Utrednings- och rapporteringsskyldighet

Utvecklingen av kundförhållandet och användningen av tjänsterna ska följas upp som ett led i företagets organiserade riskhantering och internkontroll. Uppföljningen omfattar exempelvis kundens användning av finansiella tjänster, insättningar, betaltrafik och placeringsverksamhet eller kundens användning av försäkringstjänster.

Utredningsskyldigheten innebär att om företaget under tillsyn upptäcker en transaktion som är tvivelaktig eller avviker från det normala, ska det utreda transaktionens syfte och grunder och utifrån denna utredning bedöma huruvida det finns anledning att lämna en anmälan till centralen för utredning av penningtvätt.

Ett företag under tillsyn är inte skyldigt att ersätta ekonomisk skada som kan förorsakas en kund när en transaktion utreds eller avbryts eller när företaget vägrar att utföra ett uppdrag eller anmäler detta till centralen för utredning av penningtvätt. Befrielse från skadeståndsansvar förutsätter dock att företaget under tillsyn har iakttagit sådan noggrannhet som skäligen kan krävas med beaktande av omständigheterna.

Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism

Om du misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism, gör en anmälan om den tvivelaktiga eller avvikande affärstransaktionen till centralen för utredning av penningtvätt. Anmälan ska göras utan dröjsmål, så att medlen inte hinner överföras utom räckhåll för myndigheterna. Centralen för utredning av penningtvätt kan även kontaktas per telefon eller e-post.

En anmälan om penningtvätt är inte en brottsanmälan och förutsätter inte att man känner till brottets art eller brottsrekvisitet.

Ibland uppdagas en tvivelaktig transaktion först efteråt. Rapporteringsskyldigheten gäller även i sådana fall, och det är straffbart att inte lämna en anmälan.

Anmälan om penningtvätt utgör ett undantag från sekretessbestämmelserna. Företaget under tillsyn blir inte skadeståndsskyldigt för den ekonomiska skada som kunden vållas exempelvis genom avbrytande eller utredning av en transaktion eller genom anmälan till centralen för utredning av penningtvätt, om företaget iakttagit påkallad omsorg.

När ska anmälan lämnas?

Grunden till en transaktion ska utredas t.ex. i följande situationer:

  • Transaktionen avviker till sin storlek eller struktur från det normala.
  • Transaktionen har inget uppenbart ekonomiskt syfte.
  • Transaktionen stämmer inte överens med kundens ekonomiska läge eller affärsverksamhet.

Anmälan till centralen för utredning av penningtvätt ska lämnas åtminstone i följande situationer:

  • Den avvikande transaktionen verkar tvivelaktig även efter att kunden har lämnat en utredning om den.
  • En tvivelaktig transaktion uppdagas först efteråt, eller en omständighet som gör transaktionen tvivelaktig kommer fram i efterhand.
  • Tjänsteleverantören utför en tvivelaktig transaktion eftersom vägran skulle göra det svårare att utreda förmånstagaren eller fallet.
  • Tjänsteleverantören vägrar utföra en avvikande eller tvivelaktig transaktion.

Gör en anmälan om penningtvätt på nätet

På webbplatsen för Centralen för utredning av penningtvätt kan du göra en elektronisk anmälan om penningtvätt.

Utredningscentralen måste kunna bedöma förloppet av de misstänkta transaktionerna utifrån anmälan.

Instruktioner om innehållet i anmälan om misstänkta fall av penningtvätt finns i statsrådets förordning 616/2008 om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är centralen för utredning av penningtvätt?

Centralen för utredning av penningtvätt finns vid centralkriminalpolisen. Utredningscentralen undersöker mottagna anmälningar om misstänkt penningtvätt. Uppgifterna är strikt sekretessbelagda. Utredningscentralen kan utföra förundersökningen själv eller överlåta den till någon annan polismyndighet.