Esimerkkejä ja usein kysyttyjä kysymyksiä virtuaalivaluutoista

Mitä tarkoittaa virtuaalivaluutta, kryptovaluutta, kryptovara tai ICO?

Virtuaalivaluutta ja kryptovaluutta

Virtuaalivaluutta on määritelty uudessa rahanpesudirektiivissä 1). Niille on yhtäläistä, että:

  • ne eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia tai takaamia
  • niitä ei välttämättä ole kytketty lailliseksi maksuvälineeksi vahvistettuun valuuttaan
  • niillä ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla
  • luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät niitä vaihdantavälineenä
  • niitä voidaan siirtää, varastoida ja myydä sähköisesti.

Yksi kuuluisimmista virtuaalivaluutoista on Bitcoin, joka on hajautettu, lailliseen maksuvälineeseen, kuten euroon, vaihdettava virtuaalivaluutta. Se on myös ensimmäinen kryptovaluutta eli salausalgoritmiikkaan perustuva virtuaalivaluutta, jota salaus suojaa. Kryptovaluutta rakentuu julkisiin ja yksityisiin avaimiin, joilla arvoa siirretään henkilöltä toiselle ja jotka salataan ennen jokaista siirtoa.

Kryptovara

Bitcoinia ja muita virtuaalivaluuttoja voidaan pitää eräänlaisena varallisuuden muotona, mutta vain niin kauan kun sillä on toimivat markkinat. Virtuaalivaluuttojen ja kryptovaluuttojen sijaan puhutaan jo monesti kryptovaroista. Bitcoin ja muut virtuaalivaluutat ovat kaikesta huolimatta verrattain pieni ilmiö, eikä niillä ole ainakaan tällä hetkellä vaikutusta finanssimarkkinoihin tai rahoitusvakauteen.

ICO eli Initial Coin Offering

Virtuaalivaluuttoihin liittyy myös ilmiö nimeltä ICO (initial coin offering) eli uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlasku. ICO on tapa kerätä yritykselle tai tuotekehityshankkeelle riskirahoitusta. Se tarkoittaa uuden virtuaalivaluutan tai ns. tokenin ennakkomyyntiä.

ICOn kautta liikkeeseen laskettavat uudet virtuaalivaluutat voivat vaihdella ominaisuuksiltaan suurestikin ICOn toteutustavasta riippuen. Virtuaalivaluutat voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. Markkinoilla on havaittu myös hybridimalleja, joissa yhdistyy useita eri ominaisuuksia.

  1. Maksuvälineen kaltaiset virtuaalivaluutat, jotka on alun perin suunniteltu vaihtoehdoiksi perinteisille valuutoille ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi maksuvälineinä muuallakin kuin niiden liikkeeseenlaskijan palveluissa. Tunnetuin maksuvälineen kaltainen virtuaalivaluutta on Bitcoin.
  2. Tietyn hyödykkeen maksamiseen käyvät virtuaalivaluutat (utility coin), joilla voidaan maksaa niiden liikkeeseenlaskijan tuotteita tai palveluita. Yleensä tuotteet tai palvelut ovat vasta aikaisessa kehitysvaiheessa, kun niiden maksamiseen käyvä virtuaalivaluutta lasketaan liikkeelle.
  3. Rahoitusvälineen kaltaiset virtuaalivaluutat, joilla on arvopaperin ominaisuuksia, kuten ääni- tai omistusoikeuksia tai tuotto-odotuksia.

Minkälaisia riskejä virtuaalivaluuttoihin liittyy?

Virtuaalivaluuttajärjestelmien turvallisuus, eheys ja saldo perustuvat niiden käyttäjien keskinäiseen luottamussuhteeseen. Virtuaalivaluuttajärjestelmissä tapahtuva arvonmuodostus ei kuulu Finanssivalvonnan tai minkään muun viranomaisen valvonnan alaan.

Virtuaalivaluuttoja käytetään ensisijaisesti spekulatiivisina sijoituskohteina, ja niiden käyttö maksamiseen on toissijaista. Kukaan ei takaa niiden arvoa, jonka vuoksi markkinahinnat heilahtelevat voimakkaasti. Näistä syistä Bitcoin tai muut virtuaalivaluutat eivät ole todellinen vaihtoehto rahalle, eivätkä ne ole hyviä maksuvälineitä. Virtuaalivaluuttoihin liittyy myös rahanpesun riski, ja niitä käytetään laajasti rikollisessa toiminnassa. Finanssivalvonta on varoittanut virtuaalivaluuttojen riskeistä.

Mitä sääntelyä on otettava huomioon, kun virtuaalivaluutoilla käydään kauppaa, kun niitä hyväksytään maksuvälineiksi tai kun niitä lasketaan liikkeelle?

Virtuaalivaluuttojen kanssa tekemisissä olevien tulee ottaa huomioon niihin liittyvä sääntely ja olla myös tietoisia tulevista sääntelyhankkeista.

Sijoittajan, louhijan tai virtuaalivaluuttoja maksuvälineiksi hyväksyvän on huomioitava Verohallinnon ohjeistus

Virtuaalivaluuttoja ostavan ja myyvän sijoittajan tulee ottaa huomioon Verohallinnon ohjeistus, joka koskee virtuaalivaluuttojen tuloverotusta. Samoin virtuaalivaluuttoja maksuvälineiksi hyväksyvien tahojen tai louhinnasta niitä ansaitsevien tahojen on syytä tutustua Verohallinnon ohjeistukseen.

Virtuaalivaluutan vaihtopalvelun sääntely riippuu tällä hetkellä siitä, minkälaisia virtuaalivaluuttoja otetaan kaupankäynnin kohteeksi ja miten maksuliikenne järjestetään

Virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelun perustajan on olennaista tutustua kaupankäynnin kohteeksi otettaviin virtuaalivaluuttoihin huolella. Virtuaalivaluutan vaihtopalvelun vastuulla on selvittää kunkin kaupankäynnin kohteeksi otettavan virtuaalivaluutan luonne ja erityisesti arvioitava onko yksittäinen virtuaalivaluutta siirtokelpoinen arvopaperi tai muu sijoituspalvelulaissa tarkoitettu rahoitusväline. Rahoitusvälineillä tapahtuvaa kaupankäyntiä koskeva sääntely soveltuu teknologianeutraalisti myös vaihtopalveluihin, joissa otetaan kaupankäynnin kohteeksi rahoitusvälineeksi luokiteltavia virtuaalivaluuttoja.

Virtuaalivaluutan vaihtopalvelulta ei vaadita lähtökohtaisesti toimilupaa, mikäli vaihtopalvelussa käydään kauppaa maksuvälineen kaltaisilla virtuaalivaluutoilla ja tietyn hyödykkeen maksamiseen tarkoitetuilla virtuaalivaluutoilla. Mikäli vaihtopalvelu ottaa ostajalta vastaan fiat-valuuttaa (kuten euroja) tai välittää myyjälle fiat-valuuttaa, tulee ottaa huomioon maksulaitoksia koskeva sääntely, joka voi soveltua toiminnan järjestämisen mallista riippuen. Maksulaitosten luvista on lisätietoa Finanssivalvonnan verkkopalvelun Toimiluvat-osiossa.

Rahanpesusääntely tulossa, vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelun tarjoajien on syytä tutustua sääntelyyn jo ennakkoon

Virtuaalivaluuttoihin on liitetty korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi niitä on hyödynnetty laajasti muussa rikollisessa toiminnassa. EU:n rahanpesudirektiivin uudistus, ns. viides rahanpesudirektiivi, tuo virtuvaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja lompakkopalvelujen tarjoajat sääntelyn piiriin.

Sääntely on tulossa kansallisesti voimaan arviolta vuonna 2019. Voimaantulon tarkka aikataulu määrittyy lakiehdotuksen valmistelun edetessä. Lakiehdotuksella pyritään edistämään viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää virtuaalivaluuttoihin kytkeytyviä rikoksia.

ICOjen järjestämisessä olennaista on selvittää uuden virtuaalivaluutan ominaisuuksia

ICOihin sovellettavaa sääntelyä tulee aina arvioida tapauskohtaisesti, koska ICOissa liikkeeseen laskettavat virtuaalivaluutat vaihtelevat ominaisuuksiltaan ja ICOjen toteutustavoissa on suuriakin eroja. Olennaisin kysymys ICOn järjestämisessä on liikkeeseen laskettavan virtuaalivaluutan luonne ja mihin se oikeuttaa.

Arvopaperimarkkinalainsäädäntö on teknologianeutraalia. Myös ICOn kautta liikkeeseen laskettava virtuaalivaluutta voi kuulua arvopaperin tai rahoitusvälineen määritelmän piiriin. Arvopaperi on määritelty arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:ssä. Arvopaperi on vaihdantakelpoinen ja on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa. Rahoitusväline on määritelty sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 14 §:ssä. 

Finanssivalvonta käyttää virtuaalivaluuttojen arvopaperiluonteen arviointiin kysymyslistaa. Jos virtuaalivaluutta luetaan arvopaperiksi, on noudatettava arvopaperin liikkeeseenlaskuun sovellettavaa sääntelyä. Tällaisilla virtuaalivaluutoilla kaupankäyntiä tarjoavien vaihtopalvelujen tulee myös ottaa huomioon arvopaperikauppaa koskevat säännökset.

Mikäli virtuaalivaluuttaa ei lueta arvopaperiksi tai rahoitusvälineeksi, tulee silti ottaa huomioon yleiset kuluttajansuojalain säännökset, kuten etämyyntiä koskevat säännökset.

Miten toimin, jos ICOssa liikkeeseen laskettava virtuaalivaluutta luokitellaan arvopaperiksi?

Virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskulle ei ole erityissääntelyä eikä myöskään poikkeuksia. Mikäli ICOn kautta lasketaan liikkeelle siirtokelpoiseksi arvopaperiksi luokiteltava virtuaalivaluutta, noudatetaan arvopaperilainsäädäntöä. Tällöin virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijalla voi olla mm. velvollisuus laatia ja julkaista esite. Esitesääntelystä on lisätietoa Finanssivalvonnan verkkopalvelun Arvopaperien tarjoaminen ja esitteet -osiossa

Vaikka esitevelvollisuutta ei syntyisi, on silti noudatettava arvopaperimarkkinalain yleisiä periaatteita, ks. erityisesti 1. luku.
 
Esitesääntelyyn tulee perehtyä huolellisesti ja esitteen laatimiseen tulee varata riittävästi aikaa. Finanssivalvonnalle on varattu aikaa esitteen hyväksymiselle 20 pankkipäivää siitä, kun Finanssivalvonta on saanut esitteen, jossa on kaikki tarvittavat tiedot.

Miten Finanssivalvonta neuvoo ICOjen järjestäjiä ja muita virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluja suunnittelevia?

Finanssivalvonta neuvoo keskitetysti Innovaatio-HelpDeskin kautta. Kysymykset lähetetään sähköpostitse Innovaatio-Helpdeskiin ja mukaan liitetään mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus suunnitellusta toiminnasta. ICOjen järjestämistä suunnittelevien tulee liittää mukaan vastaukset kysymyksiin, joilla arvioidaan uuden virtuaalivaluutan arvopaperiluonnetta. Myös white paperin luonnos on hyvä liittää mukaan. 

Loppuhuomautus

Kaikessa virtuaalivaluuttoihin liittyvässä liiketoiminnassa on syytä ottaa huomioon sääntelyn kehittyminen. Euroopassa käydään tällä hetkellä paljon keskustelua virtuaalivaluuttojen sääntelystä, ja toiminnassa on syytä seurata tarkasti mahdollista sääntelyn kehittymistä. Sääntelyn kehittyminen voi vaikuttaa myös siihen, miten Finanssivalvonta näkee tulevaisuudessa palvelujen toimiluvan tarpeen. Finanssivalvonta voi päivittää edellä mainittuja kantojaan, mikäli sääntelyn kehittyminen antaa siihen aihetta.
 
1) Määritelmän mukaan sillä tarkoitetaan digitaalisia arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeeseen laskemia tai takaamia, joita ei välttämättä ole kytketty lailliseksi maksuvälineeksi vahvistettuun valuuttaan ja joilla ei ole samaa oikeudellista asemaa kuin valuutalla tai rahalla mutta jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät vaihdantavälineenä ja joita voi siirtää, varastoida ja myydä sähköisesti.