Ställningstagande 25.5.2020 – 1/2020

Förenklade åtgärder för kundkontroll – väglag och delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden

FIVA/6/01.02/2020

Inledning

Finansinspektionen har fått ett flertal samtal och frågor om på vilket sätt tillsynsobjekten ska anpassa sina åtgärder för kundkontroll till riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i de fall då kunden är ett väglag. Det har kommit till Finansinspektionens kännedom om att det i vissa fall har förutsatts att väglaget ska ha ett FO-nummer för att kunna sköta bankärenden. Motsvarande frågor har också ställts i fråga om delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden.

På grund av det stora antalet frågor har Finansinspektionen beslutat att publicera detta ställningstagande.

Förenklat förfarande för kundkontroll

Kundkontroll (customer due diligence, CDD) är en viktig skyldighet i lagen om penningtvätt. Tillsynsobjektet ska utifrån ett riskbaserat förhållningssätt skapa egna rutiner och minimikriterier för kundkontroll i sina kundrelationer. Riskbaserad kundkontroll innebär att tillsynsobjektet anpassar åtgärderna för kundkontroll efter riskerna i anslutning till de tjänster som det tillhandahåller för kunderna samt riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillsynsobjektet ska tillämpa ett förenklat förfarande för kundkontroll (simplified due diligence, SDD), om det utifrån riskbedömningen bedömer att en kundrelation eller en enskild transaktion är förenad med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Avvikande från tidigare, fastställs det inte längre i den gällande lagen om penningtvätt (28.6.2017/444) noggrannare i vilka fall tillsynsobjekten har möjlighet att tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll.

Det kommer genom förordning av statsrådet att utfärdas närmare bestämmelser om sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt och geografiska riskfaktorer som kan vara förenade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt om förfarandena i sådana situationer.

Verktyg för bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till tillsynsobjektens verksamhet och kundrelationer finns också i europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer av den 26 juni 2017 om riskfaktorer samt om förenklat och om skärpt förfarande för kundkontroll. Dessa riktlinjer håller för närvarande på att uppdateras. Ärendet behandlas närmare i Finansinspektionens tillsynsmeddelande 14/2020 av den 1 april 2020.

Väglag

Då risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till väglag bedöms och det bedöms om väglag borde registreras i företags- och organisationsnummersystemet, ska följande faktorer beaktas i bedömningen

 • ett väglag är ett organ som vägdelägarna grundat vid en vägförrättning och som ansvarar för underhållet av enskilda vägar
 • vägdelägare som fått vägrätt för en enskild väg är enligt lag skyldiga att delta i kostnaderna för byggandet och underhållet av den enskilda vägen
 • väglagen har ofta en liten betalningsförmedling och den är typiskt begränsad nästan endast till de vägavgifter som tas ut av vägdelägarna och till kostnaderna för väghållningen
 • väglagens verksamhet är inte typiskt sådan verksamhet som föreskrivs i 3 § i företags- och organisationsdatalagen och således uppfylls i allmänhet inte förutsättningarna för registrering enligt lagen
  • i de fall då väglaget emellertid har lönebetalning eller väglaget t.ex. är mervärdesskattepliktig på grund av att det sålt timmer, uppfylls förutsättningarna för registrering enligt företags- och organisationsdatalagen och väglaget beviljas FO-nummer.

Finansinspektionen anser, i det fall då väglag endast bedriver underhåll av enskilda vägar, och det inte heller i övrigt finns andra faktorer som skulle höja risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i anslutning till kundrelationen, att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med väglagens kundrelationer är låg. För att tillsynsobjektet emellertid ska kunna bedöma om väglagets kundrelationer är förenade med särskilda faktorer som skulle höja risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, ska tillsynsobjektet säkerställa att den får tillräckliga uppgifter av väglaget och om verksamhetens art och omfattning. Dessa uppgifter behövs också för att tillsynsobjektet ska upptäcka ovanliga eller tvivelaktiga transaktioner. I de situationer där risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenat med väglagens kundrelationer är låg, kan tillsynsobjekten iaktta ett förenklat förfarande för kundkontroll.

Enligt Finansinspektionen ska det inte heller förutsättas att väglagen för att ingå eller fortsätta en kundrelation registrerar sig i företags- och organisationsdatasystemet, om inte väglagen bedriver i 3 § i företags- och organisationsdatalag föreskriven verksamhet och förutsättningarna för registrering uppfylls.

Delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden

Då risken för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms i de fall då kunden är ett delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden, ska bl.a. följande faktorer beaktas i bedömningen

 • till de delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden hör fastighetsägare som har en andel i ett gemensamt vattenområde.
 • ett delägarlag kan vara konstituerat, vilket innebär att andelslaget har stadgar och att det håller stadgeenliga möten, eller icke-konstituerat, vilket innebär att delägarlaget sammanträder efter behov på vilken som helst delägares kallelse.
 • för flera delägarlag utgörs den viktigaste inkomstkällan av inkomster för överlåtande av fiskerätt. Delägarlaget kan också få inkomster genom att ta ut avgifter från delägarna eller genom att sälja naturprodukter (grus, skog osv.) som fås från det samfällda området eller själva samfälligheten (landhöjningsmark). Det uppstår typiskt utgifter för delägarlaget av förvaltningen, ordnandet av fisket, fiskeövervakningen, fiskevården och underhållet av samfälligheten samt av intressebevakningen.
 • delägarlaget kan ansöka om olika stöd och projektfinansiering t.ex. för iståndsättning av vattenområdet eller för vården av fiskebestånden. 
 • verksamheten är emellertid inte alltid sådan verksamhet som föreskrivs i 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och således uppfylls inte alltid förutsättningarna för registrering enligt lagen.

Finansinspektionen anser, i det fall då delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden endast bedriver sedvanlig skötsel av vattenområdet och fiske i det, och det inte heller i övrigt finns andra faktorer som skulle höja risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i anslutning till kundrelationen, att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med delägarlagens kundrelationer är låg. För att tillsynsobjektet emellertid ska kunna bedöma om det förenat till kundrelationen i delägarlaget som förvaltar vattenområden finns särskilda faktorer som skulle höja risken för penningtvätt och finansieringen av terrorism, ska tillsynsobjektet säkerställa att den får tillräckliga uppgifter av delägarlaget och om verksamhetens art och omfattning. Dessa uppgifter behövs också för att tillsynsobjektet ska upptäcka ovanliga eller tvivelaktiga transaktioner. I de situationer där risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med kundrelationer i delägarlag som förvaltar vattenområden är låg, kan tillsynsobjekten iaktta ett förenklat förfarande för kundkontroll.

Enligt Finansinspektionen ska det inte heller förutsättas att delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden registrerar sig i företags- och organisationsdatasystemet för att ingå eller fortsätta en kundrelation, om inte delägarlagen bedriver i 3 § i företags- och organisationsdatalag föreskriven verksamhet och förutsättningarna för registrering uppfylls.

Avslutningsvis

Förutom att det genom förordning av statsrådet kommer att utfärdas närmare bestämmelser om förenklade förfaranden för kundkontroll, håller även Finansinspektionen på att uppdatera sina föreskrifter och anvisningar för kundkontroll och för penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att i samband med uppdateringen ge noggrannare anvisningar i de situationer där ett förenklat förfarande för kundkontroll är motiverat, eftersom risken för penningtvätt och finansiering av terrorism förenad med kundrelationen eller en enskild transaktion är låg.

Finansinspektionen framhäver att tillsynsobjekten redan nu med stöd av lagen om penningtvätt kan tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll i det fall då tillsynsobjektet utifrån sin egen riskbedömning bedömer att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenad med en kundrelation eller en enskild transaktion är låg. Förenklade åtgärder för kundkontroll tillåter inte att de tvingande bestämmelserna i lagen om penningtvätt åsidosätts, utan det är närmast fråga om att lätta upp åtgärderna för kundkontroll. Tillsynsobjekten kan anpassa mängden eller typen av kundkontrollförfaranden och tajmningen av dem så att de är i rätt proportion till den låga risk som tillsynsobjektet fastställt i sin riskbedömning.

Då tillsynsobjekten anpassar de uppgifter som de inhämtar om kunderna så, att de endast inhämtar de uppgifter för kundkännedom som är behövliga och nödvändiga för att ingå och upprätthålla en kundrelation med beaktande av den låga risk som är förenad med kundrelationen, styr tillsynsobjektens riskbaserade verksamhetsmodell en ändamålsenlig verksamhet med tanke på riskerna. Således inhämtas det i fall som bedömts vara förenade med låg risk inte onödigt omfattande information av kunderna i förhållande till kundrelationens art, omfattning och de risker som är förenade med penningtvätt och finansiering av terrorism. Då man anpassar mängden av kundkontrollsuppgifterna, ska det emellertid alltid säkerställas att tillsynsobjektet får tillräcklig information om affärsförhållandes natur för att kunna upptäcka ovanliga eller tvivelaktiga transaktioner.

Ställningstagandets giltighet

Finansinspektionen kommer att ombedöma nödvändigheten av detta ställningstagande när det genom förordning av statsrådets utfärdats närmare bestämmelser om sådana kunder, produkter, tjänster, betalningsförmedlingar, leveranssätt eller geografiska risker som kan vara förenade med låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, samt om förfarandena i sådana situationer.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi