Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus

Valvottavien on seurattava asiakassuhteiden kehitystä ja palvelujen käyttöä osana liiketoiminnan riskien ja sisäisen valvonnan järjestämistä. Tällöin seurataan esimerkiksi asiakkaiden käyttämiä rahoituspalveluja, talletuksia, maksuliikennettä, sijoitustoimintaa tai vakuutuspalveluiden käyttöä.

Selonottovelvollisuus tarkoittaa sitä, että jos valvottava havaitsee tavanomaisesta poikkeavan tai epäilyttävän liiketoimen, sen on selvitettävä liiketoimen tarkoitusta ja perusteita ja harkittava saadun selvityksen perusteella, onko sen syytä tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Liiketoimen taustaa tulee selvittää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Liiketoimi poikkeaa tavanomaisesta suuruudeltaan tai rakenteeltaan
  • Liiketoimella ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta
  • Liiketoimi ei sovi yhteen asiakkaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimen kanssa.

Ilmoitus tulee tehdä viipymättä, jotta varoja ei siirrettäisi viranomaisten ulottumattomiin. Rahanpesun selvittelykeskukseen voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Rahanpesuilmoitus ei ole rikosilmoitus eikä sen tekeminen edellytä, että valvottava tuntee rikollisten tekojen tunnusmerkistöjä.

On mahdollista, että valvottava havaitsee epäilyttävän tai epätavanomaisen liiketoimen vasta myöhemmin. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä riippumatta siitä, onko asiakassuhde perustettu tai siitä kieltäydytty tai onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai siitä kieltäydytty.  Ilmoittamatta jättäminen on rangaistavaa.

 Epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen on poikkeus asiakastietojen salassapitämisestä. Valvottava ei joudu korvaamaan taloudellista vahinkoa, joka asiakkaalle saattaa aiheutua liiketoimen selvittämisestä, keskeyttämisestä tai siitä, että valvottava kieltäytyy toimeksiannosta tai tekee siitä ilmoituksen rahanpesun selvityskeskukselle. Vahingonkorvausvastuusta vapautuminen edellyttää kuitenkin, että valvottava on noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.

Epäily terrorismin rahoittamisesta

Valvottavalla on terrorismin rahoittamista epäillessään samat velvoitteet kuin havaitessaan epäilyttävän liiketoimen, joka saattaa liittyä rahanpesuun. Erona kuitenkin on, että rahanpesuun liittyy epäily varojen laillisesta alkuperästä, kun taas terrorismin rahoittaminen voi tapahtua myös laillisesti hankituilla varoilla, esimerkiksi rahankeräys- ja rahansiirtotoiminnan yhteydessä. Epäily kohdistuu tällöin varojen käyttötarkoitukseen.

Milloin ilmoitus on tehtävä?

Ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle tulee tehdä ainakin seuraavissa tilanteissa:

  • Poikkeava liiketoimi vaikuttaa asiakkaalta pyydetyn selvityksenkin jälkeen epäilyttävältä
  • Epäilyttävä liiketoimi havaitaan jälkeenpäin tai jälkeenpäin ilmenee seikka, joka tekee liiketoimesta epäilyttävän
  • Palveluntarjoaja suorittaa epäilyttävän liiketoimen, koska kieltäytyminen vaikeuttaisi edunsaajan tai tapauksen selvittämistä
  • Palveluntarjoaja kieltäytyy poikkeavasta tai epäilyttävästä liiketoimesta.

Rahanpesuilmoituksen tekeminen verkossa

Rahanpesun selvittelykeskuksen sivustolla voi tehdä sähköisen ilmoituksen rahanpesuepäilystä.

Selvittelykeskuksen on pystyttävä arvioimaan epäillyn tapauksen kulkua ilmoituksen perusteella.

Mikä on rahanpesun selvittelykeskus?

Rahanpesun selvittelykeskus toimii Keskusrikospoliisin yhteydessä. Selvittelykeskus käsittelee sille tehdyt ilmoitukset rahanpesuepäilyistä ja epäilyistä terrorismin rahoituksesta. Tiedot ovat tiukan salassapitovelvollisuuden alaisia. Selvittelykeskus voi itse suorittaa myös esitutkinnan tai siirtää asian toisen poliisiviranomaisen tutkittavaksi.