Lyhyeksimyynti (taulukko)

Positionsdata uppdateras dagligen efter kl. 10 på förmiddagen och efter k. 17 på eftermiddagen. Finansinspektionen publicerar endast sådana korta positioner som har uppnått eller stigit över tröskelvärdet 0,5 % av bolagets emitterade aktiekapital. Av tabellen framgår inte det faktiska blankningsbeloppet per bolag. Enligt förordningen kan en kort nettoposition också uppkomma på annat sätt än genom direkt aktieförsäljning (bl.a. derivatpositioner).