Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Toimiluvan hakeminen

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain (162/2014) mukaan vaihtoehtorahastoja hallinnoivan yhtiön tulee hakea toimilupaa tai rekisteröityä. Toimilupahakemukseen liitettävät selvitykset käyvät ilmi valtiovarainministeriön asetuksesta vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä erityisen säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (227/2014).

Seuraavassa on koottu tietoa vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaisesta vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan hakemisesta.

Lomakkeet toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Toimitusosoite:
kirjaamo(at)fiva.fi

Sähköpostin aihekenttä:
"AIFML 4 luku 1 § - Yhtiö"

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

Toimiluvan peruutus

Jos yhtiö haluaa perua toimilupansa, tulee sen hakea toimiluvan peruutusta.

EuVECA ja EuSEF

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1991 eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta sovelletaan 1.3.2018 alkaen.

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti  3–6 artiklaa, 10 ja 13 artiklaa, 14 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohtaa, 15 a–20 artiklaa, 21 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa sekä 22 ja 22 a artiklaa sovelletaan direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneisiin yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka hallinnoivat vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sijoitussalkkuja ja aikovat käyttää EuSEF-nimitystä markkinoidessaan kyseisiä rahastoja unionin alueella.

Lisäksi 14 a artiklan mukaisesti direktiivin 2011/61/EU 6 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitajien on haettava sellaisten vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen rekisteröintiä, joista ne aikovat käyttää EuVECA-nimitystä.

AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle

Toimitusosoite:
AIFMquestions(at)fiva.fi

Sähköpostin aihekenttä:
"AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta.

AIFMD-raportointiin liittyvät kysymykset

AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Rekisteröinnin hakeminen

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain (162/2014) mukaan vaihtoehtorahastoja hallinnoivan yhtiön tulee hakea toimilupaa tai rekisteröityä. 

1.3.2019 alkaen omistajakontrolli ja Fit & Proper –säännökset koskevat myös rekisteröitymistä hakevia vaihtoehtorahastojen hoitajia. Ilmoitukset tehdään alla olevilla lomakkeilla. Useimmin kysyttyjä kysymyksiä on koottu välilehdelle "Q&A omistajavalvonta ja Fit & Proper".

Jo rekisteröityneen vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle selvitys 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen merkittävien omistajien ja johdon luotettavuudesta viimeistään 31.12.2020 (lain 214/2019 voimaantulosäännöksen 3 momentti).

Seuraavassa on koottu tietoa vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaisesta vaihtoehtorahastojen hoitajan rekisteröitymisestä.

Lomakkeet

Lomakkeet rekisteröitymistä varten:

AIFM-rekisteröinteihin liittyvät muutokset:


Huomioittehan, että rekisteröintihakemukseen tulee liittää:

 • kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys
 • sopimukset (rahastosopimus, yhtiösopimus, hallinnointisopimus)
 • markkinointimateriaali
 • asiakkaan tuntemista koskeva sisäinen ohjeistus
 • säännöt (erikoissijoitusrahastot)
 • Fit & proper -lomakkeet vaadittuine liitteineen johdosta ja merkittävistä omistajista
 • Omistajavalvontalomakkeet merkittävistä omistajista.

Rekisteröintimateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Toimitusosoite:
kirjaamo(at)fiva.fi

Sähköpostin aihekenttä:
"AIFML 5 luku 1 § - [Yhtiö]"

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.

EuVECA- ja EuSEF-rekisteröintiä koskeva lomake  

Eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EuVECA, N:o 345/2013) ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EuSEF, N:o 346/2013) annetut asetukset ovat olleet voimassa 22.7.2013 alkaen. Asetusten soveltamisalan piiriin kuuluvia rahastoja hoitava yritys voi hakea rekisteröitymistä Finanssivalvonnalta. Rekisteröitymisilmoitusta varten on laadittu lomake. Rekisteröitymisilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti kirjeellä, jonka tulee sisältää asetuksissa mainitut selvitykset. Yrityksen tulee täyttää asetusten mukaiset edellytykset ennen kuin se voidaan rekisteröidä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1991 eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013 ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta sovelletaan 1.3.2018 alkaen.

Vaihtoehtorahaston hoitajan rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutusta varten tarvitaan vapaamuotoinen selvitys, miksi toiminta loppuu ja mitä rahastoille tapahtuu. 

AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle

Toimitusosoite:
AIFMquestions(at)fiva.fi

Sähköpostin aihekenttä:
"AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta.

AIFMD-raportointiin liittyvät kysymykset

AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Useimmin kysyttyjä kysymyksiä omistajavalvonta- ja Fit & Proper -selvityksiin liittyen

1.3.2019 alkaen omistajakontrolli ja Fit & Proper –säännökset koskevat myös rekisteröityneitä vaihtoehtorahastojen hoitajia. Seuraavassa on koottu joitakin yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä rekisteröityneiden vaihtoehtorahastojen hoitajien omistajavalvonta- ja Fit & Proper –ilmoituksiin liittyen:

Omistajavalvonta

 1. Kenestä kaikista omistajavalvontailmoitus tulee tehdä ja mitkä lomakkeet toimitetaan?
  Lomakkeet tulee toimittaa kaikista niistä, jotka omistavat vähintään 10 % (suoraan tai välillisesti) rekisteröityneestä vaihtoehtorahaston hoitajasta. Lomakkeet tulee toimittaa sekä oikeushenkilöistä ja/tai luonnollisista henkilöistä, koko omistusketjun loppuun asti kaikista vähintään 10%:n omistajista. Myös kohdeyrityksestä tulee toimittaa omistajavalvontalomakkeet kunkin omistajan osalta.

  Katso esimerkki:
 2. Mitä tarkoitetaan kohdeyrityksellä?
  Kohdeyritys on yhtiö, jota omistetaan tai hankinnan ollessa kyseessä, ollaan ostamassa. Kun kyse on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta ilmoituksesta, kohdeyritys on joko rekisteröity tai toimiluvallinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, ei esimerkiksi rahasto. Kohdeyrityksen lomake tulee täyttää erikseen jokaisen sellaisen tahon osalta, joka omistaa vähintään 10% hoitajasta.
 3. Pitääkö omistajavalvontalomakkeet täyttää, koska kyseessä ei ole hankinta vaan ilmoitus jo olemassa olevasta omistuksesta?
  Kyllä. Lomakkeet tulee tässä tapauksessa täyttää soveltuvin osin, esimerkiksi hankintaa koskevia kohtia ei tarvitse täyttää eikä kauppakirjoja tarvitse liittää.

 4. Mitä selvityksiä Finanssivalvonta tekee viransa puolesta?
  Finanssivalvonta tilaa henkilöistä, jotka ovat Suomen kansalaisia, rikos- ja sakkorekisteritiedot. Tarvitsemme liitteenä rikos- ja sakkorekisteriotteet tai vastaavat tiedot ulkomaisista henkilöistä ja ulkomailla asuvista Suomen kansalaisista.

Fit & Proper -ilmoitus (lomake V)

 1. Tuleeko kaikkiin lomakkeen kohtiin vastata? Entä tuleeko kaikki lomakkeessa mainitut liitteet toimittaa?
  Kyllä. Sääntely edellyttää näiden tietojen ja todistusten toimittamista osana selvitystä.

 2. Vastuuni muuttuu hallituksen jäsenestä hallituksen puheenjohtajaksi. Tuleeko minun toimittaa uusi F&P -lomake?
  Kyllä, vastuun kasvaessa vaaditaan uusi ilmoitus.

 3. Kuinka vanhoja liitteet saavat olla?
  Liitteiden tulee olla mahdollisimman tuoreita, enintään kolme kuukautta vanhoja.

 4. Voiko konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä velkajärjestelyrekisteristä vaaditut liitteet korvata kuvankaappauksella maksukyvyttömyysrekisteristä?
  Ei voi.  Maksukyvyttömyysrekisteri sisältää tiedot vain siltä osin, kun kyseessä on yksityishenkilön elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Eikä siis korvaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä velkajärjestelyrekisteristä tilattavia otteita.

 5. Pitääkö minun toimittaa myös luonnollisen henkilön omistajavalvontalomake, vaikka olen samassa yhteydessä toimittanut itsestäni Fit & Proper –lomakkeen?
  Kyllä pitää. Lomakkeet ovat eri sisältöiset ja niiden pohjalta arvioidaan henkilön sopivuutta ja luotettavuutta eri näkökulmista (omistaja vs. hallintoa hoitava henkilö).

 6. Voinko itse allekirjoittaa lomakkeen myös valvottavan johdon ilmoitusosion osalta?
  Et voi. Ilmoituksen tekemisestä vastaa hallitus jäsentensä ja varajäsentensä, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen osalta sekä toimitusjohtaja alaistensa osalta.

 7. Kelpaako sähköisesti allekirjoitettu lomake?
  Kyllä, virallisella sähköisellä allekirjoituksella allekirjoitettu lomake hyväksytään.

 8. Mitä selvityksiä Finanssivalvonta tekee arvioidessaan henkilön luotettavuutta ja sopivuutta?
  Finanssivalvonta tilaa henkilöistä rikos- ja sakkorekisteritiedot. Tämän lisäksi Finanssivalvonta tarkistaa Fit & Proper- ja omistajavalvontailmoitusten yhteydessä sekä henkilöiden itsensä että heidän määräys- ja vaikutusvaltayhteisöjensä maksuhäiriömerkinnät. Fit & Proper –lomakkeen kohdassa 15 tulisi ilmoittaa ainakin konkursseista sekä merkittävistä maksuhäiriöistä (monta merkintää tai huomattavan suuret summat). Fit & Proper-selvitettäviä henkilöitä koskee jatkuva ilmoitusvelvollisuus kaikista lomakkeella pyydettävistä tiedoista.

Rajan yli toiminta, ETA-valtiot (AIFML 19 luku)

Suomalainen vaihtoehtorahastojen hoitaja

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Vaihtoehtorahastojen markkinointi Suomessa (AIFML 19 luku 3 §, AIFMD 31 artikla)

Suomessa toimiluvan saaneet vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiaan toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita vaihtoehtorahastoja Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen. Markkinoinnista ei-ammattimaisille asiakkaille säädetään AIFML 13 luvussa.

Menettely:

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle ilmoitus liitteineen markkinoinnin aloittamisesta Suomessa. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 3 § - yhtiön nimi”.
 • Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä sekä niiden toimittamisesta vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

  Katso myös:
  Valvonta- ja toimenpidemaksut

 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 3 § - yhtiön nimi”

Lomakkeet:

Yhteydenotot:

 • Uusi ilmoitus: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutosilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät kysymykset: AIFMDReportingHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi
 • AIFM-aiheiset tulkintakysymykset: AIFMquestions(at)finanssivalvonta.fi

 

 

Vaihtoehtorahastojen markkinointi ETA-valtiossa (AIFML 19 luvun 4 §, AIFMD 32 artikla)

Suomessa toimiluvan saaneet vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiaan suomalaisia sekä toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita vaihtoehtorahastoja muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa ilmoitusmenettelyä noudattaen.

Menettely:

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle englanninkielinen ilmoituskirje liitteineen markkinoinnin aloittamisesta muussa ETA-valtiossa.
 • Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 4 § - yhtiön nimi”.
 • Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä sekä niiden toimittamisesta vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
  Katso myös:
  Valvonta- ja toimenpidemaksut
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 4 § - yhtiön nimi”

Ilmoituskirje:

Yhteydenotot:

 • Uusi ilmoitus: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutosilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
 • AIFM-aiheiset tulkintakysymykset: AIFMquestions(at)finanssivalvonta.fi
Vaihtoehtorahastojen hoitaminen (AIFML 19 luvun 1 §, AIFMD 33 artikla)

Suomalainen vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa toiseen ETA-valtioon sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa ilmoitusmenettelyä noudattaen.

Menettely:

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle 19 luvun 1 §:n 1 momentin mukaiset tiedot käyttämällä alla olevaa ilmoituskirjepohjaa. Mikäli toimintaa harjoitetaan perustamalla sivuliike, tulee Finanssivalvonnalle ilmoittaa lisäksi 19 luvun 1 §:n 2 momentissa mainitut tiedot. Vaihtoehtoehtorahaston hoitaminen voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä sekä niiden toimittamisesta vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
  Katso myös:
  Valvonta- ja toimenpidemaksut
 • Ilmoituksen edellyttämän tiedot toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 19 luku 1 § - yhtiön nimi”
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 19 luku 1 § - yhtiön nimi”

 • Lisäksi Finanssivalvonnalle tulee antaa tiedot hoidettavasta rahastosta AIFMD-raportointivelvollisuutta varten käyttämällä AIFMD-raportoinvelvollisuuden ilmoituslomaketta.
 • Lisätietoa AIFM-raportoinnista

Ilmoituskirje:

Yhteydenotot:

 • Uusi ilmoitus: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutosilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät kysymykset: AIFMDReportingHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi
 • AIFM-aiheiset tulkintakysymykset: AIFMquestions(at)finanssivalvonta.fi

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Vaihtoehtorahastojen markkinointi (AIFML 19 luku 5 §, AIFMD 32 artikla)

Toimiluvalliset ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat, AIFML 19 luku 5 §, AIFMD 32 artikla

Toimiluvalliset ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat voivat markkinoida hoitamiaan vaihtoehtorahastoja ammattimaisille asiakkaille Suomessa. ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee toimittaa kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituskirje liiteasiakirjoineen. Ilmoituskirje tulee laatia englanninkielisenä. Kotivaltion toimivaltainen viranomainen tutkii materiaalin ja toimittaa sen sähköisessä muodossa Finanssivalvonnalle.

Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut kotivaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta sitä koskevan ilmoituksen.

Mikäli ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat aikovat markkinoida hoitamiaan vaihtoehtorahastoja Suomessa myös ei-ammattimaisille asiakkaille, tulee markkinoinnissa huomioida lisäksi, mitä AIFML 13 luvussa säädetään. Tällöin ilmoitus markkinoinnin aloittamisesta tulee lähettää suoraan Finanssivalvonnalle. Vaihtoehtorahaston hoitaja voi aloittaa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston markkinoinnin ei-ammattimaisille asiakkaille saatuaan Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen

Rekisteröityneet ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajat, AIFML 19 luku 5 § 4 mom.

ETA-rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja voi markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa ammattimaiselle asiakkaalle tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että se:

 1. noudattaa vaihtoehtorahaston markkinoinnissa, mitä 12 luvun 2—11 §:ssä säädetään;
 2. noudattaa markkinoimansa vaihtoehtorahaston osalta, mitä 5 luvun 4 §:ssä, 11 luvun 1 ja 2 §:ssä sekä 1 luvun 8 §:ssä ja 18 luvussa säädetään.

Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.

Yhteydenotot:

 • Uusi ilmoitus: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutosilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi
 • AIFM-aiheiset tulkintakysymykset: AIFMquestions(at)finanssivalvonta.fi
Vaihtoehtorahastojen hoitaminen (AIFML 19 luku 2 §, AIFMD 33 artikla)

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja voi hoitaa vaihtoehtorahastoa Suomessa perustamalla sivuliikkeen tai suoraan rajan yli ilmoitusmenettelyä noudattaen. ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee toimittaa kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämät tiedot. Kotivaltion toimivaltainen viranomainen tutkii materiaalin ja toimittaa sen sähköisessä muodossa Finanssivalvonnalle.

Vaihtoehtoehtorahaston hoitaminen voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut kotivaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta sitä koskevan ilmoituksen.

Rajan yli toiminta kolmannet maat (AIFML 20 luku)

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Vaihtoehtorahastojen markkinointi (AIFML 20 luku 2 §, 36 artikla)

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa Suomessa markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että:

 • vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa vaihtoehtorahaston markkinoinnissa, mitä AIFML 12 luvussa säädetään
 • Finanssivalvonnan ja vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan valvontaviranomaisten välillä on otettu käyttöön kansainvälisten standardien mukaisia asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä järjestelmäriskin valvomiseksi, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto, jonka avulla Finanssivalvonta voi hoitaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukaiset tehtävänsä Finanssivalvonnan allekirjoittamat AIFM-yhteistyösopimukset 
 • vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana oleva kolmas maa ei saa olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa FATF (Financial Action Task Force) - High-risk and non-cooperative jurisdictions;
 • vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan ja Suomen välillä on sopimus, joka vastaa täysin Taloudellinen yhteistyö ja kehitys -järjestön tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa
 • vaihtoehtorahastojen hoitaja on toimittanut Finanssivalvonnalle tiedon AIFML 15 luvun 2 ja 3 §:n mukaisista tehtävistä vastaavista yhteisöistä.
 • Laskutusosoite (yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja yhtiön postiosoite)

Ilmoituksen lähettäminen

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle ilmoitus liitteineen markkinoinnin aloittamisesta Suomessa. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 20 luku 2 § - yhtiön nimi”.
 • Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 20 luku 2 § - yhtiön nimi”

Edellä mainittu ilmoitus on laadittava myös syöttörahastosta, jonka kohteena oleva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut kolmanteen maahan.

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka aikoo markkinoida Suomessa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia, ei ole velvollinen noudattamaan, mitä AIFML 7 luvun 4 §:ssä tai AIFMD 21 artiklan nojalla muualla säädetään säilytystoiminnasta huolehtimisesta siltä osin kuin ne koskevat kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa.

Tällöin Finanssivalvonnalle tehtävässä ilmoituksessa on selvitettävä, miten varmistutaan siitä, että yksi tai useampi yhteisö on nimetty hoitamaan AIFML 15 luvun 2 ja 3 §:n mukaisia tai muualla säädettyjä AIFMD 21 artiklan 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja säilytys- ja muita tehtäviä. Vaihtoehtorahastojen hoitaja ei saa itse hoitaa näitä tehtäviä.

Toimenpidemaksut

Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä.

Katso myös:
Valvonta- ja toimenpidemaksut

Yhteydenotot:

 • Uudet ilmoitukset: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutokset: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFM-aiheiset tulkintakysymykset: AIFMquestions(at)fiva.fi
  • Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta.

Vaihtoehtorahastojen hoitaminen (AIFML 20 luku 1 §, 34 artikla)

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa hoitaa kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa. Vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee noudattaa AIFML:ssa säädettyjä vaatimuksia lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n velvollisuutta huolehtia säilytystoiminnasta ja 11 luvun 1 §:n velvollisuutta laatia toimintakertomus. Finanssivalvonnan ja vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan valvontaviranomaisten välillä on oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto, jonka avulla Finanssivalvonta voi huolehtia tehtävistään.

Edellä säädetty oikeus hoitaa vaihtoehtorahastoa ei sisällä oikeutta markkinoida kyseessä olevaa vaihtoehtorahastoa ETA-valtioissa.  

Kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston hoitajan oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa Suomessa (AIFML 20 luku 3 §, AIFMD 42 artikla)

Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa Suomessa markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että:

 • kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa kunkin markkinoimansa vaihtoehtorahaston osalta mitä AIFML 7 luvun 3 §:ssä, 11 luvun 1 ja 2 §:ssä, 12 luvun 2–8 §:ssä, 17 luvun 3 §:ssä sekä kunkin 1 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaihtoehtorahaston osalta lisäksi, mitä 18 luvussa säädetään
 • Finanssivalvonnan, vaihtoehtorahaston kotijäsenvaltion valvontaviranomaisten ja vaihtoehtorahastojen hoitajan sekä vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan valvontaviranomaisten välillä on otettu käyttöön kansainvälisten standardien mukaiset asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt järjestelmäriskin valvomiseksi, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto, jonka avulla Finanssivalvonta voi hoitaa tässä laissa säädetyt tehtävänsä Finanssivalvonnan allekirjoittamat AIFM-yhteistyösopimukset  
 • vaihtoehtorahastojen hoitajan tai vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana oleva kolmas maa ei saa olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa FATF (Financial Action Task Force) - High-risk and non-cooperative jurisdictions  
 • vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan ja Suomen välillä on sopimus, joka vastaa täysin Taloudellinen yhteistyö ja kehitys -järjestön tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa.
 • tiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta sekä sen hoitamasta ja Suomessa markkinoitavasta rahastosta AIFMD-raportointivelvollisuutta varten käyttämällä AIFMD-raportointivelvollisuuden ilmoituslomaketta. Lisätietoja AIFMD-raportoinnista löytyy Raportointi-osiosta.
 • Laskutusosoite (yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja yhtiön postiosoite)
 • Ilmoitukseen tulee ainakin liittää seuraavat asiakirjat ja tiedot:
  • PPM tai vastaavat tiedot sisältävä asiakirja sekä mahdolliset liitteet
  • AIFMD Artiklan 23 mukaiset tiedot joko asiakirjana ("AIFMD wrapper") tai osana PPM:ää
  • AIFMD-raportointivelvollisuuden ilmoituslomake
  • Vahvistus siitä, että hoitaja on kotimaansa valvontaviranomaisen valvonnassa

Ilmoituksen lähettäminen

 • Vaihtoehtorahastojen hoitajan on toimitettava Finanssivalvonnalle ilmoitus liitteineen markkinoinnin aloittamisesta Suomessa. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Ilmoitus: AIFML 20 luku 3 § - yhtiön nimi”. 
 • Vaihtoehtoehtorahaston markkinointi voidaan aloittaa, kun hoitaja on saanut Finanssivalvonnalta sitä koskevan ilmoituksen.
 • Myös ilmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista, jotka ovat merkittäviä AIFML 20 luvun 3§:n edellytysten täyttymisen osalta, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Muutosilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi, sähköpostin aihekenttä: ”Muutosilmoitus: AIFML 20 luku 3 § yhtiön nimi”

Katso myös:

Toimenpidemaksut

Finanssivalvonta perii hinnastonsa mukaisen toimenpidemaksun ilmoituskirjeen ja liitteiden käsittelystä.

Katso myös:
Valvonta- ja toimenpidemaksut

Yhteydenotot:

 • Uudet ilmoitukset: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
 • Muutokset: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät kysymykset: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFM-aiheiset tulkintakysymykset: AIFMquestions(at)fiva.fi
  • Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon kuluessa sähköpostin vastaanottamisesta.