Registrering som förmedlare av gräsrotsfinansiering

Tillhandahållande av gräsrotsfinansiering kräver auktorisation
EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (2020/1503) tillämpas från och med den 10 november 2021. Förordningen kräver särskild auktorisation för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, vilket innebär att de värdepappersföretag och betalningsinstitut som tillhandahåller gräsrotsfinansiering samt registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering är skyldiga att ansöka om auktorisation, såvida de avser att fortsätta sin nuvarande gräsrotsfinansieringsverksamhet.

EU:s gräsrotsfinansieringsförordning innehåller emellertid en övergångsbestämmelse enligt vilken nuvarande förmedlare av gräsrotsfinansiering får fortsätta att med stöd av den nationella lagen om gräsrotsfinansiering tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster till och med den 10 november 2023 eller fram till dess att de beviljas auktorisation enligt EU-förordningen, beroende på vilket som inträffar först.

För ansökan om auktorisation se:

Den nationella lagstiftningen som gäller under övergångstiden:

Blankett om tillförlitlighet och yrkeskompetens hos förmedlare av gräsrotsfinansiering

I 2 kap. 6 § 1 mom. och 7 § i lagen om gräsrotsfinansiering finns bestämmelser om tillförlitlighet och yrkeskompetens som krävs av den som förmedlar gräsrotsfinansiering. Då uppgifter om tillförlitlighet och yrkeskompetens anmäls till Finansinspektionen används bifogade blankett.

Information om registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering finns på Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt under Kapitalmarknadsföretag – Förmedlare av gräsrotsfinansiering.

Annullering av registrering

För annullering av registrering behövs en fritt formulerad redogörelse om varför verksamheten upphör.