Markkinoiden väärinkäytön estäminen ja havaitseminen (MAR 16 artikla)

Väärinkäytösten estäminen ja havaitseminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 16 artiklan mukaan markkinoiden ylläpitäjien ja kauppapaikan ylläpitäjinä toimivien sijoituspalveluyritysten ja liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävien tai toteuttavien henkilöiden on otettava käyttöön tehokkaat järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt, joilla pyritään estämään ja havaitsemaan sisäpiirikauppa, markkinoiden manipulointi sekä sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin yritykset, sekä ylläpidettävä näitä järjestelyitä, järjestelmiä ja menettelyitä. MAR 3.1 artiklan (28) alakohdan määritelmän mukaan henkilöillä, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia tarkoitetaan luonnollisia ja oikeushenkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat rahoitusvälineillä toteutettavia liiketoimia koskevien toimeksiantojen vastaanottoon, välittämiseen tai toteuttamiseen.

Komission delegoidussa asetuksen (EU) 2016/957) 2 artiklassa määritellään markkinoiden väärinkäytön estämiseen ja havaitsemiseen liittyville järjestelyille, järjestelmille ja menettelyille asetettavat yleiset vaatimukset.  Mainittujen järjestelyjen, järjestelmien ja menettelyjen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja oikeassa suhteessa toimijan liiketoiminnan mittakaavaan, kokoon ja luonteeseen. Niiden on kuitenkin mahdollistettava kaikkien saatujen ja välitettyjen toimeksiantojen ja toteutettujen liiketoimien tehokas ja jatkuva seuranta ja analysointi sellaisten toimeksiantojen ja liiketoimien havaitsemiseksi, joissa voi olla kyse markkinoiden väärinkäytöstä. Järjestelyjen, järjestelmien ja menettelytapojen tulee myös tuottaa hälytyksiä tapahtumista, joissa on syytä epäillä markkinoiden väärinkäyttöä.

Järjestelyjen, järjestelmien ja menettelyjen asianmukaisuutta ja riittävyyttä tulee arvioida säännöllisesti toteuttamalla vähintään kerran vuodessa niiden tarkastus. Lisäksi ilmoitusvelvollisten tahojen tulee varmistaa, että järjestelyt, järjestelmät ja menettelyt sekä niiden päivitykset on dokumentoitu kirjallisessa muodossa.

Epäilyttävää liiketoimea tai toimeksiantoa koskevan ilmoituksen tekemistä ei saa paljastaa ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle tai muulle henkilölle, jonka ei tarvitse tietää epäilyttävää liiketointa tai toimeksiantoa koskevan ilmoituksen antamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus

Markkinoiden väärinkäytösasetuksen 16 artiklan mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä sellaisista toimeksiannoista ja liiketoimista, myös niiden peruuttamisesta tai muuttamisesta, joissa voi olla kyse sisäpiirikaupoista, markkinoiden manipuloinnista tai yrityksestä harjoittaa sisäpiirikauppaa tai manipuloida markkinoita.

Markkinoiden ja kauppapaikkojen ylläpitäjät ilmoittavat väärinkäytösepäilyt kauppapaikan toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisiin, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia sovelletaan ilmoittamisen osalta sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa kyseiset henkilöt on rekisteröity tai jossa niillä on pääkonttori, tai jos kyse on sivuliikkeestä, sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa sivuliike sijaitsee.

Ilmoitus markkinoiden väärinkäytön epäilystä on toimitettava Finanssivalvonnalle alla olevalla lomakkeella lähettämällä se suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen osoitteeseen STOR(at)finanssivalvonta.fi.

Ilmoituslomake

Epäilyttävien toimeksiantojen tai liiketoimien ilmoituslomake (suomeksi, pdf)

Anmälningsblankett för misstänkta handelsorder eller transaktioner (på svenska, pdf)

Reporting form for suspicious transactions or orders (in English, pdf)

Suojattu sähköpostiyhteys

https://securemail.bof.fi

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhteystiedot

  • Markkinavalvoja Laila Hietalahti
    puhelin 09 183 5244
12.12.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.