Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki Sulje kaikki
Taloudellinen tila ja riskit

Kotimaiset rahastoyhtiöt

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

 

FINREP
F-taulukot
FA- ja FT-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

26/2013 luku 3
Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP OF Omat varat

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

5/2014 luku 3
Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta

AE

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

 1. Tiedonkeruun osat A, B ja D neljännesvuosittain: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
 2. Tiedonkeruun osa C vuosittain: 31.12.
 3. Tiedonkeruun osa E puolivuosittain: 30.6., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

 

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

31.3.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

20/2013 luku 3
Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

FINREP
F-taulukot
FA- ja (FT)-liitetaulukot

Taulukko raportoinnin laajuudesta (excel)

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

12.5., 11.8., 11.11., 11.2.

Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

31.3.

Suomen Pankin tiedonkeruista lisätietoa rahoitussektorin tiedonkeruukartasta ja Suomen Pankin verkkopalvelusta.

Ilmoitukset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
RA1.4 luku 5.1

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Fit & Proper -lomake R3 (word)

  Viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö ottaa tehtävän vastaan
8/2014

 

Operatiiviseen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

   
 • luku 9.1

Ilmoitus toiminnan häiriöistä ja virheistä

Häiriöilmoituslomake (Excel)

  Viipymättä niiden ilmaannuttua
 • luku 9.2

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista

Vahinkoilmoituslomake (Word)

 

28.2. mennessä

Valtioneuvoston asetus 208/2014

Sijoitusrahastolaki 16§

Omistusosuuden hankkiminen ja luovuttaminen rahastoyhtiössä

Omistusosuuden muutos / Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / Oikeushenkilön ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake (word)

 

 

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet / Standardi Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
3/2014

Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

 

 

1/2012 luku 8

Toiminnan ulkoistaminen

 

Etukäteen

2/2016
Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

 • Jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta
 • Jäljennös tilinpäätöstä käsitelleen yhtiökokouksen tai sitä vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjasta
 • Rahastoyhtiöiden on toimitettava myös hallinnoimiensa sijoitusra-hastojen tilinpäätösasiakirjat

Vuosittain

Kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta

ks. yllä

Osavuosikatsaus

 

Kahden kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä

ks. yllä

Tilintarkastus

 

Kahden viikon kuluessa raportin esittämisestä valvottavalle

Sijoitusrahastolaki 5b.4§

Ilmoitus siitä, milloin rahastoyhtiön toiminta aloitetaan

 

 

Sijoitusrahastolaki 9a.3 § Ilmoitus siitä, milloin säilytysyhteisön toiminta aloitetaan    
Sijoitusrahastolaki 10b.2 § Toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilupahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava Finanssivalvonnalle Välittömästi  

Sijoitusrahastolaki 16.5§

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevassa ilmoituksessa

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus rahastoyhtiön ja sen omistusyhteisön Sijoitusrahastolain 16 §:n 5 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

Kerran vuodessa  

Sijoitusrahastolaki 18a §

Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen perustamista koskeva ilmoitus 

   

Sijoitusrahastolaki 24.2 §

Ilmoitus sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta

   

Sijoitusrahastolaki 26a.5 §

1/2012

Ilmoitus ulkoistamisesta

Etukäteen  

Sijoitusrahastolaki 27.3 §

Ilmoitus sijoitusrahaston vähimmäispääoman tai rahasto-osuuden omistajien vähimmäismäärän saavuttamisesta tai ylittämisestä taikka vähenemisestä alle 1 momentissa mainittujen rajojen

Välittömästi  

Sijoitusrahastolaki 29a.1 §

Jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kodassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta, jos rahastoyhtiö aikoo siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa säädetään

Viipymättä  

Sijoitusrahastolaki 30c.2 §

Ilmoitus rahastoyhtiön omien varojen vähenemisestä alle 6 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän

Viipymättä  

Sijoitusrahastolaki 32 §

Ilmoitus säilytysyhteisöltä, mikäli rahastoyhtiön toimeksiantoa ei noudateta, tai muutoin havaitaan huomautettavaa 31.1 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnassa, eikä yhtiö peruuta päätöstään tai muuta toimintatapaansa

   

Sijoitusrahastolaki 33 §

Sijoitusrahaston säilytysyhteisösopimus ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi  

Sijoitusrahastolaki 40.1 §

2/2016

Sijoitusrahaston vuosikertomus, puolivuotiskatsaus ja neljännesvuosikatsaus (ainoastaan erikoissijoitusrahastosta, 95§) sekä jäljennökset:

 • Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjoista
 • Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilintarkastuskertomuksista sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa koskevista asiakirjoista
 • Yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista
 • Tarkastuskertomus rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuudesta
Ilman aiheetonta viivytystä  

Sijoitusrahastolaki 43a §

Erikoissijoitusrahaston sääntöjen toimittaminen tiedoksi

   
Sijoitusrahastolaki 52.1 §

 

Ilmoitus päätöksestä, jolla on keskeytetty rahasto-osuuksien lunastaminen

Viipymättä  
Sijoitusrahastolaki 80 b 3 §

Ilmoitus sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytettävien johdannaissopimusten lajeista, niihin liittyvistä riskeistä, johdannaissopimusten riskien arviointiin käytetyistä menetelmistä sekä määrällisistä rajoista

Vuosittain  
Sijoitusrahastolaki 92.5 §

Rahastoesite ja kaikki siihen tehdyt muutokset

Välittömästi  
Sijoitusrahastolaki 98.3 §

Rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtunut virhe

Välittömästi  
Sijoitusrahastolaki 98 c §

Avaintietoesite ja siihen tehdyt muutokset

Välittömästi  
Sijoitusrahastolaki 105.2 §

Ilmoitus sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä  
Sijoitusrahastolaki 110.1 §

Ilmoitus sijoitusrahastojen sulautumisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä  
Sijoitusrahastolaki 115.1 §

Ilmoitus sijoitusrahaston jakautumisen täytäntöönpanosta

Kahden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä  
Sijoitusrahastolaki 115m §

Ilmoitus syöttörahastosta ja sellaisesta syöttörahastona olevasta yhteissijoitusyrityksestä, jonka varoja sijoitetaan sen hallinnoiman kohderahaston rahasto-osuuksiin

Välittömästi  
Sijoitusrahastolaki 119.1 §

Ilmoitus sijoitusrahaston lakkauttamispäätöksestä

Viipymättä  
Sijoitusrahastolaki 119.3 §

Lopputilitys sijoitusrahaston lakkauttamisesta liitteineen

   
Sijoitusrahastolaki 119.5 §

Ilmoitus, kun sijoitusrahaston varat on jaettu ja sijoitusrahasto on lakkautettu

Viipymättä  
Sijoitusrahastolaki 126a.1 §

Ilmoitus sivuliikkeen perustamisesta ETA-valtioon

Hyvissä ajoin etukäteen  
Sijoitusrahastolaki 126a.5 §

Ilmoitus 126a.1 §:n tietojen muuttumisesta

Viimeistään kuukausi ennen voimaantuloa  
Sijoitusrahastolaki 126d.1 §

Ilmoitus 5 §:n mukaisen toiminnan harjoittamisen aloittamisesta toisen valtion alueella perustamatta sivuliikettä

Hyvissä ajoin etukäteen  
Sijoitusrahastolaki 126d.3 §

Ilmoitus 126d.1 §:n tietojen muuttumisesta

Etukäteen  
Sijoitusrahastolaki 126e §

Ilmoitus 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittaminen muun kuin ETA-valtion alueella perustamatta sivuliikettä ja sen tietojen muuttuminen

Hyvissä ajoin etukäteen  
Sijoitusrahastolaki 127 §

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka aikoo markkinoida Suomessa hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa, on ilmoitettava siitä Finanssivalvonnalle