Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster 2018

Årlig utredning om grundläggande banktjänster

Finansinspektionen genomför en gång om året en utredning om banktjänsterna för att följa upp särskilt tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster. Ett mål är att säkerställa att kundens rätt till grundläggande banktjänster enligt kreditinstitutslagen tillgodoses och att detta inte försvåras t.ex. genom en oskälig prissättning.

Årets utredning grundar sig huvudsakligen på pilotmaterialet från jämförelsewebbplatsen för betalkonton till konsumenter, som lanserades den 31 oktober 2018, och på tillsynsobservationer och respons från kunder, intressentgrupper och företagen under tillsyn. Pris- och kontorsuppgifterna från pilotmaterialet samlades in i oktober 2018. Materialet omfattade information om totalt 212 banker.

Finansinspektionen bedömer att kundernas rätt till de grundläggande banktjänster som avses i lagen överlag tillgodoses på ett adekvat sätt. Tillgången på grundläggande banktjänster är i regel god. Utvecklingen inom digitala webb- och mobiltjänster är fortfarande stark och tjänsterna har fått bred spridning. Det är emellertid viktigt att bankerna fortfarande även tillhandahåller icke-digitala grundläggande banktjänster till ett skäligt pris.

Kontorsnät

Det fanns 854 bankkontor som betjänar privatkunder. Antalet kontor som erbjuder tjänster för privatkunder har minskat under de senaste åren, och även kontorens utbud av kontanttjänster har begränsats ytterligare: numera har nästan vartannat bankkontor för privatkunder begränsat sitt utbud av kontanttjänster och tillämpar begränsade öppettider på kontanttjänsterna, medan ca 20 % inte tillhandahåller kontanttjänster överhuvudtaget.
De begränsade möjligheterna till kontantuttag på kontoren har delvis uppvägts av ett större antal uttagsautomater och butiker som erbjuder möjlighet till kontantuttag vid kassan.

Digitala banktjänster

Utvecklingen av digitala webb- och mobilbanktjänster utgör ett led i den bredare digitaliseringen i samhället. Flera banker har också aktivt strävat efter att anpassa serviceutbudet till olika användargrupper och ökat sin rådgivning om och handledning i digitala banktjänster för att göra tjänsterna lättare att använda och sänka tröskeln för att använda dem.

Prissättning

De vanligaste s.k. listprisen för banktjänster har inte förändrats nämnvärt från året innan. Olika prissättningsmodeller i anslutning till kundförhållandet inverkar i praktiken i hög grad på kundens totalkostnader för banktjänsterna: många banker erbjuder sina kunder olika servicepaket med rabatter som är beroende av om kunden t.ex. har koncentrerat sina penningärenden i banken, eller av kundens ålder.

Prissättning av grundläggande banktjänster 

Tjäns

Avgift, 2018

Avgift, 2017

Avgift, 2016

Kontoutdrag gratis gratis gratis
Transaktionsförfrågan via automat 1,00–1,49 euro/förfrågan 1,00–1,49 euro/förfrågan 1,00–1,49 euro/förfrågan
Debitkort (online)
(t.ex. Visa Electron)​
2,00–2,49 euro/mån 2,00–2,49 euro/mån 2,00–2,49 euro/mån
Debitkort1 2,50-2,99 euro/mån 2,00–2,49 euro/mån 2,00–2,49 euro/mån
Fakturabetalning
  • ​kontant på bankkontor

 

5,00–6,49 euro/faktura

 

7,00–7,49 euro/faktura

 

7,00–7,49 euro/faktura

  • ​​kontoöverföring

5,00–5,49 euro/faktura

5,00–5,49 euro/faktura

5,00–5,49 euro/faktura

  • ​betalautomat2

0,50–1,49 euro/faktura

1,00-1,49 euro/faktura

0,50–0,99 euro/faktura

  • direktdebitering

gratis

gratis

gratis

  • betalningstjänstkuvert

2,00–2,49 euro/faktura

2,00–2,49 euro/faktura

2,00–2,49 euro/faktura

1 S.k. offline debitkort ingår inte i tjänsteutbudet i största delen av bankerna (ca 75 %).
2 Ingår inte i tjänsteutbudet i största delen av bankerna (ca 80 %).

Val av tjänst

Kunderna kan också genom sina egna val inverka på tillgången till tjänster och på kostnaderna för användning av tjänsterna. Därför är det bra att se över sina egna val och behovet av tjänster och jämföra tillbudsstående serviceformer och bankernas avgifter för sina tjänster. För jämförelsen kan kunderna utnyttja t.ex. den oberoende jämförelsewebbplatsen för betalkonton, där konsumenter kan jämföra de vanligaste tjänsterna i anslutning till betalkonton, deras s.k. listpriser och bankernas kontorsnät. Det lönar sig också att kartlägga utbudet av nya servicemöjligheter och tjänster utanför bankkontoren (bl.a. för fakturabetalning och kontantuttag), och priset för tjänsterna.

Jämförelsen gör det lättare för kunden att välja de lämpligaste och förmånligaste alternativen för sina dagliga penningärenden. Om kunden inte kan använda betalkort eller nätbank på grund av t.ex. sjukdom, rörelsehinder eller någon annan orsak, lönar det sig att kontakta sin egen bank och höra sig för om andra sätt att sköta sina bankärenden.