Ilmoita väärinkäytösepäilyistä

Ohjeet rahanpesusääntelyn rikkomusepäilystä ilmoittamiseen

1. Valvottavan työntekijän tai asiamiehen ilmoitus rahanpesusääntelyn rikkomusepäilystä

Finanssivalvonnan valvottavilla on oltava menettelytavat, joita noudattamalla sen palveluksessa olevat tai asiamiehet voivat ilmoittaa sen sisällä riippumattoman kanavan kautta rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Finanssivalvonnan valvottavalla ei kuitenkaan tarvitse olla edellä tarkoitettuja menettelytapoja, jos Finanssivalvonta on valvottavan hakemuksesta päättänyt, että Finanssivalvonnan ilmoituskanava on riittävä ilmoitusvelvollisen koko, toiminta ja sen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit huomioon ottaen.

Silloin, kun Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen, että valvottavan työntekijät ja asiamiehet voivat käyttää Finanssivalvonnan ilmoituskanavaa, ei valvottavan tarvitse järjestää omaa ilmoituskanavaa. Ohjeet valvottavan hakemuksen tekemiselle löytyvät täältä.

Ilmoituksen tekevällä valvottavan työntekijällä tai asiamiehellä ei tarvitse olla erityistä näyttöä rikkomusepäilyn tueksi, vaan perusteltu epäily riittää. Ilmoituksen tekijää suojaa järjestelmän luottamuksellisuus. Ilmoituksen tekijää suojaa myös se, että Finanssivalvonnasta annetun lain 71 b §:n mukaan henkilöä ei aseteta tietojen antamisen osalta vastuuseen sopimukseen, lakiin, asetukseen tai määräykseen perustuvaa tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomisesta. Jos ilmoitus osoittautuu kuitenkin ilmeisen perättömäksi, voi se johtaa tutkintapyynnön tekemiseen poliisille.

Ohje työntekijöiden ja asiamiesten ilmoitusten tekemiseen

2. Muu ilmoitus valvottavan rahanpesusääntelyn rikkomusepäilystä

Myös muut tahot kuin valvottavan työntekijät ja asiamiehet voivat ilmoittaa Finanssivalvonnalle valvottavan menettelystä, jonka ilmoituksen tekijä katsoo olevan rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn vastaista. Rikkomusepäily ei tarkoita yksinomaan epäilyä rikoksesta, vaan se kattaa kaikki epäillyt säännösrikkomukset.

Ilmoituksen väärinkäytösepäilystä voi tehdä kuka tahansa. Ilmoituksen tekijä lienee yleensä sellaisessa asemassa, jossa hän voi saada ei-julkista tietoa Finanssivalvonnan valvoman yhteisön tai sen johdon tai työntekijän toiminnasta. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi luottolaitokset, sijoituspalveluyhtiöt vakuutusyhtiöt ja rahastoyhtiöt (Finanssivalvonnan valvottavaluettelo). Yhteisöllä voi myös olla yhtiön sisäinen ilmoitusjärjestelmä. Finanssivalvonnan järjestelmä on vaihtoehtoinen kanava väärinkäytösepäilyn ilmoittamiselle.

Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla erityistä näyttöä epäilyn tueksi, vaan perusteltu epäily riittää. Ilmoituksen tekijää suojaa järjestelmän luottamuksellisuus. Ilmoituksen tekijää suojaa myös se, että Finanssivalvonnasta annetun lain 71 b §:n mukaan henkilöä ei aseteta tietojen antamisen osalta vastuuseen sopimukseen, lakiin, asetukseen tai määräykseen perustuvaa tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomisesta. Jos ilmoitus osoittautuu kuitenkin ilmeisen perättömäksi, voi se johtaa tutkintapyynnön tekemiseen poliisille.

Yleiset ohjeet rikkomusepäilyistä ilmoittamiseen

Mikä ei ole rikkomusepäily?

  1. Valvottavan ja asiakkaan väliset erimielisyydet ja asiakasvalitukset

    Järjestelmää ei ole tarkoitettu finanssipalveluja ja -tuotteita tarjoavien Finanssivalvonnan valvottavien ja niiden asiakkaiden välisten erimielisyyksien käsittelyyn. Ne kuuluvat muiden menettelyjen (esimerkiksi vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet) piiriin, katso oheinen linkki. Järjestelmän kautta tulleet asiat siirretään asianomaiselle Finanssivalvonnan valvontaosastolle. Sama koskee myös julkista hallintotehtävää hoitavista Finanssivalvonnan valvonnassa olevista tahoista tehtyjä hallintokanteluja. Jos kyseessä on asiakasvalitus, ei ilmoitusta tule tehdä siten tätä kautta.

  2. Epäilyttäviä liiketoimia koskevat ilmoitukset

    Jos kyse on epäilyttävistä liiketoimista, voi ilmoituksen tehdä suoraan poliisille lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen rahanpesuilmoitukset@poliisi.fi tai kertomalla poliisille kiireettömän tiedon epäilyttävästä aineistosta tai ilmiöistä nettivinkin kautta www.poliisi.fi/nettivinkki. Nettivinkki-lomakkeen kautta ei oteta vastaan rikosilmoituksia. Rikosilmoituksen tekoon voidaan käyttää sähköistä rikosilmoitusta. Ilmoitus rahanpesulain epäillystä rikkomisesta voidaan tehdä matalalla kynnyksellä, eikä erityistä näyttöä rikkomusepäilyn tueksi edellytetä. Ilmoituksen tekijän henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta ilmoituksen kohteena olevalle valvottavalle. Ilmoitus voidaan tehdä myös anonyymisti.