Gällande bestämmelser och ansökan om undantagstillstånd

Under denna rubrik har vi samlat finska lagar och förordningar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Finland svarar finansministeriet för utvecklandet av lagstiftningen mot penningtvätt.

Direktiv och EU-förordningar

Enligt förordningen ska aktörerna meddela Finansinspektionen om observerade brister i betalningsuppgifterna. Underrättelserna ska skickas till Finansinspektionens e-postlåda maksuntiedot(at)fiva.fi. Underrättelsen ska göras på den blankett som öppnas via länken.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer innehåller närmare anvisningar om på vilket sätt betaltjänstleverantörer ska handla för att fylla kraven i förordning 2015/847. Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer på finska och svenska kan läsas på europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.

Europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har genomförts genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 5/2018.

Finland har utnyttjat möjligheten att med stöd av det fjärde penningtvättsdirektivet kräva att utländska aktörer som tillhandahåller betaltjänster eller utgivning av elektroniska pengar i Finland ska utse en central kontaktperson (penningtvättslagen, kap. 3 § 14).

De europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat en rapport om ansvariga enheters skyldighet att genomföra riktlinjer och förfaranden på koncernnivå rörande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i situationer där den ansvariga enheten har en filial eller ett dotterbolag i ett s.k. tredjeland, där lagstiftningen begränsar efterlevnad av koncernens riktlinjer och rutiner. Rapporten har överlämnats till kommissionen för godkännande.

Lagar och förordningar

Ansökan om undantag

Ansökan om tillstånd att avvika från datasöksystemet enligt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019)

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde i kraft den 1 maj 2019. Enligt lagen ska kredit- och betalningsinstitut antingen upprätta ett datasöksystem eller på något annat sätt lämna de uppgifter som föreskrivs i lagen till tullens särskilda kontoregister före den 1 september 2020. Skyldigheten baserar sig på bestämmelserna i det s.k. femte penningtvättsdirektivet.

Enligt 4 § i lagen kan Finansinspektionen bevilja ett kreditinstitut tillstånd att avvika från skyldigheten att administrera ett datasöksystem (nedan: undantag). Trots att undantag beviljats är kreditinstitutet skyldigt att lämna in de lagstadgade uppgifterna till tullens bank- och betalkontoregister.

Lämna in en fritt formulerad ansökan om undantag till Finansinspektionen. Grunder för beviljande av undantag är bl.a. kreditinstitutets storlek och verksamhetens art och omfattning. Om bankerna hör till samma grupp av banker och använder samma system, kan de ansöka om undantag tillsammans. Exempel på sådana banker är Sparbanksgruppen, utom de självständiga sparbankerna, och POP-bankerna.

Vi ber er lämna in ansökan om undantag före den 30 April 2020 till Finansinspektionens registratur (kirjaamo(at)fiva.fi) elektroniskt i något av de vanligaste textbehandlingsformaten (word, pdf osv.). Ansökan kan vid behov kompletteras efter den utsatta tidsfristen.

Anteckna ärendets diarienummer FIVA 15/02.01.04/2019 och meddela till vilka delar ansökan innehåller information som utgör affärs- eller yrkeshemlighet.

Föreskrifter och anvisningar

Föreskrifter och anvisningar 7/2021 Riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism

Föreskrifter och anvisningar 14/2021 Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBA:s riktlinjer om intern styrning

Föreskrifterna och anvisningarna av Standard 2.4 har upprättats i enlighet med lagen om penningtvätt, som trädde i kraft den 1 augusti 2008, och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Vi ber er beakta att föreskrifterna och anvisningarna inte är uppdaterade till alla delar, eftersom de inte beaktar de ändringar i lagen om penningtvätt som trädde i kraft den 3 juli 2017 (444/2017) eller andra bestämmelser som upphävts eller meddelats i samband med totalrevideringen av lagen, och inte heller lagar om ändring av penningtvättslagar (406/2018 och 573/2019) eller andra lagar som har samband med den, som trädde i kraft den 5 juni 2016 och den 1 maj 2019.

Utkast till föreskrifter och anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Finansinspektionen har utarbetat föreskrifter och anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och begärt utlåtanden om dem.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn tolkningar och rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att instruera företagen under tillsyn att utifrån en riskbaserad bedömning vidta proportionella åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism till de delar som lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga anvisningar. Strävan är dessutom att förenhetliga och effektivisera tillämpningen av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Genom föreskrifter och anvisningar kommer Finansinspektionens standard 2.4 Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens ställningstaganden om uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden (3/2016) och om förenklade åtgärder för kundkontroll vad gäller väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden (27/2020) att upphävas.

Begäran om utlåtande och utlåtanden från remissinstanser har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi.

De nya föreskrifterna och anvisningarna 1/2022 kommer att meddelas efter lagändringar till lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021) har trätt i kraft.

Utkast - Föreskrifter och anvisningar 1/2022

Standard 2.4

Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism