Registrering som förmedlare av gräsrotsfinansiering

Den här sidan är avsedd för förmedlare av gräsrotsfinansiering som ansöker om registrering. Anmälaren ska före registrering sätta sig in i de förutsättningar för registrering som anges i lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016). För registreringsbeslutet uppbärs en åtgärdsavgift som framgår av Finansinspektionens åtgärdstariff. En registrerad förmedlare av gräsrotsfinansiering betraktas som en annan aktör på finansmarknaden, av vilken tillsynsavgift enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift börjar uppbäras.

Regelverk:


Finansinspektionen har utarbetat en blankett för att underlätta anmälan och behandlingen av den för den som ansöker om registrering.

Blanketter:

I 2 kap. 6 § 1 mom. och 7 § i lagen om gräsrotsfinansiering finns bestämmelser om tillförlitlighet och yrkeskompetens som krävs av den som förmedlar gräsrotsfinansiering. Då uppgifter om tillförlitlighet och yrkeskompetens anmäls till Finansinspektionen används bifogade blankett.

Information om registrerade förmedlare av gräsrotsfinansiering finns på Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt under Kapitalmarknadsföretag – Förmedlare av gräsrotsfinansiering.

Annullering av registrering

För annullering av registrering behövs en fritt formulerad redogörelse om varför verksamheten upphör.