Ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointi

Määräykset ja ohjeet 15/2021 (pdf)

Ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointi

  • voimassa 15.1.2022 alkaen

Määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toimilupavalvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin:

• luottolaitokset

• sijoituspalveluyritykset

• talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt

• luottolaitoksien ja sijoituspalveluyrityksien omistusyhteisöt 

• rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt, siltä osin kuin niitä koskevat lakisääteiset johdon sopivuus- ja luotettavuusvaatimukset vastaavat luottolaitosten lakisääteisiä vaatimuksia

• ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

• ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa

Luotettavuutta ja sopivuutta koskevien tietojen ilmoittaminen Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonnan valvomat luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt, luottolaitoksien ja sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt, sekä ulkomaiset luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on sivuliike Suomessa:

Tiedot ilmoitetaan Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta: Finanssivalvonnan sähköinen asiointipalvelu

EKP:n valvonnassa olevat luottolaitokset:

Tiedot uusista hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä uudesta toimitusjohtajasta ja tämän sijaisesta ilmoitetaan EKP:n sähköisen asiointipalvelun IMAS Portaalin kautta: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/portal/imas/html/index.fi.html

Ilmoitukset muista kuin edellä mainituista muutoksista johdon jäsenissä, ml. ilmoitukset keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä, sekä ilmoitukset muutoksista kaikkiin aiemmin ilmoitettuihin tietoihin toimitetaan lomakkeella Merkittävien valvottavien soveltuvuusarvioinnin kyselylomake. Lomake toimitetaan sähköpostitse Finanssivalvonnan Kirjaamoon, osoite kirjaamo[at]finanssivalvonta.fi.

Suojatun sähköpostin ohje

Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten annettujen ohjeiden EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319 kohdassa 171 tarkoitettu kuvaus Finanssivalvonnan arviointimenettelyistä:

Valvottava voi täyttää lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa muutoksista laitoksen johdossa sekä tehdä ilmoituksia ohjeissa tarkoitetuista luottolaitosten keskeisistä toiminnoista vastaavista muista henkilöistä ilmoittamalla tiedot arvioitavista henkilöistä edellä kuvattuja apuvälineitä käyttäen.

Talletuspankkien yhteenliittymistä annetun lain (599/2010) mukaiset jäsenluottolaitokset voivat toimittaa Finanssivalvonnalle vuosineljänneksittäin tiedot uusista nimityksistä jäsenluottolaitosten johdossa sekä uusista johtoon kuulumattomista keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä. Ilmoitus tehdään listailmoitusmenettelyllä, jossa tulisi mainita luottolaitoksen nimi, valittu henkilö, henkilötunnus, tiedot tehtävästä, tehtävän alkamispäivämäärä ja kenen tilalle henkilö on valittu. Tiedot listailmoituksella tulee toimittaa viimeistään kahden viikon kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Listailmoitusmenettely koskee ainoastaan yhteenliittymien jäsenluottolaitoksia. Keskusyhteisöjen ja muiden yhteenliittymiin kuuluvien yhtiöiden osalta tulee toimittaa ilmoitukset Finanssivalvontaan arvioitavaksi.

Sopivuuden arviointimenettely perustuu valvottavan ilmoittamiin tietoihin sekä Finanssivalvonnan rikos- ja sakkorekisteristä ja omista rekistereistään sekä tarvittaessa muista tietolähteistä hankkimiin tietoihin.

Finanssivalvonta korostaa, että ohjeiden 170 kohdan mukaisesti valvottavien tulisi ilmoittaa viipymättä kaikki olennaiset puutteet, joita johdon jäsenten, tai johdon kollektiivisen kokoonpanon, osalta on havaittu. Finanssivalvonta suosittaa ohjeiden kohdan 177 mukaisesti, että samoin toimitaan myös keskeisistä toiminnoista vastaavien jäsenten havaittujen puutteiden osalta.

Ilmoituksen käsittely tapahtuu ohjeiden kohdan 181 kuvatulla tavalla.

Ohjeiden kohdassa 179 tarkoitettu enimmäisaika on neljä kuukautta laskettuna siitä, kun Finanssivalvonta on saanut kaikki arvioinnin tekemiseen tarvittavat selvitykset. Finanssivalvonta ilmoittaa tämän ajan puitteissa valvottavalle, jos se ilmoituksen johdosta arvioi, että nimityksen johdosta olisi syytä ryhtyä Finanssivalvonnassa annetun lain 28 pykälässä tarkoitettuihin toimenpiteisiin valvottavan johdon toiminnan rajoittamiseksi. Aikarajaan ei liity ohjeiden kohdassa 190 kuvattuja oikeusvaikutuksia.

Ohjeiden kohdassa 180 tarkoitettu toimilupahakemukseen liittyvän arvioinnin enimmäisaika on kuusi kuukautta laskettuna siitä, kun Finanssivalvonta on saanut kaikki arvioinnin tekemiseen tarvittavat selvitykset. Tämän lisäksi otetaan huomioon ohjeiden kohdassa 188 tarkoitettu toimiluvan myöntämiseen ja epäämiseen liittyvä 12 kuukauden aikaraja.  

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma