Mitä on makrovakaus?

​Makrovakaudella tarkoitetaan rahoitusjärjestelmän vakauden tarkastelua systeemisenä kokonaisuutena. Tarkastelu voi rajoittua kansalliseen rahoitusjärjestelmään tai se voi koskea laajempaa aluetta, kuten EU, tai koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää. Mikrotason valvonnassa arvioidaan yksittäisen rahoituslaitoksen riskejä ja rahalaitossektorin tilannetta kokonaisuutena. Makrovakausvalvonnassa arvioidaan rahoitusjärjestelmää kokonaisuutena. Keskeisenä tavoitteena on tunnistaa järjestelmäriskit, joiden toteutuminen heikentää huomattavasti reaalitaloutta ja hyvinvointia. Tällainen rahoitusjärjestelmän vakava häiriö voi syntyä eri syistä.  Luottosuhdanteiden yhteydessä syntyvät rahoitusmarkkinoiden mahdolliset merkittävät epätasapainot voivat purkautua ja aiheuttaa isoja kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun ja varallisuuteen. Järjestelmäriskit voivat muodostua myös rahoitusjärjestelmän rakenteellisista erityispiirteistä ja haavoittuvuuksista, jotka voimistaisivat riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai kustannuksia.

Suhdannesidonnaisia järjestelmäriskejä ovat esimerkiksi lainanannon ja yksityisen sektorin velkaantumisen sekä varallisuushintojen liiallinen kasvu noususuhdanteessa. Rakenteelliset järjestelmäriskit ovat luonteeltaan pidempiaikaisia ja voivat muodostua esimerkiksi rahoituslaitosten yhteisistä riskikeskittymistä tai rahoituslaitosten läheisestä kytkeytyneisyydestä toisiinsa. Kytkösten vuoksi rahoitusmarkkinahäiriöt voivat levitä nopeasti  rahoitusjärjestelmässä. Myös yksittäiset rahoituslaitokset voivat itsessään muodostaa rakenteellisen järjestelmäriskin, jos niiden merkitys koko rahoitusjärjestelmälle on huomattava.

Euroopan järjestelmäriskikomitea on antamassaan suosituksessa makrovakauspolitiikan välitavoitteista ja välineistä (EJRK/2013/1) esittänyt suhdannesidonnaisten ja rakenteellisten järjestelmäriskien jaottelun, joka ohjaa makrovakauspolitiikan toteutusta käytännössä.

 

 

 

29.6.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.