Milloin asiakas on tunnistettava?

Vakituinen asiakas on tunnistettava ennen asiakassuhteen aloittamista tai viimeistään ennen kuin asiakkaalla on mahdollisuus käyttää liiketoimintaan sisältyviä varoja. Vakuutussopimuksen edunsaajan henkilöllisyys tulee todeta silloin, kun edunsaajan vakuutukseen perustuva oikeus realisoituu. Liiketoimen suuruus ei vaikuta tunnistamisvelvollisuuteen. Vakituinen asiakassuhde tarkoittaa esimerkiksi tilin avaamista, luottosuhdetta, rahasto-osuuden merkitsemistä, arvopaperinvälityssopimuksen solmimista, vakuutussopimuksen tekoa tai vastaavaa pysyväisluonteista asiakassuhdetta.

Satunnainen asiakas tarkoittaa yksittäisen liiketoimen suorittavaa henkilöä. Tällainen henkilö on tunnistettava, jos yksittäisen liiketoimen tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien arvo ylittää 15 000 euroa. Yksittäinen liiketoimi tarkoittaa esimerkiksi laskun maksamista tai valuutanvaihtoa. Ilmoitusvelvollisella on aina oikeus tunnistaa asiakas, vaikka liiketoimi olisi arvoltaan pienempi.

Maksupalvelujen tarjoajan on tunnistettava asiakkaansa ja huolehdittava, että varainsiirron mukana on asetuksen edellyttämät tiedot maksun lähettäjästä (EU:n asetus 1781/2006 maksajan tietojen toimittamisesta varainsiirron mukana). Jos varainsiirtoa ei tehdä tililtä, tulee asiakkaan henkilöllisyys todentaa, jos suoritettava maksu on yli 1 000 euroa. Asetuksen tarkoittamana varainsiirtona pidetään esimerkiksi käteismaksua omalle tilille tai laskun maksamista käteisellä.

Lisäksi asiakas on tunnistettava ja hänen henkilöllisyytensä todennettava, jos liiketoimi poikkeaa tavanomaisesta, esimerkiksi, jos valvottava epäilee varojen alkuperää tai liiketoimen tai varojen käyttötarkoitusta.

Asiakas on tunnistettava myös silloin, jos valvottava epäilee aiemmin hankittujen tuntemistietojen luotettavuutta.

Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen

Asiakkaan tuntemiseen ei tarvitse soveltaa kaikkia asiakkaan tuntemiseen liittyviä velvoitteita, jos asiakas on

 • Suomen viranomainen
 • ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vakuutusyhtiö tai maksulaitos
 • muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö tai vakuutusyhtiö, jota koskee Suomen rahanpesulakia vastaavat velvollisuudet ja jota valvotaan näiden velvollisuuksien noudattamisessa
 • muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai vakuutusyhtiön ETA-valtiossa toimiva sivukonttori
 • yhtiö, jonka arvopaperi on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena ja yhtiötä koskee rahoitusvälinedirektiiviä vastaava tiedonantovelvollisuus.

Vakuutussektorilla yhtiö voi noudattaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä, jos asia koskee

 • vakuutusta, jossa vakuutuskaudelta maksettava maksu on enintään 1 000 euroa tai jossa kertavakuutusmaksu on enintään 2 500 euroa
 • lakisääteistä työeläkevakuutusta tai yrittäjäeläkevakuutusta, johon ei liity takaisinostoehtoa ja jota ei voida käyttää lainan vakuutena
 • eläke-etuutena työntekijöille tarjottavaa eläke-, eläkkeellesiirtymis- tai vastaavaa järjestelyä, jonka maksut vähennetään palkasta ja jonka säännöt eivät salli sitä, että jäsen siirtää saamansa etuudet toiselle.

Perustelu yksinkertaistetulle menettelylle on, että yllä luetelluista asiakkaista on saatavilla julkista ja luotettavaa tietoa, asiakkaiden toiminta on läpinäkyvää ja valvottua ja niitä koskee vastaava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva sääntely. Soveltaessaan yksinkertaistettua menettelyä valvottavan tulee kuitenkin varmistua, että asiakas on sellainen taho, johon voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä. Lisäksi valvottavan tulee varmistua asiakkaan puolesta toimivan henkilön oikeudesta toimia yhtiön puolesta. Valvottavan tulee myös huolehtia jatkuvan seurannan velvoitteesta näidenkin asiakassuhteiden osalta.

Tehostettu asiakkaan tunteminen

Valvottavan tulee noudattaa asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita tehostetusti eli korostuneen huolellisesti, jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski tai jos asiakkaalla on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä velvoitteita. Tehostettu tunteminen edellyttää, että valvottavat noudattavat erityistä huolellisuutta ja kohdentavat tällaisiin asiakkaisiin jatkuvaa seurantaa.

Tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta tulee erityisesti noudattaa silloin, jos asiakas on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Samoin tulee menetellä, jos kyseessä on kirjeenvaihtajapankki- tai vastaava liikesuhde tai jos asiakassuhde aloitetaan ilman, että asiakasta tavataan henkilökohtaisesti.

Asiakassuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa sekä kirjeenvaihtajapankki- ja vastaavan liikesuhteen aloittaminen edellyttää riittävien tietojen hankkimista vastapuolesta ja ylemmän johdon hyväksymistä. Asiakkaan palveluiden käyttöä tulee myös seurata tarkemmin.

Etätunnistaminen

Asiakkaan tunnistaminen ilman henkilökohtaista tapaamista on rahanpesulaissa esimerkki tilanteesta, joka edellyttää tehostettua huolellisuutta. Asiakkaalta tulee hankkia riittävästi tietoja, ja tiedot tulee todentaa luotettavasta lähteestä.

Kun asiakassuhdetta perustetaan eikä asiakas ole läsnä tunnistettaessa ja henkilöllisyyttä todennettaessa, valvottavan tulee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskin vähentämiseksi:

 1. todentaa asiakkaan henkilöllisyys hankkimalla lisäasiakirjoja tai -tietoja luotettavasta lähteestä
 2. varmistaa, että liiketoimeen liittyvä suoritus tulee luottolaitoksen tililtä tai se maksetaan tilille, joka on aiemmin avattu asiakkaan nimiin tai
 3. todentaa asiakkaan henkilöllisyys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitetulla tunnistusvälineellä tai laatuvarmenteella taikka muun sähköisen tunnistamistekniikan avulla, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen.

Valvottava voi vaatia asiakasta toimittamaan lisäasiakirjoja ja selvityksiä voidakseen todentaa asiakkaan etänä antamat tiedot. Todentaminen voi myös perustua menettelyyn, jonka mukaan sopimus tai muu asiakirja lähetetään kirjattuna postina saantitodistetta vastaan siten, että asiakas noutaa lähetyksen henkilökohtaisesti. Tällöin posti todentaa asiakkaan henkilöllisyyden ja lähettää saantitodisteen jäljennöksen valvottavalle.

5.7.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.