionen (FI) bildades den 1 januari 2009 genom sammanslagning av dåvarande Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen. FI är administrativt knuten till Finlands Bank.

Förra Finansinspektionen hade inlett sin verksamhet vid Finlands Bank 1993. Föregångaren till den var bankinspektionen, som sedan sin tillkomst 1922 och fram till 1993 var underställd finansministeriet. Försäkringsinspektionen hade inrättats 1999 under social- och hälsovårdsministeriet.

Milstolpar i tillsynen av finans- och försäkringsmarknaderna

2014

ECB tar ansvaret för banktillsynen i euroområdet: Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) startade.

2009
 Nya Finansinspektionen inledde sin verksamhet.

1999
 Försäkringsinspektionen inledde sin verksamhet.

1993
 Finansinspektionen inledde sin verksamhet.

1922
 Bankinspektionen inledde sin verksamhet under finansministeriet. Försäkringstillsynen flyttades från handels- och industriministeriet till social- och hälsovårdsministeriet.

1920
 Till tillsynsorgan för andelskassorna förordnades organisationens egen centrala penninginrättning.

1895
 Banktillsynen centraliserades för första gången då sparbankslagen trädde i kraft.

1891
 En lag stiftades om en myndighet för försäkringstillsynen. Filosofie doktor August Ramsay valdes till ”försäkringsinspektör”.

1866
 Den första banklagen stiftades i Finland i och med att ett affärsbankssystem hade utvecklats. Anvisningarna om tillsynen över bankerna utfärdades av senaten. För att övervaka att anvisningarna följdes tillsattes särskilda ombud i bankerna.

1668
 Riksens Ständers Bank grundades, världens första centralbank. Dess verksamhet övervakades av sex fullmäktigeledamöter utsedda av riksdagen.

1659
 Konung Karl X Gustav inrättade en banköverinspektörstjänst för övervakningen av Palmstruchska banken. Tjänsten drogs in när banken lades ned.