Sijoitukset

Sijoitusten perusjakaumassa sijoitusomaisuus on ilmoitettu ilman johdannaisten riskikorjattuja (delta) kohde-etuusmääriä. Riskikorjatussa jakaumassa nämä ovat mukana. Koska johdannaisten riskikorjattuja määriä ei nettouteta omaisuuslajien välillä, sijoitusten yhteismäärä saattaa vaihdella perus- ja riskikorjatun jakauman välillä huomattavasti.

Tuotto-% on aika- ja pääomapainotettu kumulatiivinen tuotto vuoden alusta. Tuotto ei ole täysin vertailukelpoinen esim. osakeindeksien tuoton kanssa, koska niiden laskentakaavat ovat erilaiset.

Korkosijoitukset sisältävät joukkovelkakirjalainat, lainasaamiset ja rahamarkkinasijoitukset.

Osakesijoituksiin kuuluvat sekä noteeratut että noteeraamattomat osakesijoitukset sekä pääomarahastot.

Kiinteistösijoituksiin kuuluvat sekä suorat että rahastojen kautta tehdyt kiinteistösijoitukset.

Muut sijoitukset koostuvat sellaisista sijoituksista, jotka eivät riski- ja tuottoprofiilinsa vuoksi sovi edellä mainittuihin sijoituksiin. Esimerkiksi hedge-rahastot ja hyödykesijoitukset kuuluvat muiden sijoitusten luokkaan.