Försäkringsmedlare

Registrering som försäkringsmedlare

Denna sida är avsedd för försäkringsombud och -mäklare som ansöker om registrering. Innan ansökan om registrering lämnas in, skall sökanden bekanta sig med förutsättningarna för registrering. De finns i Finansinspektionens samling av föreskrifter och anvisningar. Finansinspektionen debiterar en ansökningsavgift för ansökan om registrering.

En fysisk person som söker registrering som försäkringsmäklare ska avlägga försäkringsmäklarexamen för att kunna registrera sig i det försäkringsförmedlarregister som upprätthålls av Finansinspektionen. Den som har avlagt försäkringsmäklarexamen ska känna till dels den lagstiftning som behövs i försäkringsförmedling, dels god försäkringsmäklarsed samt behärska de praktiska åtgärder som skötseln av ett uppdrag kräver. Försäkringsmäklarexamina ordnas av försäkringsförmedlingsnämnden.

Försäkringsombud

Om du ansöker om registrering som försäkringsombud, som agerar för ett försäkringsbolags räkning och på bolagets ansvar, använd länkarna nedan.

Försäkringsmäklare

Om du ansöker om registrering som försäkringsmäklare, som är oberoende av försäkringsbolagen, använd länkarna nedan.

Blanketter

En försäkringsförmedlare som ansöker om registrering (ombud eller försäkringsmäklare) ska i samband med att ansökan ifylls även bifoga de handlingar som anges på sidorna Anvisningar för ombud och Anvisningar för försäkringsmäklare.

Ombud

Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bilaga A Bekräftelse av gällande ombudsavtal (bolag)
Bilaga C Bekräftelse av god vandel (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Bilaga D Utredning av yrkeskompetensen hos en person som registrerar sig som ombud (ombudsbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga A Bekräftelse av gällande ombudsavtal (bolag)
Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)

Enskild näringsidkare

Bilaga B Bekräftelse av gällande ombudsavtal (enskild näringsidkare)
Bilaga F Utredning av ombudets yrkeskompetens (enskild näringsidkare)

Enskild näringsidkare som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga B Bekräftelse av gällande ombudsavtal (enskild näringsidkare)
Bilaga F Utredning av ombudets yrkeskompetens (enskild näringsidkare)
Bilaga G Utredning av att försäkringsförmedling bedrivs som bisyssla

Försäkringsmäklare

Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bilaga C Bekräftelse av god vandel (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)Bilaga H Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (försäkringsmäklarbolag)

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som bedriver försäkringsförmedling som bisyssla)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)

Enskild näringsidkare

Bilaga I Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (enskild näringsidkare)

Enskild näringsidkare som bedriver försäkringsförmedling som bisyssla

Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Bilaga I Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (enskild näringsidkare)

Under övergångsperioden kompletteras uppgifterna och de nödvändiga utredningarna lämnas

Försäkringsförmedlarna ska under övergångsperioden 1.10.2018 – 23.2.2019 komplettera sina uppgifter i registret så att de överensstämmer med lagen om försäkringsdistribution (234/2018).

Registeruppgifterna kompletteras och rättas med en ändringsansökan, som görs genom att logga in i registersystemet med användar-ID genom försäkringsförmedlarnas egna sidor.

Sidor för försäkringsförmedlare

De blanketter och bilagor som nämns nedan i anvisningarna finns på avdelningen Registrering som försäkringsmedlare.

Prislistan gällande ändringarna under övergångsperioden finns i balken till höger på denna sida.

Användar-ID och lösenord

Om du har tappat bort ditt användar-ID och/eller lösenord, kan du beställa nya koder på försäkringsförmedlarnas sidor. Om du har problem med att beställa nya koder, kan du kontakta Finansinspektionen, övervakningsassistent Sonja Pakola, tfn 09 183 5353, eller marknadsövervakare Antti Lampinen, tfn 09 183 5518.

Ombudsbolag (aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag)

Bolaget ansvarar för

 • att registeruppgifterna stämmer och att de hålls uppdaterade
 • registreringen av personalen
 • anmälan av personalen till registret
 • avförandet av personalen ur registret
 • anmälan om att försäkringsförmedlingsverksamheten har upphört.

Ställningen av personer anställda av de som registrerats före den 1 oktober 2018 har med anledning av den nya lagen ändrats på följande sätt i registret:

 • ansvariga föreståndare > personer som ansvarar för försäkringsdistribution;
 • övriga anställda > personer som deltar i försäkringsdistribution.

En person som ansvarar för försäkringsdistribution ska höra till företagets ledning. Han eller hon kan till exempel vara försäljningsdirektör eller inneha motsvarande position. Företagen ska kontrollera om den person som enligt registret är ansvarig för försäkringsdistributionen uppfyller detta krav. Om så inte är fallet, ska bolaget meddela en ny person som ansvarar för försäkringsdistribution till registret.

Bolagen ska meddela Finansinspektionen om personer som ska avföras ur registret med en ändringsansökan. Sådana personer som ska avföras ur registret kan vara personer som inte lägre är anställda av bolaget och sådana som bolaget inte lägre vill ha som registrerade ombud, när kravet på andelen av registrerade ombud har sjunkit från 50 % till 30 %.

Ombudsbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bolaget ska med ansökningsblanketten komplettera följande uppgifter i sina egna registeruppgifter och dessutom lämna de nedan nämnda blanketterna och utredningarna:

 • bifirma/bifirmor (om sådana finns)
 • de försäkringar som tillhandahålls (liv-, skade-, arbetspensions- och återförsäkringar)
 • personer som ansvarar för försäkringsdistribution
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel och yrkeskompetens
 • ombudsbolagets bekräftelse på yrkeskompetensen och kunskapen av varje person som deltar i försäkringsdistribution och som redan registrerats (Bilaga D)
  • kreditinstitut och värdepappersföretag behöver inte registrera personer som deltar i försäkringsdistributionen
 • om en helt ny person registreras bland de personer som deltar i försäkringsdistributionen, ska beträffande denna person lämnasmaistraatin antama ote holhousasioiden rekisteristä
  • utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten
  • utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
  • utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
  • ombudsbolagets bekräftelse på personens yrkeskompetens och kunskap (Bilaga D)
 • utredning över ledningen (13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel och yrkeskompetens
 • utredning över ägare och andra personer med nära bindningar (13 § 1 mom. 10 och 11 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel
 • skriftlig utredning över att minst 30 % av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras eller har registrerats som ombud;
 • anmälan enligt 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen om försäkringsdistribution om att innehav eller nära bindningar inte hindrar Finansinspektionens eller övriga behöriga myndigheters effektiva skötsel av tillsynsuppgifterna (detta frågas på ansökningsblanketten).

Bolaget ska komplettera de ovannämnda uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret och dessutom se till att det i enlighet med den nya lagen uppfyller kraven nedan före utgången av övergångsperioden. Beträffande dessa lämnas dock inte några utredningar eller blanketter under övergångsperioden:

 • god vandel och yrkeskompetens av annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registreras som ombud
 • bolaget har en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa, övervaka och dokumentera att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt
 • bolaget har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv där det på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen.

Bolaget ska lämna utredning över ovannämnda saker till Finansinspektionen vid begäran.

Sidoverksamt ombudsbolag

Bolaget ska med ansökningsblanketten komplettera följande uppgifter i sina egna registeruppgifter och dessutom lämna de nedan nämnda blanketterna och utredningarna:

 • bifirma/bifirmor (om sådana finns)
 • de försäkringar som tillhandahålls (liv-, skade-, arbetspensions- och återförsäkringar)
 • utredning över att försäkringsförmedling bedrivs som sidoverksamhet (Bilaga G)
 • personer som ansvarar för försäkringsdistribution
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel och yrkeskompetens
 • utredning över ledningen (13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
 • utredning över ägare och andra personer med nära bindningar
 • anmälan enligt 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen om försäkringsdistribution om att innehav eller nära bindningar inte hindrar Finansinspektionens eller övriga behöriga myndigheters effektiva skötsel av tillsynsuppgifterna (detta frågas på ansökningsblanketten).

Bolaget ska komplettera de ovannämnda uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret och dessutom se till att det i enlighet med den nya lagen uppfyller kravet nedan före utgången av övergångsperioden. Beträffande detta lämnas dock ingen blankett under övergångsperioden:

 • personalens tillräckliga yrkeskompetens.

Bolaget ska lämna utredning över personalens yrkeskompetens till Finansinspektionen vid begäran.

Ombud, enskild näringsidkare

Bolaget ska med ansökningsblanketten komplettera följande uppgifter i sina egna registeruppgifter och dessutom lämna de nedan nämnda blanketterna:

 • utredning över yrkeskompetens (Bilaga F)
 • FO-nummer (om sådant finns)
 • aputoiminimi/aputoiminimet (ilmoitetaan jos)
 • de försäkringar som tillhandahålls (liv-, skade-, arbetspensions- och återförsäkringar).

Sidoverksamma enskilda näringsidkare ska därtill komplettera i sina egna registeruppgifter:

 • utredning över att verksamheten som försäkringsförmedlare bedrivs som sidoverksamhet (Bilaga G).

Ombudet ska komplettera de ovannämnda uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret och dessutom ska ett ombud som bedriver verksamhet som huvudsaklig verksamhet se till att det i enlighet med den nya lagen uppfyller kraven nedan före utgången av övergångsperioden:

 • ombudet har interna rutiner och förfaranden samt ett bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt
 • ombudet har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv där det på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen.

Ombudet ska lämna utredning över ovannämnda saker till Finansinspektionen vid begäran.

Försäkringsmäklarbolag (aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag)

Bolaget ansvarar för

 • att registeruppgifterna stämmer och att de hålls uppdaterade
 • registreringen av personalen
 • anmälan av personalen till registret
 • avförandet av personalen ur registret
 • anmälan om att försäkringsförmedlingsverksamheten har upphört.

Ställningen av personer anställda av de som registrerats före den 1 oktober 2018 har med anledning av den nya lagen ändrats på följande sätt i registret:

 • ansvariga föreståndare > personer som ansvarar för försäkringsdistribution
 • övriga anställda > personer som deltar i försäkringsdistribution.

En person som ansvarar för försäkringsdistribution ska höra till företagets ledning. Han eller hon kan till exempel vara försäljningsdirektör eller inneha motsvarande position. Företagen ska kontrollera om den person som enligt registret är ansvarig för försäkringsdistributionen uppfyller detta krav. Om så inte är fallet, ska bolaget meddela en ny person som ansvarar för försäkringsdistribution till registret.

Bolagen ska meddela Finansinspektionen de personer som ska avföras ur registret med en ändringsansökan. Sådana personer som ska avföras ur registret kan vara personer som inte lägre är anställda av bolaget och sådana som bolaget inte lägre vill ha som registrerade försäkringsmäklare, när kravet på andelen av registrerade försäkringsmäklare har sjunkit från 50 % till 30 %.

De personer som lämnas kvar i registret överförs under de uppgiftsbeteckningar till vilka de enligt den nya lagen hör.

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bolaget ska med ansökningsblanketten komplettera följande uppgifter i sina egna registeruppgifter och dessutom lämna de nedan nämnda blanketterna och utredningarna:

 • bifirma/bifirmor (om sådana finns)
 • de försäkringar som tillhandahålls (liv-, skade-, arbetspensions- och återförsäkringar)
 • personer som ansvarar för försäkringsdistribution
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel och yrkeskompetens
 • mäklarbolagets bekräftelse på yrkeskompetensen och kunskapen av varje person som deltar i försäkringsdistribution och som redan registrerats
  tillförlitlig utredning över att varje person som deltar i försäkringsdistribution och registreras som försäkringsmäklare fyller kraven om yrkeskompetens enligt lagen
  • kreditinstitut och värdepappersföretag behöver inte registrera personer som deltar i försäkringsdistributionen
 • om en helt ny person registreras bland de personer som deltar i försäkringsdistributionen, ska beträffande denna person lämnasmaistraatin antama ote holhousasioiden rekisteristä
  • utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten
  • utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
  • utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
  • tillförlitlig utredning över uppfyllandet av kraven om yrkeskompetens enligt lagen
 • personer som hör till ledningen (13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel och yrkeskompetens
 • ägare och andra personer med nära bindningar (13 § 1 mom. 10 och 11 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel
 • utredning över ansvarsförsäkring eller en likvärdig säkerhet enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution
 • utredning över oberoende beträffande de personer som antecknas i registret för första gången eller beträffande vilka ingen utredning tidigare lämnats (till exempel verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, person som ansvarar för försäkringsdistribution och nya personer som registreras som deltagare i försäkringsdistribution) (Bilaga H)
 • skriftlig utredning över att minst 30 % av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras eller har registrerats som försäkringsmäklare;
 • anmälan enligt 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen om försäkringsdistribution om att innehav eller nära bindningar inte hindrar Finansinspektionens eller övriga behöriga myndigheters effektiva skötsel av tillsynsuppgifterna (detta frågas på ansökningsblanketten).  

Bolaget ska komplettera de ovannämnda uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret och dessutom se till att det i enlighet med den nya lagen uppfyller kraven nedan före utgången av övergångsperioden:

 • bolaget har en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa, övervaka och dokumentera att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • försäkringsmäklarbolaget har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv där det på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen;
 • god vandel och yrkeskompetens av annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registreras som försäkringsmäklare (bilagorna C och E).

Bolaget ska lämna utredning över ovannämnda saker till Finansinspektionen vid begäran.

Sidoverksamt försäkringsmäklarbolag

Bolaget ska med ansökningsblanketten komplettera följande uppgifter i sina egna registeruppgifter och dessutom lämna de nedan nämnda blanketterna och utredningarna:

 • bifirma/bifirmor (inte obligatoriskt)
 • de försäkringar som tillhandahålls (arbetspensions- och återförsäkringar)
 • personer som ansvarar för försäkringsdistribution
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blanketten om god vandel och yrkeskompetens
 • utredning över ledningen (13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
 • utredning över ägare och andra personer med nära bindningar (13 § 1 mom. 10 och 11 punkten i lagen om försäkringsdistribution)
 • utredning över oberoende beträffande de personer som antecknas i registret för första gången eller beträffande vilka ingen utredning tidigare lämnats (till exempel personer som ansvarar för försäkringsdistribution) (Bilaga H)
 • utredning över ansvarsförsäkring eller en likvärdig säkerhet enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution
 • anmälan enligt 9 § 1 mom. 9 punkten i lagen om försäkringsdistribution om att innehav eller nära bindningar inte hindrar Finansinspektionens eller övriga behöriga myndigheters effektiva skötsel av tillsynsuppgifterna (detta frågas på ansökningsblanketten).
 • utredning över att verksamheten bedrivs som sidoverksamhet (Bilaga G)).

Bolaget ska komplettera de ovannämnda uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret och dessutom se till att det i enlighet med den nya lagen uppfyller kraven nedan före utgången av övergångsperioden:

 • personalens tillräckliga yrkeskompetens.

Bolaget ska lämna utredning över personalens yrkeskompetens till Finansinspektionen vid begäran.

Försäkringsmäklare, enskild näringsidkare

Försäkringsmäklaren ska med ansökningsblanketten komplettera följande uppgifter i sina egna registeruppgifter och dessutom lämna de nedan nämnda blanketterna och utredningarna:

 • tillförlitlig utredning över uppfyllandet av kraven om yrkeskompetens enligt lagen
 • FO-nummer (om sådant finns)
 • bifirma/bifirmor (om sådana finns)
 • de försäkringar som tillhandahålls (arbetspensions- och återförsäkringar)
 • utredning över ansvarsförsäkring eller en likvärdig säkerhet enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution

En sidoverksam enskild näringsidkare ska därtill komplettera i sina egna registeruppgifter:

 • utredning över att verksamheten bedrivs som sidoverksamhet (Bilaga G).

Försäkringsmäklaren ska komplettera de ovannämnda uppgifterna i försäkringsförmedlarregistret och dessutom ska en försäkringsmäklare som bedriver verksamhet som huvudsaklig verksamhet se till att den i enlighet med den nya lagen uppfyller kraven nedan före utgången av övergångsperioden:

 • försäkringsmäklaren har en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa, övervaka och dokumentera att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt
 • försäkringsmäklaren har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv där tdet på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen.

Mäklaren ska lämna utredning över ovannämnda saker till Finansinspektionen vid begäran.

 

Anvisningar för försäkringsmäklare

Bestämmelser om registrering av försäkringsförmedlare (ombud eller försäkringsmäklare) och sidoverksamma försäkringsförmedlare finns i 2 kap. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018). Försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare antecknas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. I dessa anvisningar används för klarhetens skull termerna ombud och försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet. Förutsättningarna för att vara sidoverksam definieras i lagen om försäkringsdistribution.

Registreringsansökan

Den elektroniska registreringsansökan ska ifyllas och skickas till Finansinspektionens webbtjänst. Mer om ansökningen hittas på avdelningen Registrering som försäkringsmedlare.

Utöver ansökan ska även de utredningar som avses i dessa anvisningar inlämnas till Finansinspektionen inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen. Utredningarna kan inlämnas som bifogade filer till ansökan eller per e-post till vakuutusedustajat@fiva.fi. Bilagorna kan skickas per post till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. 
 
Utredningarna till ansökan får inte vara äldre än tre månader.
 
Finansinspektionen undersöker inte ansökan innan ansökningsavgiften betalas. Ansökningsavgiften ska betalas inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen.

Det finns betalningsanvisningar i anslutning till den elektroniska ansökningsblanketten. Om den sökande annullerar sin ansökan eller ansökan avslås, debiteras ingen ansökningsavgift.

Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar den sökandes goda vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Utredningar om annat än försäkringsmäklarens oberoende, vilka ska fogas till ansökan

Juridisk person

Juridiska personer är t.ex. aktiebolag, öppna bolag och kommanditbolag, föreningar och stiftelser (nedan försäkringsmäklarbolag).

Ett försäkringsmäklarbolag ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret;;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • en utredning om ansvarsförsäkring enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution eller annan jämförbar garanti;
 • en utredning om oberoende vad gäller bolaget, dess ledning, de som ansvarar för försäkringsdistributionen och de som deltar i försäkringsdistributionen
  • Se stycket ”Utredningar om oberoende som ska fogas till ansökan”

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet;

 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution
  • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
  • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution

 • en utredning om god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution för annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registrerar sig som försäkringsmäklare
  • bolagets skriftliga bekräftelse av att personalen har god vandel )
   • bekräftelsen ska grunda sig på en skriftlig försäkran som bolaget begärt av varje anställd om att personen har god vandel på det sätt som förutsätts i lagstiftningen (Bilaga C)
   • personernas skriftliga försäkran om god vandel ska på begäran kunna uppvisas för Finansinspektionen
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
   • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
    • yrkeskunskapen hos bolagets ledning bedöms också kollektivt
   • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
    • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
  • en utredning om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
   • i fråga om personer som registrerar sig som försäkringsmäklare (minst 30 procent av dem som deltar i försäkringsdistributionen) ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen som utfärdats av försäkringsförmedlingsnämnden;

Personer som deltar i försäkringsdistribution i kreditinstitut och värdepappersföretag registreras inte (9 § 4 mom. i lagen om försäkringsdistribution).

 • i fråga om andra personer som deltar i försäkringsdistribution än personer som registrerar sig som försäkringsmäklare bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • i fråga om personer som registrerar sig som försäkringsmäklare (minst 30 %) även
  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
  • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • en skriftlig utredning om att bolaget tagit fram en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en skriftlig utredning om att minst 30 procent av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras som försäkringsmäklare;

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet;

 • en skriftlig utredning av att bolaget fyller de i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution avsedda förutsättningarna enligt definitionen av sidoverksam försäkringsmäklare (Bilaga G)
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
 • en lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018);
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen hos person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • i fråga om personer som deltar i försäkringsdistributionen bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

Enskild näringsidkare

Försäkringsmäklaren ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
 • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • utdraget ska begäras med personbeteckning och FO-nummer, om den sökanden har sådana
 • ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen utfärdat av försäkringsförmedlingsnämnden;
 • en utredning om ansvarsförsäkring enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution eller annan jämförbar garanti;
 • en utredning för att kundmedlen hålls avskilt på det sätt som avses i 59 § i lagen om försäkringsdistribution, om en försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet förmedlar kundens eller försäkringsgivarens tillgångar;

Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar om de personer som registrerar sig som försäkringsmäklare har god vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet;

 • En redogörelse för att försäkringsmäklaren har tagit fram en funktion och att den har interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en utredning om att försäkringsmäklaren har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där den på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen;

Försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet;

 • en skriftlig utredning av att försäkringsmäklaren fyller kraven enligt definitionen på en sidoverksam försäkringsmäklare i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution.

Utredningar över oberoende som ska fogas till ansökan

 • Enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsdistribution ska en försäkringsmäklare vara oberoende av försäkringsgivarna.
 • Försäkringsmäklarföretaget ska i sin ansökan bevisa sitt oberoende i bilaga H.
 • Oberoendet hos oregistrerade personer som deltar i försäkringsdistribution ska på begäran kunna bevisas för Försäkringsinspektionen.
 • En enskild näringsidkare ska i ansökan bevisa sitt oberoende i bilaga I.

Anmälan om ändringar i uppgifterna i ansökan och bilagorna till den

Om uppgifterna i ansökan eller bilagorna till den ändras efter registrering, ska ett registrerat försäkringsmäklarföretag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet samt en enskild näringsidkare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet utan dröjsmål anmäla om ändringarna till Finansinspektionen och lämna in motsvarande utredningar som vid ansökan om registrering.

 • med en ändringsansökan, som kan lämnas genom att logga in i registeruppgifterna med den egna användarbehörigheten i webbtjänsten.

Översättning av handlingar

Om de handlingar som avses i dessa anvisningar har upprättats på ett annat språk än finska eller svenska, ska handlingen på Finansinspektionens begäran även inlämnas i finsk eller svensk översättning.

 

 

 

 

 

 

 

Anvisningar för ombud

Bestämmelser om registrering av försäkringsförmedlare (ombud eller försäkringsmäklare) och sidoverksamma försäkringsförmedlare finns i 2 kap. lagen om försäkringsdistribution (234/2018). Försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare antecknas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. I dessa anvisningar används för klarhetens skull termerna ombud och försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet. Förutsättningarna för att vara sidoverksam definieras i lagen om försäkringsdistribution. 

Registreringsansökan

Den elektroniska registreringsansökan ska ifyllas och skickas till Finansinspektionen.

Utöver ansökan ska även de utredningar som avses i dessa anvisningar inlämnas till Finansinspektionen inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen. Utredningarna kan lämnas in som bifogade filer till ansökan eller per e-post till vakuutusedustajat@fiva.fi. Bilagorna kan skickas per post till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors.
 
Utredningarna till ansökan får inte vara äldre än tre månader.
 
Finansinspektionen undersöker inte ansökan innan ansökningsavgiften betalas. Ansökningsavgiften ska betalas inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen.
 
Det finns betalningsanvisningar i anslutning till den elektroniska ansökningsblanketten.
 
Om den sökande annullerar sin ansökan eller ansökan avslås, debiteras ingen ansökningsavgift.
 
Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar den sökandes goda vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Utredningar som ombudet ska foga till ansökan

Juridisk person

Juridiska personer är t.ex. aktiebolag, öppna bolag och kommanditbolag, föreningar och stiftelser (nedan ombudsbolag).

Ombudsbolaget ska till ansökan foga

 • ett utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • försäkringsgivarens bekräftelse på gällande ombudsavtal (bilaga A eller en bekräftelse med motsvarande upplysningar);

 • ombudsbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet:
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
   • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
   • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
   • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution;
 • en utredning om god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution för annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registrerar sig som försäkringsombud:
  • bolagets skriftliga bekräftelse om att personalen har god vandel;
   • bekräftelsen ska grunda sig på en skriftlig försäkran som bolaget begärt av varje anställd om att personen har god vandel på det sätt som förutsätts i lagstiftningen (Bilaga C)
   • personernas skriftliga försäkran om god vandel ska på begäran kunna uppvisas för Finansinspektionen

 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
  • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
   • yrkeskunskapen hos bolagets ledning bedöms också kollektivt
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

 • utredning om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
  • för personer som registrerar sig som ombud (minst 30 procent av dem som deltar i försäkringsdistribution) ombudsbolagets bekräftelse på varje persons yrkeskompetens och kunskap (Bilaga D)
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

Personer som deltar i försäkringsdistribution i kreditinstitut och värdepappersföretag registreras inte (9 § 4 mom. i lagen om försäkringsdistribution).

 • för andra personer som deltar i försäkringsdistribution än personer som registrerar sig som ombud bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • för personer som registrerar sig som ombud (minst 30 %) även
  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten
  • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
  • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • en skriftlig utredning om att bolaget tagit fram en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt
 • en skriftlig utredning om att ombudsbolaget har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där det på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen
  en skriftlig utredning om att minst 30 procent av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras som ombud;

ombudsbolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

 • en skriftlig utredning om att bolaget fyller de i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution avsedda förutsättningarna enligt definitionen av sidoverksamt ombud (Bilaga G)
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
  • i fråga om personer som deltar i försäkringsdistributionen bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
   • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 •  

Enskild näringsidkare

Ombudet ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
 • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • utdraget ska begäras med personbeteckning och FO-nummer, om den sökanden har sådana

 • en utredning om tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018) (Bilaga F):
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

 • försäkringsgivarens bekräftelse av gällande ombudsavtal (bilaga B eller en bekräftelse med motsvarande upplysningar);

ombud som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet:

 • En redogörelse för att ombudet har tagit fram en funktion och att den har interna rutiner och förfaranden samt ett bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en utredning om att ombudet har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där ombudet på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen;

ombud förmedlar försäkringar som sidoverksamhet:

 • en skriftlig redogörelse för att ombudet fyller kraven enligt definitionen på ett sidoverksamt ombud i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution.

Anmälan om ändringar i uppgifterna i ansökan och bilagorna till den

Om uppgifterna i ansökan eller bilagorna till den ändras efter registrering, ska ett registrerat ombudsföretag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet samt en enskild näringsidkare förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet utan dröjsmål anmäla om ändringarna till Finansinspektionen och lämna in motsvarande utredningar som vid ansökan om registrering

 • med en ändringsansökan, som kan lämnas genom att logga in i registeruppgifterna med den agna användarbehörigheten i webbtjänsten

Översättning av handlingar

Om de handlingar som avses i dessa anvisningar har upprättats på ett annat språk än finska eller svenska, ska handlingen på Finansinspektionens begäran även inlämnas i finsk eller svensk översättning.