Päätoimiset asiamiesyhtiöt

Liitteet 

 1. Ote kaupparekisteristä, yhdistysrekisteristä tai säätiörekisteristä

 2. Oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

 3. Liite A - Vakuutuksenantajan antama vahvistus voimassa olevasta asiamiessopimuksesta ja ammattipätevyydestä

 4. Fit & proper VT -lomakkeella selvitys LVT:n 16 §:n mukaisesta hyvämaineisuudesta

Fit ja proper VT -lomaketta toimitetaan kustakin henkilöstä yksi kappale. Toimita fit ja proper VT -lomake niistä seuraavassa luetelluista henkilöistä, jotka kaupparekisteriotteen mukaan kuuluvat yhtiönne johtoon:

 • toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
 • hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • vastuunalaiset yhtiömiehet
 • hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet

Toimita fit ja proper VT -lomake lisäksi seuraavista henkilöistä:

 • henkilöt, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta tai, jos kyseessä on muu yhteisö kuin osakeyhtiö, vastaava omistus- tai määräämisvalta
 • vakuutusten tarjoamisesta vastaavasta/vastaavista henkilöistä
 1. Liite C. Yhtiön kirjallinen vahvistus, että henkilöstö on hyvämaineinen.

Toimita Liite C, jos teillä on henkilöitä, jotka osallistuvat vakuutusten tarjoamiseen, mutta joita ei rekisteröidä (vähintään 30 % on rekisteröitävä).

Teidän tulee pyytää näiltä henkilöiltä, joita ei rekisteröidä, mutta jotka osallistuvat vakuutusten tarjoamiseen > kirjallinen vakuutus, että he ovat sääntelyn edellyttämällä tavalla hyvämaineisia. Tähän voitte käyttää omaa vapaamuotoista lomakepohjaa ja nämä henkilöiden kirjalliset vakuutukset tulee pyydettäessä esittää Finanssivalvonnalle.

 1. Asiamieheksi rekisteröitävien henkilöiden (vähintään 30 %) osalta toimita

 • digi- ja väestötietoviraston antama ote holhousasioiden rekisteristä
 • oikeusrekisterikeskuksen antama ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä