Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Markkinoiden väärinkäyttöasetus – MAR

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seuraamuksista 2014/57/EU (MAD II) tulevat sovellettaviksi 3.7.2016. MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa sääntelyä, ja MAD II implementoidaan osaksi kansallista sääntelyä. MAR ja MAD II korvaavat aiemman markkinoiden väärinkäyttödirektiivin 2003/6/EY (MAD).

MARiin liittyy laaja 2-tason sääntely, joka annetaan komission 2-tason asetuksina. Komissio antaa 2-tason asetuksia muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisen ja julkistamisen lykkäämisen teknisistä menettelytavoista, johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamisen ja julkistamisen muodosta ja mallista sekä sisäpiiriluetteloiden muodosta ja päivitystavasta.

MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista sekä vahvistaa yhtenäisen sääntelykehityksen tämän osalta Euroopan unionin alueella. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on turvata rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja parantaa sijoittajansuojaa.

Soveltamisala

Keitä MAR koskee?

MAR koskee esimerkiksi seuraavia yhtiöitä:

 • säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä (pörssilistan yhtiöt)
 • monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä (esim. First North -yhtiöt)
 • organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä (OTF) kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä (3.1.2018 alkaen)
 • joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoita tietyin edellytyksin

Lisäksi MAR asettaa velvoitteita muun muassa liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöille ja heidän lähipiiriin kuuluville sekä markkinoiden ylläpitäjille ja sijoituspalveluyrityksille. MAR sääntelee myös markkinoiden tunnustelua, sijoitussuosituksia sekä sellaisia julkisten laitosten levittämiä tilastoja tai ennusteita, joilla voi olla huomattava vaikutus rahoitusmarkkinoihin.

Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijat

MAR koskee joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoita, jos joukkovelkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

MARin myötä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijoita koskevat vaatimukset sisäpiiritiedon julkistamisesta (ja julkistamisen lykkäämisestä), sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamisesta ja julkistamisesta sekä heitä koskevista kaupankäynnin rajoituksista.

Mitä rahoitusvälineitä MAR koskee?

MAR koskee

 • säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä
 • monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF) olevia rahoitusvälineitä
 • organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä (OTF) olevia rahoitusvälineitä (3.1.2018 alkaen)
 • rahoitusvälineitä, joiden hinta tai arvo määräytyy säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen perusteella
 • päästöoikeuksien tai muiden niihin perustuvien huutokauppatuotteiden huutokauppaa huutokauppapaikassa, jolle on annettu säännellyn markkinan toimilupa (3.1.2018 alkaen)
 • OTC-kaupankäyntiä.

Lisäksi markkinoiden manipulaatio ja siihen liittyvä kielto laajenee koskemaan myös hyödykkeitä koskevia spot-sopimuksia tietyin edellytyksin sekä viitearvoihin liittyvää toimintaa.

MARin rahoitusvälineen määritelmä perustuu MiFID II -direktiiviin.1

Tiettyjen säännösten soveltaminen 3.1.2018 alkaen 

Tiettyjä MARin säännöksiä sovelletaan vasta 3.1.2018 alkaen. Näitä ovat säännökset, jotka koskevat

 • organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä (OTF)
 • pk-yritysten kasvumarkkinoita (SME Growth Market)
 • päästöoikeuksia tai niihin perustuvia huutokauppatuotteita.

MARin soveltamiseen liittyvät kysymykset

Finanssivalvonnalle voi lähettää MARin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sähköpostiosoitteeseen markkinat(at)finanssivalvonta.fi. 

Tätä kautta esitettyihin kysymyksiin emme välttämättä vastaa suoraan lähettäjälle, vaan huomioimme esitetyt kysymykset mahdollisuuksien mukaan MARin soveltamiseen ja menettelytapoihin liittyvien ohjeiden laadinnassa, Markkinat-tiedotteessa ja koulutustilaisuuksissa.

MARiin liittyvät tulkinnat ja kannanotot

MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Myös MARin nojalla annetut komission tekniset täytäntöönpanoasetukset ovat sitovaa sääntelyä. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) voi antaa MAR-sääntelyn toimeenpanoon liittyviä tulkintoja ja käytännön soveltamisohjeita. ESMAn antamat MARiin liittyvät tulkinnat ja ohjeet voivat muuttaa Finanssivalvonnan näillä verkkosivuilla antamia tulkintoja ja ohjeita, jolloin Finanssivalvonnan MARiin liittyvät tulkinnat ja ohjeet korvautuvat ESMAn antamilla tulkinnoilla ja ohjeilla. Tällaisella Finanssivalvonnan antamien tulkintojen ja ohjeiden mahdollisella muuttumisella ei kuitenkaan ole taannehtivaa vaikutusta.

Markkinat-tiedote

Markkinat-tiedotteessa käsitellään muun muassa ajankohtaisia markkinoiden väärinkäytön ja listayhtiön tiedonantovelvollisuuden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja.

Finanssivalvonta on käsitellyt MAR-asetukseen liittyviä kysymyksiä seuraavissa tiedotteissa:

 • Markkinat-tiedote 3/2018 Havaintoja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä – liikkeeseenlaskijat ovat hyvin perillä ilmoitusvelvollisuudestaan, Kaupankäynti pienillä osto- tai myyntitarjouksilla saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä
 • Markkinat-tiedote1/2018 ESMAlta Q&A-tulkinta markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskevan velvoitteen soveltamisesta – laajenee koskemaan myös muita kuin finanssialan yrityksiä tietyissä tilanteissa
 • Markkinat-tiedote 4/2017 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) MiFID 2 -liitännäisten säännösten soveltaminen alkaa 3.1.2018, ESMAlta uusia MAR Q&A -tulkintoja
 • Markkinat-tiedote 3/2017 LEI-tunnuksen käyttötarve yleistyy
 • Markkinat-tiedote 2/2017 ESMA selvensi johtohenkilöiden lähipiiriyhteisön määritelmää 
 • Markkinat-tiedote 1/2017 Johdon liiketoimien ilmoittamiseen malliesimerkkejä, Sisäpiiritiedon syntymisestä ja sisäpiiriluetteloiden perustamisesta (pdf)
 • Markkinat-tiedote 5/2016 Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan 10.1.2017, Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ohjeet voimaan 20.12.2016, Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen myötä sisäpiiritiedon arvioinnin merkitys on korostunut (pdf)
 • Markkinat-tiedote 4/2016 Markkinavalvonnalle sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden nopeaan viestintään, Valvontahavaintoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamisesta, Markkinoiden tunnustelun menettelytavoista (pdf)
 • Markkinat-tiedote 3/2016 Liikkeeseenlaskijat tarvitsevat LEI-tunnuksen johdon liiketoimien ilmoittamista varten, Yhteydenotot Finanssivalvontaan MAR-asioissa, Johtohenkilön lähipiiriyhtiöiden määritelmä muuttuu, Markkinoiden tunnustelua koskevat uudet menettelytavat voimaan 3.7.2016, Markkinoiden väärinkäyttöasetus muuttaa tiedottamisprosessia (pdf)
 • Markkinat-tiedote 2/2016 Markkinoiden väärinkäyttöasetusta sovelletaan myös listatun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaan, Tietoa markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvästä sääntelystä ja johtohenkilöiden vaikutusvaltayhteisöjen liiketoimien ilmoittamisesta, MAR-verkkosivut avattu (pdf) 
 • Markkinat-tiedote 1/2016 Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä menettelytavoista (pdf) 
 • Markkinat-tiedote 3/2015 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamiseen liittyvistä menettelytavoista (pdf)  
 • Markkinat-tiedote 2/2015 Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvien määritelmästä (pdf) 
 • Markkinat-tiedote 1/2015 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen keskeiset muutokset (pdf) 

Tilaa Markkinat-tiedote tästä.

1 ​MiFID II:n soveltamisen alkamiseen asti sovelletaan MiFID I:n rahoitusvälineen määritelmää.

Yhteystiedot

 • Markkinavalvoja Laila Hietalahti
  puhelin 09 183 5244
 • Johtava asiantuntija Ville Kajala
  puhelin 09 183 5226
 • Markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka
  puhelin 09 183 5566
 • Lakimies Pia Ovaska
  puhelin 09 183 5296

Markkinavalvonnan uutiskirje

​Uutiskirjeessä kerromme esim. listayhtiön sisäpiiriasioista, tiedonantovelvollisuuteen ja esitevalvontaan liittyvistä asioista. Uutiskirje ilmestyy tarpeen mukaan, ja sen sisältö painottuu aluksi MARin soveltamiseen, mm. tietoihin Q&A-dokumenttien ja johtohenkilöiden liiketoimien ilmoituslomakkeiden päivityksistä. Tilaa uutiskirje

11.10.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.