STT-raportointi

Arvopaperikeskusasetuksen (EU) No 909/2014 9 artiklan mukaan toimituksen sisäisten toteuttajien on neljännesvuosittain ilmoitettava sijoittautumispaikkansa toimivaltaisille viranomaisille kaikkien arvopapereiden selvitysjärjestelmien ulkopuolella toimittamiensa arvopaperikauppojen yhteenlaskettu määrä ja arvo. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava vastaanotetut tiedot viipymättä ESMAlle ja ilmoitettava sille kaikista asianomaisesta selvitystoiminnasta aiheutuvista riskeistä.

STT-raportoinnin tiedot on tallennettava huhtikuun 2019 alusta. Finanssivalvonta käynnistää raporttien vastaanoton 1.10.2019 alkaen.

Kuvio 1. Raportointi- ja toimitusaikataulu

Sisäisen toteutuksen käsite

STT-raporttien sisältöä täsmennetään edelleen EU-lainsäädännössä. Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/391 1 artiklan mukaisesti 

 Tässä asetuksessa tarkoitetaan

  1. ’Sisäisesti toteutettavalla toimitusohjeella’ toimituksen sisäisen toteuttajan asiakkaan ohjetta asettaa vastaanottajan saataville tietty määrä rahaa tai siirtää arvopaperi tai arvopapereiden omistusoikeus tai muu oikeus tekemällä siitä merkintä rekisteriin tai muulla tavoin, jonka toimituksen sisäinen toteuttaja toimittaa omassa kirjanpidossaan eikä arvopapereiden selvitysjärjestelmän kautta;
  2. ’Epäonnistuneella sisäisesti toteutettavalla toimitusohjeella’ arvopaperitransaktion toimituksen toteutumatta jäämistä tai osittaista toimittamista osapuolten sopimana päivänä arvopapereiden tai käteisen puuttumisen vuoksi perimmäisestä syystä riippumatta.

Raportointivelvollisuus

Raportointivelvollisuus koskee Suomeen sijoittautuneita yhteisöjä, jotka toteuttavat sisäistä toimitusta omien tiliensä kautta. Sisäinen toimitus voi toteutua arvopaperien hallintaketjun eri tasoilla (maailmanlaajuisesti toimivat säilytysyhteisöt, alisäilyttäjä jne.) ja se on raportoitava tasolla, jolla se tapahtuu. Raportointivelvoite syntyy vaikka tapahtumia olisi vain yksi neljännesvuositasolla. Toisaalta raportointivelvoite jatkuu, vaikka jollakin raportointiperiodilla ei olisi yhtään tapahtumaa. Asiasta on ilmoitettava Finanssivalvontaan teknisessä kuvauksessa ilmoitetulla tavalla. Toimijan tulee raportoida Fivalle arvopaperikeskusasetuksen art. 9(1) tarkoittamalla tavalla seuraavasti:

  • yksi raportti Suomen osalta (sisältäen sivuliikkeiden toiminta samassa maassa);
  • erillinen raportti sivuliikkeiden osalta kussakin jäsenvaltiossa ja ETA-maassa;
  • yksi raportti toimituksen sisäisen toteuttajan sivuliikkeiden toiminnasta kolmansissa maissa.

Ks. lähemmin kuvio 2. Kokonaiskuva prosessista

ESMAn ohjeet antavat tapausesimerkkejä erityyppisissä tilanteissa sovellettavista periaatteista.

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/391 (2) resitaali, 2. kappale toteaa raportointivelvollisuudesta seuraavaa:
”Toimituksen sisäisen toteuttajan olisi ilmoitettava sisäiset toimitukset vain, jos se on suorittanut asiakkaansa toimitusohjeen omassa kirjanpidossaan. Toimituksen sisäisen toteuttajan ei pitäisi raportoida säilytysketjun muiden yksiköiden ohjeiden toimituksesta seuraavaa tilannetta vastaamaan myöhemmin tehtyjä arvo-osuuspositioiden mukauttamisia, koska niitä ei katsota sisäiseksi toimitukseksi. Toimituksen sisäisen toteuttajan ei pitäisi myöskään raportoida kauppapaikassa toteutettuja transaktioita, jotka kauppapaikka on siirtänyt keskusvastapuolelle selvitystä tai arvopaperikeskukselle toimitusta varten.”

Raporttien sisältö ja muoto

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/391 määrittelee raporttien sisällön ja toimeenpanoasetus (EU) 2017/393 raporttien muodon sekä tarkistuksia.

Moniulotteinen STT-raportointi sisältää mm. seuraavat osa-alueet (epäonnistuneet toimitukset tilastoidaan erikseen vastaavasti jaoteltuina):

  • instrumenttityyppi;
  • toimitustyyppi (esim. osto tai myynti, vakuus, repo jne.)
  • asiakastyyppi (ammattimainen, ei-ammattimainen)
  • eri instrumentteja käsittelevien arvopaperikeskusten mukaan jaoteltuna

Raportin toimittamisessa huomioitavia asioita

Finanssivalvonta vastaanottaa STT-raportoijien tiedot XML-muodossa ja noudattaen ISO-20022-standardin mukaista XML-merkintäkielen skeemamäärittelyä (ks. lähemmin ao. kuviot, sekä konekielisen tiedonvälityksen kuvaus).  Raporttitiedostot toimitetaan salattuna sähköpostin liitetiedostona (.zip).

Ks. lähemmin kuvio 3. Käsitteellinen XSD-skeemakuvaus ja kuvio 4. Sisäisen toimituksen XSD-kokonaisrakenne

Kaikista raportointiin vaikuttavista muutoksista, mukaan lukien raportoinnin yhteyshenkilöistä, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen STTHelpdesk(at)fiva.fi.

Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus (STT-raportointi)

Finanssivalvonta on laatinut konekielisen tietojenvälityksen kuvauksen STT-raportoinnin tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle. Kuvauksessa tuodaan esille raporttien tekniset vaatimukset mukaan lukien kansalliset erityisvaatimukset, jotka eivät ilmene Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn teknisistä ohjeista.

ESMAn kuvauksien mukaisten raporttien lisäksi Finanssivalvonta edellyttää erillistä XML-muotoista kuoriraporttia.

Konekielisen tietojen välityksen kuvaus

Kuvio 5. STT-raportointiin sovellettava prosessikuvaus

Lähteitä

Tiedotteet

Katso myös

  • 11.6.2019 STT-raportointia koskevan informaatiotilaisuuden esitysmateriaali