AIFMD-raportointi

AIFMD-raportoinnilla tarkoitetaan AIFM-direktiivin (2011/61/EU) ja Euroopan komission asetuksen (2013/231) mukaista raportointia. AIFM-direktiivin raportointivelvoitteet on kansallisesti sisällytetty lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) ja valtiovarainministeriön asetukseen koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia (226/2014). Finanssivalvonta on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevien määräysten ja ohjeiden 4/2014 luvussa 6 antanut määräyksiä ja ohjeita AIFMD-raportoinnista.

Sääntely edellyttää, että vaihtoehtorahastojen hoitajat toimittavat säännöllisesti tietoa valvontatarkoituksiin sekä rahaston hoitajasta että sen hoitamista rahastoista. AIFMD-raportoinnin tavoitteena on rahoitusjärjestelmäriskien ja markkinahäiriöiden tehokas valvonta ja ennaltaehkäisy.

Raportointivelvollisuus koskee rekisteröityneitä ja toimiluvallisia vaihtoehtorahastojen hoitajia sekä niitä kolmanteen maahan (ei ETA-valtio) sijoittuneita vaihtoehtorahastojen hoitajia, jotka markkinoivat hoitamiaan vaihtoehtorahastoja Suomessa. 

AIFMD-raportointi sisältää seuraavat osa-alueet:

 • perustiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta ja sen hoitamista vaihtoehtorahastoista
 • vaihtoehtorahaston tärkeimmät sijoituskohteet ja merkittävimmät riskikeskittymät
 • vaihtoehtorahaston riskiprofiili
 • vaihtoehtorahaston vivuttaminen.

AIFMD-raportointivelvollisuus alkaa markkinoinnin aloitusilmoituksen hyväksymisestä seuraavan vuosineljänneksen alusta. Jos markkinointilupa on myönnetty vaihtoehtorahastolle, jota ei ole vielä perustettu kaupparekisteriin, Finanssivalvonnalle tulee erikseen ilmoittaa vaihtoehtorahaston perustamisesta. Myös tieto rahaston toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle.

Raportointivelvollisuuden (AIFMD) ilmoituslomake

Raportoitaviin tietoihin, raportointiajankohtiin ja -tiheyteen vaikuttavat vaihtoehtorahastojen hoitajan ja sen hoitamien rahastojen ominaispiirteet ja varojen määrä. Raportointivelvollisuuteen vaikuttavista tiedoista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Tiedot on ilmoitettava

 1. toimilupa- ja rekisteröitymisvaiheessa
 2. uuden vaihtoehtorahaston perustamisvaiheessa
 3. vaihtoehtorahastojen hoitaja aloittaa uuden vaihtoehtorahaston hoitamisen toisessa ETA-maassa
 4. kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja aloittaa hoitamansa vaihtoehtorahaston markkinoinnin Suomessa
 5. aiemmin ilmoitettujen AIFMD-raportointivelvollisuuteen vaikuttavien tietojen muuttuessa.

Kaikista raportointiin vaikuttavista muutoksista, mukaan lukien raportoinnin yhteyshenkilöistä, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle alla olevalla lomakkeella ennen muutoksen voimaantuloa. Finanssivalvonnan ylläpitämä rekisteri perustuu raportointivelvollisuuden ilmoituslomakkeella annettuihin tietoihin. AIFMD-raportoinnissa hoitajan ja rahastojen tietojen on vastattava Finanssivalvonnan rekisteriä, tai raportin vastaanotto epäonnistuu.

Raportointivelvollisuuteen vaikuttavien tietojen ilmoittamiseen käytetään raportointivelvollisuuden ilmoituslomaketta.

Finanssivalvonnan rekisterit:

Raportin toimittamisessa huomioitavia asioita

Finanssivalvonta on kehittänyt tiedonkeruusovelluksen, joka mahdollistaa raportoijilta vaadittavien XML-muotoisten salattujen raporttitiedostojen tuottamisen. Tiedonkeruusovellus on raportoijien ladattavissa Finanssivalvonnan Jakelu-palvelusta. Vaadittavat raportit on mahdollista tuottaa myös raportoijan omin menetelmin AIFMD-raportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen mukaisesti. Raportit toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostin liitetiedostona.

Kansallinen tunnistekoodi sekä tunnukset Jakelu-palveluun lähetetään toimijalle vasta hieman ennen ensimmäistä raportointikertaa. Ensimmäinen raportointiajankohta perustuu raportointilomakkeella annettuun tietoon frekvenssistä. Yhteenveto ensimmäisestä AIFMD-raportoinnista toimitetaan raportointilomakkeella ilmoitetulle yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus (AIFMD-raportointi)

Finanssivalvonta on päivittänyt vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevien määräysten ja ohjeiden (Määräykset ja ohjeet 4/2014) yhteydessä julkaistua konekielisen tietojenvälityksen kuvausta AIFMD-raportoinnin tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle. Kuvauksessa tuodaan esille raporttien tekniset vaatimukset mukaan lukien kansalliset erityisvaatimukset, jotka eivät ilmene Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn teknisistä ohjeista.   

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus

ESMAn raportointiohjeistus

Katso myös ESMAn kysymyksiä ja vastauksia AIFM-direktiivin soveltamisesta. ESMA täydentää dokumenttia säännöllisesti.

Informaatiotilaisuudet

 • 29.11. ja 3.12.2019 Ajankohtaista rahastovalvonnasta -tilaisuuden esitysmateriaali
 • 6.2. ja 10.2.2017 Ajankohtaista AIFM-valvonnasta -tilaisuuden esitysmateriaali
 • 26. ja 27.11.2013 Vaihtoehtorahastojen hoitajien (AIFM) raportointi  -tilaisuuden esitysmateriaali
 • 17.6.2013 AIFM-raportointia koskevan informaatiotilaisuuden esitysmateriaali  

Tiedotteet