Ilmoitus finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin liittyvästä väärinkäytösepäilystä

Tällä lomakkeella kuka tahansa henkilö voi ilmoittaa Finanssivalvonnalle epäillyistä finanssimarkkinoita koskevien lakien tai muiden säännösten rikkomuksista.

Lomaketta ei ole tarkoitettu finanssipalveluja ja -tuotteita tarjoavien Finanssivalvonnan valvottavien ja niiden asiakkaiden välisten erimielisyyksien käsittelyyn. Ne kuuluvat muiden menettelyjen (esimerkiksi vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet) piiriin. Tällaiset asiat siirretään välittömästi Finanssivalvonnan asianomaiselle valvontaosastolle.

Ilmoituksen tekemisen yhteydessä on suositeltavaa antaa ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, jotta Finanssivalvonta voi tarvittaessa pyytää ilmoittajaa selventämään ilmoittamiaan tietoja tai antamaan asiassa lisätietoja. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä myös nimettömänä.

Ilmoitusta käsitellään Finanssivalvonnassa luottamuksellisesti. Finanssivalvonta voi kuitenkin joutua ilmaisemaan tietoja myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi mahdollisessa poliisille tehtävässä tutkintapyynnössä.

Vastaanotetuista ilmoituksista pidetään yllä henkilötietolain (523/1999) tarkoittamaa henkilörekisteriä.

Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Finanssivalvonta ilmoittaa Teille kirjeenne vastaanottamisesta viipymättä kirjallisesti. Kirjallista ilmoitusta ei kuitenkaan lähetetä, jos Te niin pyydätte, taikka jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy uskoa, että kirjallinen ilmoitus vaarantaisi henkilöllisyytenne suojan.