Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Tiedonantovelvollisuus

Arvopaperimarkkinalaki asettaa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalle velvollisuuden julkistaa yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat päätökset ja muut seikat. Tiedot täytyy julkistaa ilman aiheetonta viivytystä.

Julkistamisvelvollisuuden tavoitteena on turvata sijoittajille yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedonsaantiin. Siksi annetun tiedon tulee olla luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista. Tavoitteena on, että sijoittajalla on käytettävissään riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijasta ja sen arvopaperista.

Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus muodostuu listautumisvaiheessa listalleottoesitteestä ja tämän jälkeen säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. 

Tiedotteiden jakelu ja saatavilla pito

Avoimuusdirektiivin mukaan liikkeeseenlaskijan on julkistettava säännellyt tiedot tavalla, joka mahdollistaa niiden tehokkaan ja nopean saannin ketään syrjimättä. Direktiivissä tiedotteiden julkistaminen ja jakelu sekä niiden saatavilla pito on erottu toisistaan.

Tiedotteiden jakelun osalta avoimuusdirektiivi korostaa listayhtiön velvollisuutta huolehtia tiedotteiden jakelusta tiedotusvälineille niin, että varmistetaan tietojen leviäminen mahdollisimman laajasti kotivaltiossa ja mahdollisuuksien mukaan myös Euroopan laajuisesti. Euroopan laajuisen jakelun vaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän esimerkiksi sillä, että tiedotteet lähetetään kansainvälisille taloustiedon välittämiseen erikoistuneille uutistoimistoille. Listayhtiöt voivat huolehtia tiedotteiden jakelusta itse tai ostaa palvelun siihen erikoistuneilta palveluntuottajilta. Vastuu tiedotteiden jakelusta on kuitenkin aina listayhtiöllä.

Säännellyt tiedot tulee lähettää tiedotusvälineille täydellisinä ja muokkaamattomina. Puolivuosikatsauksen julkistamisen osalta riittää, että tiedotusvälineille toimitetaan katsaukseen sisältyvät tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon, sekä tieto siitä, että katsaus on julkistettu. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, mistä katsaus on sijoittajien saatavissa. Säännellyn markkinan ylläpitäjälle ja tiedotevarastoon toimitettavassa tiedotteessa tulee kuitenkin olla myös täydellinen puolivuosikatsaus liitteenä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta riittää, että tiedotusvälineille toimitetaan tieto, että tilinpäätös ja toimintakertomus on julkistettu sekä myös tieto siitä, mistä tilinpäätös ja toimintakertomus ovat sijoittajien saatavissa. Jos liikkeeseenlaskija julkistaa kuluvan vuoden näkymät ensimmäistä kertaa toimintakertomuksessa, näkymät tulisi sisällyttää siihen pörssitiedotteeseen, jolla tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta kerrotaan.

Arvopaperimarkkinalain muutoksen (1278/2015) myötä liikkeeseenlaskijoilta on poistunut velvollisuus julkistaa osavuosikatsaus tilikauden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta sekä velvollisuus julkistaa tilinpäätöstiedote. Liikkeeseenlaskija voi soveltaa edellä kuvattua menettelyä myös vapaaehtoisesti julkistamiinsa Q1 ja Q3 osavuosikatsauksiin sekä pörssin sääntöjen nojalla julkistettavaan tilinpäätöstiedotteeseen.

Julkistettavat tiedot on toimitettava tiedotusvälineiden lisäksi myös säännellyn markkinan ylläpitäjälle (Nasdaq Helsinki Oy) ja Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta katsoo, että lain velvoite toimittaa julkistetut tiedot Finanssivalvonnalle täyttyy, kun listayhtiöt toimittavat tiedot tiedotevarastoon (Nasdaq Helsinki Oy), josta Finanssivalvonta saa ne käyttöönsä. Näin ollen erillistä tiedotteiden lähettämistä Finanssivalvonnalle ei tarvita.

Tietojen saatavilla pito

Julkistettujen tietojen saatavuuden osalta avoimuusdirektiivin tavoitteena on Euroopan laajuisen sijoittajia palvelevan tiedotevarastojärjestelmän rakentaminen. Nasdaq Helsinki Oy toimii Suomessa direktiivin mukaisena virallisena tiedotevarastona (officially appointed mechanism, OAM). Eri maiden tiedotevarastot on tarkoitus myöhemmin yhdistää keskenään toimivaksi verkoksi, joka palvelee sijoittajia koko Euroopan alueella.

Tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, tilintarkastuskertomus sekä puolivuosikatsaus on pidettävä liikkeeseenlaskijan internetsivuilla saatavilla vähintään 10 vuotta. Muita säänneltyjä tietoja, esimerkiksi pörssitiedotteita, koskee viiden vuoden saatavilla pitoaika. Myös liikkeeseenlaskijan vapaaehtoisesti julkistamat kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsaukset tai muut taloudelliset katsaukset olisi perusteltua pitää liikkeeseenlaskijan internetsivuilla saatavilla
vähintään 10 vuotta, vaikka niitä koskeekin viiden vuoden saatavilla pitoaika.

Yhteystiedot

  • Markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka
    puhelin 010 831 5566
  • Markkinavalvoja Ismo Raussi
    puhelin 010 831 5231
  • Markkinavalvoja Minna Toiviainen
    puhelin 010 831 5219

Katso myös

 

18.11.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.