Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Valvottavillamme on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään Rahanpesun selvittelykeskukselle. Olemme koonneet tähän hakemistoon valvottavillemme ohjeita asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen perustuu kansainvälisiin standardeihin. Sääntelyllä pyritään siihen, että globaaleilla rahoitusmarkkinoilla noudatetaan yhtenäisiä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja. Tärkeässä roolissa on OECD:n alaisuudessa toimiva, hallitusten välinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). EU:n rahanpesudirektiivit perustuvat FATFin suosituksiin.

Suomessa Keskusrikospoliisin yhteydessä toimiva rahanpesun selvittelykeskus käsittelee sille tehdyt rahanpesuepäilyilmoitukset. Rahanpesun vastaisen lainsäädännön kehittämisestä vastaa sisäasiainministeriö. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että sen valvottavien menettelytavat, riskienhallinta ja sisäinen valvonta täyttävät lakien asettamat vaatimukset.

Valvottava tai sen toimihenkilö voidaan tuomita rangaistukseen asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun/terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien (rahanpesulain) velvollisuuksien laiminlyönnistä. Valvottava voi syyllistyä tuottamukselliseen rahanpesuun esimerkiksi silloin, jos se avustaa tai neuvoo asiakasta sijoitustoiminnassa, peiteyhtiöiden perustamisessa tai varojen siirrossa, vaikka sillä on aihetta suhtautua epäillen asiakkaan liiketoimiin.

Määräykset ja ohjeet on laadittu 1.8.2008 voimaan tulleen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti. Pyydämme huomiomaan, että määräykset ja ohjeet eivät ole kaikilta osin ajan tasalla, koska niissä ei ole otettu huomioon 3.7.2017 voimaan tulleen rahanpesulain (444/2017) muutoksia ja muita lain kokonaisuudistuksen yhteydessä kumottuja tai annettuja säädöksiä. Finanssivalvonnan on tarkoitus päivittää määräykset ja ohjeet vuoden 2018 kuluessa. Lisätietoa uudesta sääntelystä kerrotaan lisäksi Tunne asiakkaasi – estä rahanpesu -uutiskirjeessä 6.7.2017 (2/2017).

Yhteystiedot

Finanssivalvonta 

  • Johtava lakimies Maarit Pihkala,
    puhelin 09 183 5240
  • Lakimies, Marjaana Hassinen
    puhelin 09 183 5215
  • Riskiasiantuntija Anne-Mari Juutinen,
    puhelin 09 183 5569

Rahanpesun selvittelykeskus

rahanpesu.fi
Puhelin 071 878 0141
rahanpesuilmoitukset(at)poliisi.fi

Rahanpesun selvittelykeskuksen internetsivustolla voi tehdä
rahanpesuilmoituksen.

Muualla verkossa

18.8.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.