Finansinspektionen som en del av EU:s konsumentskyddsnätverk

Förordning om konsumentskyddssamarbete

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen utfärdades den 27 oktober 2004.

I förordningen fastställs de villkor enligt vilka de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska samarbeta med varandra och med kommissionen i syfte att se till att den lagstiftning som nämns i bilagan till förordningen efterlevs, garantera att den inre marknaden fungerar smidigt och förbättra skyddet av konsumenternas ekonomiska intressen.

Den nya CPC-förordningen om konsumentskyddssamarbete (Consumer Protection Cooperation, (EU) 2017/2394) träder i kraft i januari 2020. CPC-förordningen ger myndigheterna rätt att inom den gränsöverskridande övervakningen bestämma att webbplatser som bedrar konsumenter ska stängas, fastställa påföljdsavgifter och med hjälp av penningflödena spåra instanser som ligger bakom bedrägerierna. Dessutom stärks samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna inom EU-området.

Syftet med samarbetet är att garantera så effektiv gränsöverskridande tillsyn som möjligt för att näringsidkare inte ska kunna undgå tillsyn genom att etablera sig i ett annat EU-land. Man vill förhindra en snedvridning av konkurrensen för laglydiga säljare och leverantörer som har näringsverksamhet antingen i sitt eget land eller i flera länder.  Därigenom vill man också befästa konsumenternas förtroende för näringsidkare i andra EU-länder och följaktligen också deras förtroende för den inre marknaden.

Myndigheterna övervakar att lagarna efterlevs

Den centrala kontaktpunkt som fastställs i förordningen har till uppgift att samordna tillsynen i sitt eget land. Finlands kontaktpunkter är Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och konsumentombudsmannen.

I Finland är konsumentombudsmannen den myndighet som idkar allmän tillsyn över efterlevnaden av den lagstiftning som räknas upp i förordningens bilaga. Dessutom har följande myndigheter tillsynsuppgifter inom de egna sektorerna: Livsmedelsverket, Finansinspektionen, Trafik- och kommunikationsverket Traficom, Konkurrens- och konsumentverket/konsumentombudsmannen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, dataombudsmannens byrå och regionförvaltningsverken.

De behöriga myndigheterna ansvarar för tillsynen av den lagstiftning för att skydda konsumenters intressen som nämns i bilagan. De behöriga myndigheterna ska fullfölja sina skyldigheter enligt förordningen som om de handlade på konsumenternas vägnar i sitt eget land och för egen räkning eller på begäran av en annan behörig myndighet i sitt eget land.

Finansinspektionen övervakar att följande direktiv som nämns i bilagan till förordningen iakttas:

 • Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG.

Befogenheter

Om det föreligger skälig misstanke om en överträdelse inom gemenskapen ska den behöriga myndighetens befogenheter omfatta åtminstone följande:

 • Rätt att få tillgång till alla relevanta handlingar, oberoende av form, om överträdelsen inom gemenskapen.
 • Rätt att begära att vem som helst skall lämna relevant information om överträdelsen inom gemenskapen.
 • Rätt att utföra nödvändiga inspektioner på plats.
 • Rätt att skriftligt begära att den berörda säljaren eller leverantören upphör med överträdelsen inom gemenskapen.
 • Rätt att erhålla ett åtagande från den säljare eller leverantör som gjort sig skyldig till en överträdelse inom gemenskapen om att upphöra med denna överträdelse och, i förekommande fall, rätt att offentliggöra detta åtagande.
 • Rätt att begära upphörande av eller förbud mot varje överträdelse inom gemenskapen och, i förekommande fall, att offentliggöra dessa beslut.
 • Rätt att begära att den förlorande parten skall betala ersättning till statskassan eller till en mottagare som utsetts enligt nationell lagstiftning om beslutet inte efterlevs.

Tjänstemän

Varje behörig myndighet har utsett behöriga tjänstemän för tillsynen. De behöriga tjänstemännen vid Finansinspektionen är:

 • Timo Peltonen, telefon 09 183 55 51, e-post timo.peltonen(at)fiva.fi,    
 • Päivi Turunen, telefon 09 183 55 57, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi

Nyttiga länkar