Tunnuslukujen määritelmät - työeläkevakuutuksen vakavaraisuus

Työeläkevakuutuksen vakavaraisuuden tunnusluvut lasketaan aggregaattina erikseen työeläkevakuutusyhtiöille, lakisääteisiä eläkkeitä myöntäville eläkesäätiöille ja lakisääteisiä eläkkeitä myöntäville vakuutuskassoille. Neljännesvuosittaiset tiedot eivät ole tilintarkastettuja.

Vakavaraisuuspääoma

Vakavaraisuuspääomalla tarkoitetaan eläkelaitoksen käypiin arvoihin arvostettujen varojen ja vastuiden erotusta. Vakavaraisuuspääoma koostuu pääosin omasta pääomasta, varauksista, arvostuseroista ja osittamattomasta lisävakuutusvastuusta (työeläkevakuutusyhtiöt) tai lisävakuutusvastuusta (eläkesäätiöt ja -kassat). Eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla vakavaraisuuspääomaan voi kuulua myös työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä.

Oma pääoma

Oma pääoma koostuu toimintaan sijoitetusta pääomasta, rahastoiduista varoista sekä toiminnan aikaisista voitoista ja tappioista.

Osittamaton lisävakuutusvastuu / Lisävakuutusvastuu

Osittamaton lisävakuutusvastuu on osa vastuuvelkaa ja sitä voidaan käyttää mahdollisten tulevien tappioiden kattamiseen.

Arvostuserot

Muodostuvat omaisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välisestä erotuksesta.

Työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä

Työnantajan (eläkesäätiöt) tai osakkaan (eläkekassat) lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä voi olla enintään 4 prosenttia palkkasummasta.

Muut erät

Koostuu lähinnä vakavaraisuuspääomasta vähennettävistä eristä, kuten tilikauden ja edellisten tilikausien tappioista ja negatiivisista arvostuseroista (eläkesäätiöillä ja -kassoilla). Eläkeyhtiöillä vähennettäviin eriin kuuluvat mm. aineettomien hyödykkeiden hankinnasta kuluiksi kirjaamattomat osuudet. Tähän erään kuuluu myös Eteraa koskeva tasoitusmäärästä vakavaraisuuspääomaan luettava erä.

Vähimmäispääomavaatimus

Vähimmäispääomavaatimus on yksi kolmasosa vakavaraisuusrajasta.

Vakavaraisuusraja

Vakavaraisuusraja määritellään riskiteoreettisesti vastaamaan yhden vuoden vakavaraisuuspääoman tarvetta ottaen huomioon vakuutusliikkeen ja sijoitusten riskit.

Vakavaraisuusasteen laskennassa käytettävä vastuuvelka

Vakavaraisuusastetta laskettaessa vastuuvelasta vähennetään työeläkeyhtiöiltä osittamaton lisävakuutusvastuu, eläkesäätiöilta ja -kassoilta lisävakuutusvastuu sekä erät, joita yrittäjien eläkelain 139 §:n 2 momentin mukaan ei oteta huomioon vakuutusmaksuvastuussa sekä Eteralla tasoitusmäärästä vakavaraisuuspääomaan luettava osuus.

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema on vakavaraisuuspääoma jaettuna vakavaraisuusrajalla

Vakavaraisuusaste

Vakavaraisuusaste on prosenttiluku, joka saadaan jakamalla eläkevarat (vakavaraisuuspääoma ja vakavaraisuusasteen laskennassa käytettävä vastuuvelka yhteensä) vakavaraisuusasteen laskennassa käytettävällä vastuuvelalla.