Päätöksenteko

​Makrovakauspoliittisesta päätöksenteosta vastaa Finanssivalvonnan johtokunta. Päätösten valmistelu toteutetaan laajassa viranomaisyhteistyössä ja Finanssivalvonta kuulee ennen päätöksiä Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä.  Tämän lisäksi Finanssivalvonta kuulee rahoitustoimialan edustajia niistä periaatteista, joita se soveltaa kansallisesti merkittävien luottolaitosten määrittämisessä ja tietojen julkistamisessa.

Päätöksenteko makrovakausvälineiden käytöstä tapahtuu neljännesvuosittain, koska eräiden makrovakausvälineiden käyttö (muuttuvan lisäpääomavaatimuksen määrääminen, laki luottolaitostoiminnasta 10 luku 4 §) edellyttää tätä ja koska makrovakausanalyysin pohjalla olevat indikaattoritiedot ja datapohja päivittyvät normaalisti neljännesvuosittain. O-SII pisteiden sekä artikla 124 ja 164 tapauksessa käyttöönoton edellytykset ja päätökset on tehtävä vähintään kerran vuodessa.

Laki luottolaitostoiminnasta ja sen perustelut korostavat laajaa viranomaisyhteistyötä, jotta kaikki makrovakausvälineiden käyttöön liittyvät näkökohdat tulevat huomioiduksi. Tätä on varmistettu myös niin, että Suomen Pankilla ja valtiovarainministeriöllä on oikeus koska tahansa vaatia Finanssivalvonnan johtokuntaa käsittelemään muuttuvan lisäpääoman asettamista tai muuttamista.  Samoin Euroopan Järjestelmäriskikomitea voi antaa Suomen finanssimarkkinoiden kannalta merkittävän suosituksen tai varoituksen, joka on käsiteltävä Finanssivalvonnan johtokunnassa.

Finanssivalvonta ilmoittaa valmisteilla olevista vakavaraisuussäädösten mukaisista makrovakauspäätöksistä Euroopan komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle (ESRB), Euroopan pankkiviranomaiselle (EBA) ja asianomaisille muiden jäsenvaltioiden makrovakausviranomaisille 1 kuukautta ennen päätösten julkaisemista.  Samassa yhteydessä myös EKP:ta informoidaan epävirallisesti valmisteltavista päätöksistä.

Lisäksi Finanssivalvonnan on konsultoitava Euroopan keskuspankkia niiden makrovakausvälineiden osalta, jotka perustuvat yhteiseen EU-lainsäädäntöön.

YVM-asetuksen1 II luvun 5 artiklan sekä niin sanotun YVM-kehysasetuksen2 VIII osan perusteella kansallisen makrovakausviranomaisen on aikoessaan käyttää makrovakausvälineitä ilmoitettava aikomuksestaan EKP:lle kymmenen työpäivää ennen päätöstä. Kansallisen viranomaisen on tällöin myös ilmoitettava EKP:lle niin aikaisin kun mahdollista makrovakauteen kohdistuvista riskeistä tai rahoitusjärjestelmään kohdistuvista järjestelmäriskeistä ja kuvattava, millaista makrovakausvälinettä se aikoo käyttää. Jos EKP vastustaa kansallisen viranomaisen suunnitelmaa käyttää makrovakausvälinettä, sen on ilmoitettava siitä kansalliselle viranomaiselle viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut suunnitelmasta tiedon. Kansallisen viranomaisen on otettava huomioon EKP:n esittämät näkemykset päättäessään, käyttääkö se makrovakausvälinettä vai ei.

Edellä todettu koskee käänteisesti myös tilannetta, jossa EKP aikoo omasta aloitteestaan käyttää jotain makrovakausvälinettä. Tällöin EKP:n on vastaavien menettelytapojen mukaisesti ilmoitettava asiasta kansalliselle viranomaiselle ja otettava tämän näkemykset huomioon päätöstä tehdessään.

EU:n vakavaraisuusasetuksen artiklaan 458 sisältyvien poikkeusvaltuuksien käyttö edellyttää normaalista poikkeavaa päätöksentekomenettelyä sekä Euroopan keskuspankkia laajempaa EU-viranomaisten konsultointia.

1 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille, II luku, 5 artikla.

2 Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014 kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten     kanssa (YVM-kehysasetus), VIII osa.

Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset
Ajankohta Päätöspäivä Muuttuva lisäpääomavaatimus ”vastasyklinen puskuri” Asuntoluototuksen enimmäisluototussuhde ”LTV eli Loan-to-Value eli lainakatto” Vakavaraisuusasetuksen artiklat 124 ja 164: kiinteistövakuudellisten luottojen riskipainot

Vakavaraisuusasetuksen artikla 458: tiukemmat kansalliset toimenpiteet eli makrovakaus- tai järjestelmäriskin hoitoon

​​G-SII tai O-SII-puskureiden käyttöönotto eli maailmanlaajuisen tai muun merkittävän pankin puskuriRahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävä lisäpääomavaatimus "järjestelmäriskipuskuri"
​Q3/2018​26.9.2018​Asetettiin 0 %

​Q2/2018

 

 

 

 

 

 

 

​29.6.2018

 

 

 

 

 

 

 

​Asetettiin 0 %

 

 

 

 

 

 

 

​Asetettiin G-SII-lisäpääomavaatimus Nordealle ehdollisena. Voimaan 1.1.2020.

Asetettiin lisäpääomavaatimus (O-SII) ehdollisena kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2019.

 

Asetettiin kolmelle luottolaitokselle korkeampi järjestelmäriskipuskuri ja muille luottolaitoksille yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri. Voimaan 1.7.2019.

 

 

 

Q1/2018

 

 

​19.3.2018/
28.3.2018

 

​Asetettiin 0 %

 

​Alennettu 85 %:iin muiden kuin ensiasunnonostajien osalta.Voimaan 1.7.2018.Eesti Pankin asettama 1 %:n järjestelmäriskipuskuri hyväksytty sovellettavaksi Virossa oleviin tase-eriin 1.1.2019 alkaen​.

Q4/2017

 

 

​21.12.2017

 

 

​Asetettiin 0 %

 

 

​Ei käyttöön

 

 

​Voimaan 1.1.2018

 

 

​Asetettiin lisäpääomavaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 1.7.2018.

​Q3/2017​26.9.2017​Asetettiin 0 %​Ei käyttöön​Voimaan 1.1.2018
Q2/201727.6.2017Asetettiin 0 %Ei käyttöön 
​Q1/2017​28.3.2017Asetettiin 0 %​Ei käyttöön​Valmistelu käynnissä
​Q4/2016​21.12.2016​Asetettiin 0 %​Ei käyttöön​Valmistelu käynnissä
​Q3/2016​27.9.2016​​Asetettiin 0 %​​Ei käyttöön​Valmistelu käynnissä
​Q2/2016​14.6.2016​Asetettiin 0 %​Ei käyttöön​Valmistelu käynnissä
​Q1/2016​22.3.2016​Asetettiin 0 %​​Ei käyttöön​​Ei Sovelleta
​Q4/2015​21.12.2015​Asetettiin 0 %​Ei käyttöön​Ei Sovelleta
Q3/201529.9.2015Asetettiin 0 %Ei käyttöönEi sovelleta

​Q2/2015

 

 

​6.7.2015

 

 

​Asetettiin lisäpääomavaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 7.1.2016.
​Q2/2015​30.6.2015​Asetettiin 0 %​Ei käyttöön​Ei sovelleta
​Q1/2015​16.3.2015​Asetettiin 0 %​​Ei käyttöön​​Ei sovelleta

Finanssivalvonnan lehdistötiedotteet

 

 

 

26.9.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.