Lyhyiden positioiden ilmoittaminen

Ketä lyhyiden nettopositioiden ilmoittaminen koskee?

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita, mikäli nettomääräinen sijoituspositio saavuttaa, ylittää tai alittaa tietyn kynnysarvon.

Tarkemmin kynnysarvoista

Säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,1 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein.

Myös valtionlainaan liittyvä nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa kynnysarvon. Suomen valtion liikkeeseen laskemien lainojen osalta ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon ja kynnysarvon ylittämisen jälkeen 0,25 prosentin välein.

Milloin ja miten ilmoitetaan?

Finanssivalvonnalle ilmoitetaan Helsingin pörssiin listattuja osakkeita ja Suomen valtionlainoja koskevat nettomääräiset lyhyet positiot transaktiota seuraavana kaupankäyntipäivänä kello 15.30 mennessä.

Näin ilmoitat

1.      Lataa ilmoituslomake ja täytä se

2.      Lähetä ilmoituslomake

Muut ohjeet

  • Ilmoituslomakkeet luetaan koneellisesti ja ne tulee toimittaa Finanssivalvonnalle excel-muodossa.
  • Lataathan tarvitsemasi excel-tiedostot aina tältä sivulta, kun olet tekemässä notifikaation. Tiedostoja on saatettu päivittää edellisen notifikaatiosi jälkeen ja vanhat versiot eivät enää toimi.

Lyhyiden nettopositioiden julkistaminen

Voimassa olevat lyhyet nettopositiot ja historiatiedot

Kynnysarvon saavuttaneet, ylittäneet ja alittaneet lyhyet nettopositiot julkistetaan seuraavan kaupankäyntipäivän aikana.  Päivitykset tehdään aamupäivällä klo 10 jälkeen ja iltapäivällä klo 17 jälkeen.

Voimassa olevat lyhyet nettopositiot

Historiatiedot

Muuta aiheeseen liittyvää

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Tiedotteet
Lisätietoa

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

Sääntely EUR-Lex-palvelussa

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/27, annettu 27 päivänä syyskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta osakkeita koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden ilmoittamisen kynnysarvon mukauttamisen osalta
  • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 826/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä nettomääräisiin lyhyisiin positioihin liittyviä ilmoitus- ja julkistamisvaatimuksia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavia yksityiskohtaisia tietoja sekä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien osakkeiden määrittämiseen käytettävän vaihdon laskentamenetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2012, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012 , teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta niiden keinojen osalta, joilla osakkeita koskevia nettomääräisiä lyhyitä positioita voidaan julkistaa, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista annettavien tietojen muodon ja niiden sopimusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden tyyppien osalta, joilla voidaan riittävässä määrin varmistaa, että osakkeet tai valtion velkainstrumentit ovat saatavilla selvitystä varten, ja niiden päivämäärien ja sen jakson osalta, joita käytetään osakkeen pääasiallisen markkinapaikan määrittämisessä lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesti
  • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 918/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012 , lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä määritelmien, nettomääräisten lyhyiden positioiden laskennan, katettujen valtionlainan luottoriskinvaihtosopimusten, ilmoituskynnysarvojen, rajoitusten keskeyttämiseen sovellettavien likviditeettiä koskevien kynnysarvojen, rahoitusvälineiden arvon merkittävän alenemisen sekä epäsuotuisien tapahtumien osalta
  • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 919/2012, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2012 , lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 täydentämisestä likvidien osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden arvon alenemisen laskennassa käytettävää menetelmää koskevien teknisten sääntelystandardien osalta