Uppgifter

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har skrivits in i lagen om Finansinspektionen.

Våra uppgifter avdelning för avdelning

Marknads- och uppförandetillsyn
 • Övervakar att uppförandereglerna och bestämmelserna om investerarinformation om värdepappersemissioner, noterade bolag, flaggning och offentliga uppköpserbjudanden följs
 • Övervakar IFRS-bokslut och övrig finansiell information med fokus på investerarinformation
 • Svarar för frågor inom revisionsområdet på Finansinspektionen
 • Övervakar handel och transaktionsrapportering och undersöker marknadsmissbruk
 • Övervakar marknadsplatsernas verksamhet
 • Övervakar att uppförandereglerna och bestämmelserna om investerarinformation om fondverksamhet, kapitalförvaltning och tillhandahållandet av fondrelaterade försäkrings- och sparprodukter följs
 • Övervakar betalningsinstitut och tillhandahållandet av betaltjänster
 • Övervakar att tjänsteleverantörerna i bank-, försäkrings- och värdepapperssektorn följer uppförandereglerna för kundrelationer och att produkter och marknadsföring är lagenlig
 • Handlägger tillstånds- och registreringsansökningar från finansiella tjänsteleverantörer och övervakar att de interna processerna är adekvata
 • Deltar i det nationella och internationella samarbetet på området.
Banktillsyn
 • Svarar för kapitaltäckningstillsynen av kreditinstitutssektorn i samarbete med Europeiska centralbanken
 • Övervakar kreditinstitutens interna styrning, riskhanteringsprocesser och risktagande
 • Svarar för det internationella samarbetet, inklusive samarbetet inom tillsynskollegier, inom sitt eget ansvarsområ.
Finansiell analys och operativa risker
 • Bereder och koordinerar makrotillsynspolitiken
 • Analyserar omvärlden för företagen under tillsyn och sektorns lönsamhet och kapitaltäckning
 • Övervakar operativa risker och infrastrukturen på värdepappersmarknaden
 • Utformar och upprätthåller datainsamlingar.
Försäkringstillsyn
 • Har det övergripande ansvaret för solvenstillsynen av försäkringssektorn, dvs. ser till att aktörerna har de ekonomiska förutsättningarna för att fullgöra sina skyldigheter, såsom betala ut försäkringsersättningar och pensioner
 • Övervakar liv- och skadeförsäkringsbolagens och pensionsanstalternas
  • företagsstyrning och riskhanteringsprocesser
  • försäkringstekniska risker, såsom beräkning av ansvarsskulden och skuldtäckningstillgångar
  • risker i investeringsverksamheten
 • Övervakar arbetslöshetskassornas ekonomiska ställning och solvens, interna styrning, uppförandet i kundrelationer och tillämpningspraxis
 • Övervakar riktigheten i bokslutsuppgifterna hos instituten under tillsyn med tanke på lönsamhet och solvens
 • Svarar för det internationella samarbetet, inklusive samarbetet inom tillsynskollegier, inom sitt eget ansvarsområde.