Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Valvottavillamme on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle. Olemme koonneet tähän hakemistoon valvottavillemme ohjeita asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen perustuu kansainvälisiin standardeihin. Sääntelyllä pyritään siihen, että globaaleilla rahoitusmarkkinoilla noudatetaan yhtenäisiä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja. Tärkeässä roolissa on OECD:n alaisuudessa toimiva, hallitusten välinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). EU:n rahanpesudirektiivit perustuvat FATFin suosituksiin.

Suomessa Keskusrikospoliisin yhteydessä toimiva rahanpesun selvittelykeskus käsittelee sille tehdyt rahanpesuepäilyilmoitukset. Rahanpesun vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa sisäasiainministeriö. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että sen valvottavien menettelytavat, riskienhallinta ja sisäinen valvonta täyttävät lakien asettamat vaatimukset.

Valvottava tai sen toimihenkilö voidaan tuomita rangaistukseen asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun/terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien (rahanpesulain) velvollisuuksien laiminlyönnistä. Valvottava voi syyllistyä tuottamukselliseen rahanpesuun esimerkiksi silloin, jos se avustaa tai neuvoo asiakasta sijoitustoiminnassa, peiteyhtiöiden perustamisessa tai varojen siirrossa, vaikka sillä on aihetta suhtautua epäillen asiakkaan liiketoimiin.

Määräykset ja ohjeet on laadittu 1.8.2008 voimaan tulleen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Pyydämme huomiomaan, että määräykset ja ohjeet eivät ole kaikilta osin ajan tasalla, koska niissä ei ole otettu huomioon 3.7.2017 voimaan tulleen rahanpesulain (444/2017) muutoksia ja muita lain kokonaisuudistuksen yhteydessä kumottuja tai annettuja säädöksiä. Finanssivalvonnan on tarkoitus päivittää määräykset ja ohjeet vuoden 2018 kuluessa. Lisätietoa uudesta sääntelystä kerrotaan lisäksi Tunne asiakkaasi – estä rahanpesu -uutiskirjeessä 6.7.2017 (2/2017).

Standardi 2.4

Asiakkaan tunteminen – rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen

Uusi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä koskeva sääntely voimaan 3.7.2017

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyvä sääntely on uudistunut. Tasavallan presidentti vahvisti 28.6.2017 lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (rahanpesulaki), lain rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräitä muita tähän kokonaisuuteen liittyviä lakeja. Näillä uudistuksilla pantiin täytäntöön EU:n neljäs rahanpesudirektiivi ja ns. toinen maksun tiedot -asetus.

Uudessa rahanpesulaissa on säädetty siirtymäajat ilmoitusvelvollisen riskiarvion laatimiselle ja poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön asiakkuuteen liittyvien menettelyjen luomiselle. Ilmoitusvelvollisen riskiarvion ja riskiperusteiseen arviointiin perustuvien menettelyjen on oltava valmiina 31.12.2017 mennessä. Uuden rahanpesulain säätämisen yhteydessä kumottiin edellinen laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008), valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008) sekä valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun estämisessä ja selvittämisessä (1204/2011).

Alla aiheeseen liittyviä linkkejä:

Maksun tiedot -asetuksen soveltaminen alkanut

EU:n maksun tiedot -asetusta on ryhdytty soveltamaan 26.6.2017 alkaen.

Uudessa maksun tiedot -asetuksessa edellytetään, että toimijat ilmoittavat Finanssivalvonnalle maksujen tiedoissa havaitsemistaan puutteista. Ilmoitukset lähetetään Finanssivalvonnan postilaatikkoon maksuntiedot(at)fiva.fi. Tarkemmat ohjeet ilmoitusten tekemisestä annetaan myöhemmin, kun valvontaviranomaisten ohjeet on julkaistu.

Komission ylikansallinen riskiarvio

Komissio on saanut valmiiksi työnsä liittyen ensimmäiseen ylikansalliseen, EU:n sisämarkkinoita käsittelevään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon.

Raportin tarkoituksena on auttaa EU-maita havaitsemaan ja analysoimaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja ryhtymään toimiin niiden torjumiseksi. Raportissa analysoidaan riskejä sekä rahoitusalan sisällä että sen ulkopuolella ja tarkastellaan uusia riskitekijöitä, kuten virtuaalivaluuttoja ja joukkorahoitusjärjestelmiä.

Raportissa on

 • keskeisten alueiden kattava riskikartoitus ja luettelo rikollisten yleisimmistä rahanpesutavoista
 • suosituksia EU-maille siitä, miten tunnistettujen riskien kohdalla toimitaan, esimerkiksi lisätään tiettyjen toimien riskianalyysia tai valvontaa.

Euroopan komissio on sitoutunut selvittämään vaihtoehtoja, joilla voidaan edistää rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä yli valtiollisten rajojen. Komissio seuraa edelleen rahanpesun torjunnan ja terrorismin rahoituksen riskien kehitystä ja julkaisee uuden arvion riskeistä viimeistään kesäkuussa 2019 ja sen jälkeen aina kahden vuoden välein.

Eurooppalaisten valvontaviranomaisten ohjeita ja kannanottoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset koostuvat kolmesta viranomaisesta eli ESAsta (European Supervisory Authority): Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA), Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta (EIOPA). Neljännessä rahanpesudirektiivissä on säädetty näiden valvontaviranomaisten velvollisuudesta antaa yhteisiä ohjeita (Joint Guidelines) ja luonnoksia komissiolle teknisiksi sääntelystandardeiksi (Regulatory Technical Standard, RTS). Valvontaviranomaiset ovat valmistelleet myös aiheeseen liittyviä kannanottoja (Joint Opinion).

Riskiperusteista valvontaa koskevat yhteiset ohjeet

Euroopan valvontaviranomaiset julkaisivat marraskuussa 2016 yhteiset ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa noudatettavan riskiperusteisen lähestymistavan ominaisuuksista ja valvonnan yhteydessä toteutettavista toimista (Riskiperusteista valvontaa koskevat ohjeet, Risk-Based Supervision Guidelines).

Yhteisissä ohjeissa esitetään valvontaviranomaisten näkemys Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä noudatettavista asianmukaisista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen valvonnassa noudatettavista riskiperusteisista valvontakäytännöistä. Ohjeet koskevat eurooppalaisia, finanssisektoria kotivaltioissaan valvovia toimivaltaisia viranomaisia. Ohjeet eivät koske neljännen rahanpesudirektiivin tarkoittamia finanssilaitoksia.

Toimivaltaisten viranomaisten tulee soveltaa näitä ohjeita, kun ne suunnittelevat, toteuttavat, tarkastavat tai tehostavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä käytettävää omaa riskiperusteisen valvonnan malliaan. Viranomaisten on noudatettava ohjeita sisällyttämällä ne tarpeen mukaan valvontakäytäntöihinsä (comply or explain -menettely). Finanssivalvonta on sitoutunut noudattamaan ohjeita ohjeessa asetettuun määräaikaan, 7.4.2018, mennessä.

Kannanotto EU:n finanssisektoria uhkaavista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset julkistivat 20.2.2017 oman näkemyksensä Eurooppaa uhkaavista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä (Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector). Tämä kannanotto toimitettiin myös EU:n komissiolle osana ylikansallista riskiarvioharjoitusta. Neljännessä rahanpesudirektiivissä valvontaviranomaisille on asetettu velvollisuus tehdä rahanpesu- ja terrorismin rahoittamista koskevia EU-tason riskejä koskeva kannanotto komission työn tukemiseksi.

EU:n valvontaviranomaiset päivittävät arviotaan riskeistä kahden vuoden kuluessa tästä ensimmäisestä kannanotosta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeihin liittyvä ohjeistus (The Risk Factors Guidelines)

Valvontaviranomaiset julkaisivat 26.6.2017 neljännessä rahanpesudirektiivissä edellytetyt ohjeensa riskitekijöistä sekä yksinkertaistetun ja tehostetun tuntemisen menettelyistä. Ohjeistus antaa ilmoitusvelvollisille työkaluja niiden arvioidessa toimintaansa ja asiakassuhteisiinsa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä sekä riskien hallintaan tarvittavia monitorointimenetelmiä ja muita kontrolleja.

Toimivaltaisten viranomaisten ja finanssisektorin ilmoitusvelvollisten tulee noudattaa ohjeistusta 26.6.2018 mennessä.

Keskitettyä yhteyshenkilöä koskeva raportti ja ehdotus tekniseksi sääntelystandardiksi

Suomi on uudessa rahanpesulaissaan hyödyntänyt neljännen rahanpesudirektiivin antaman mahdollisuuden edellyttää sellaisilta ulkomaisilta maksupalveluntarjoajilta ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoilta, jotka tarjoavat palveluja Suomeen, keskitetyn yhteyshenkilön nimeämistä (rahanpesulaki 3 luku 14 §).

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset ovat  antaneet komission hyväksyttäväksi raporttinsa asiaan liittyväksi tekniseksi sääntelystandardiksi. Standardi tulee asettamaan jäsenvaltioille kriteerit siihen, missä tilanteissa ulkomaalaisilta maksupalveluntarjoajilta ja sähköisen rahan liikkeesenlaskijoilta voidaan edellyttää keskitetyn yhteyshenkilön nimittämistä. Standardissa määritellään myös ne tehtävät, joita keskitetyn yhteyshenkilön voidaan edellyttää isäntävaltiossa suorittavan sääntelyn noudattamiseksi.

Raportti ryhmätasoisen AML/CFT politiikan noudattamisesta ns. kolmansissa maissa

Valvontaviranomaiset ovat valmistelemassa teknistä sääntelystandardia koskien ilmoitusvelvollisen ryhmätasoista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen politiikkaa tilanteissa, joissa ilmoitusvelvollisella on sivuliike tai tytäryhtiö ns. kolmannessa valtiossa, jossa sääntely estää ryhmätasoisten ohjeiden ja menettelyjen noudattamisen. Standardiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, ja lausuntoaika päättyi 11.7.2017.

Yhteystiedot

Finanssivalvonta 

 • Johtava lakimies Maarit Pihkala,
  puhelin 09 183 5240
 • Lakimies, Marjaana Hassinen
  puhelin 09 183 5215
 • Riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen,
  puhelin 09 183 5569

Rahanpesun selvittelykeskus

rahanpesu.fi
Puhelin 071 878 0141
rahanpesuilmoitukset(at)poliisi.fi

Rahanpesun selvittelykeskuksen internetsivustolla voi tehdä
rahanpesuilmoituksen.

Muualla verkossa

Hyödyllistä tietoa eurooppalaisista AML/CFT-hankkeista EBAn sivuilta

Eurooppalaisen pankkivalvojan kotisivuilla on ajantasaista tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen eurooppalaisistahankkeista.

7.9.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.