Säännökset ja poikkeusluvan hakeminen, määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä. Suomessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriö. 

Direktiivit ja EU-tason asetukset

Lait ja asetukset

Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeusluvan hakeminen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevan lain (571/2019) mukaisesta tiedonhakujärjestelmästä

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä on tullut voimaan 1.5.2019. Lain mukaan luotto- ja maksulaitosten on joko rakennettava tiedonhakujärjestelmä tai toimitettava laissa edellytetyt tiedot muutoin tullin erilliseen tilirekisteriin 1.9.2020 mennessä. Velvoite perustuu nk. viidennen rahanpesudirektiivin määräyksiin.
Lain 4§:n mukaan Finanssivalvonta voi myöntää luottolaitokselle poikkeusluvan tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvoitteesta. Luottolaitos on poikkeusluvasta huolimatta velvollinen toimittamaan laissa säädetyt tiedot tullin pankki- ja maksutilirekisteriin.

Poikkeuslupaa voi hakea Finanssivalvonnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Perusteina poikkeusluvan myöntämiselle ovat mm. luottolaitoksen koko sekä toiminnan luonne ja laajuus. Mikäli pankit kuuluvat samaan pankkiryhmään ja käyttävät samoja järjestelmiä, ne voivat hakea poikkeuslupaa yhdessä. Esimerkkejä tällaisista pankeista ovat Säästöpankkiryhmä, lukuun ottamatta itsenäisiä säästöpankkeja, ja POP-pankit.

Pyydämme toimittamaan poikkeuslupahakemukset 30.4.2020 mennessä Finanssivalvonnan kirjaamoon (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) sähköisesti yleisimmissä tekstinkäsittelymuodoissa (word, pdf jne). Hakemusta voi tarvittaessa täydentää määräajan jälkeen.

Hakemukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA 15/02.01.04/2019./2019 sekä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa.

Määräykset ja ohjeet 

Määräykset ja ohjeet 7/2021 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijät

Määräykset ja ohjeet 14/2021 Hallinto ja ohjaus

Standardin 2.4 määräykset ja ohjeet on laadittu 1.8.2008 voimaan tulleen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Pyydämme huomiomaan, että määräykset ja ohjeet eivät ole kaikilta osin ajan tasalla, koska niissä ei ole otettu huomioon 3.7.2017 voimaan tulleen rahanpesulain (444/2017) muutoksia ja muita lain kokonaisuudistuksen yhteydessä kumottuja tai annettuja säädöksiä eikä 5.6.2018 ja 1.5.2019 voimaan tulleita lakeja (406/2018 ja 573/2019) rahanpesulain ja muiden liitännäisten lakien muuttamisesta.

Luonnos rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen määräyksistä ja ohjeista

Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoja laatimistaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevista määräyksistä ja ohjeista.

Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville tulkintoja ja suosituksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia riskiperusteisesti arvioiden oikeasuhtaisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimien toteuttamiseksi niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta. Lisäksi pyritään yhtenäistämään ja tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn soveltamista.

Määräyksillä ja ohjeilla tullaan kumoamaan Finanssivalvonnan standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen sekä Finanssivalvonnan kannanotot asiakkaan tuntemistiedoista ja pankkien menettelytavoista (3/2016) ja yksinkertaistetusta menettelystä asiakkaan tuntemiseksi tiekuntien ja yhteisiä vesialueita hallinnoivien osakaskuntien osalta (27/2020).

Lausuntopyyntö ja lausunnonantajien lausunnot on julkaistu lausuntopalvelu.fi:ssä.

Määräykset ja ohjeet 1/2022 tullaan antamaan sen jälkeen, kun lakimuutokset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:iin (HE 236/2021) ovat tulleet voimaan.

Luonnos - Määräykset ja ohjeet 1/2022

Standardi 2.4 

Asiakkaan tunteminen – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen