Finanssivalvonnan tehtävät

Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

Finanssivalvonnan tehtävät osastoittain

Markkina- ja menettelytapavalvonta
 • Valvoo arvopapereiden liikkeeseenlaskuihin, listayhtiöihin, liputukseen ja julkisiin ostotarjouksiin liittyvän sijoittajainformaation ja menettelytapojen asianmukaisuutta
 • Valvoo IFRS-tilinpäätöksiä ja taloudellista informaatiota sijoittajainformaation näkökulmasta
 • Vastaa tilintarkastusta koskevista asioista Finanssivalvonnassa
 • Valvoo kaupankäyntiä, siihen liittyvää raportointia sekä tutkii mahdollisia arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksiä
 • Valvoo markkinapaikkojen toimintaa
 • Valvoo rahastotoimintaan, omaisuudenhoitoon ja arvopaperisidonnaisten vakuutus- ja säästämistuotteiden tarjontaan liittyvää sijoittajainformaatiota ja toimintatapojen asianmukaisuutta
 • Valvoo maksulaitoksia ja maksupalveluiden tarjoamista
 • Valvoo pankki-, vakuutus- ja arvopaperisektorien palveluntarjoajien menettelytapoja  asiakassuhteissa sekä tuotteiden ja markkinoinnin lainmukaisuutta
 • Käsittelee finanssipalvelujen tarjoajien toimilupa- ja rekisteröintihakemukset ja valvoo sisäisten prosessien asianmukaisuutta
 • Osallistuu tehtäväaluetta koskevaan kotimaiseen ja kansanväliseen yhteistyöhön.
Pankkivalvonta
 • Vastaa luottolaitossektorin vakavaraisuusvalvonnasta yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa
 • Valvoo luottolaitosten hallinnon luotettavuutta, riskienhallinnan menettelyjä ja riskinottoa
 • Vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä, mukaan lukien valvontakollegioyhteistyö, omalla vastuualueellaan.
Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit
 • Valmistelee ja koordinoi makrovakauspolitiikkaa
 • Analysoi valvottavien toimintaympäristöä sekä toimialan kannattavuutta ja vakavaraisuutta
 • Valvoo operatiivisia riskejä ja arvopaperimarkkinainfrastruktuuria
 • Suunnittelee ja ylläpitää tiedonkeruita.
Vakuutusvalvonta
 • Vastaa kokonaisvaltaisesti vakuutussektorin vakavaraisuusvalvonnasta, eli että toimijoilla on taloudelliset edellytykset suoriutua velvoitteistaan, kuten vakuutuskorvausten ja eläkkeiden maksamisesta
 • Valvoo henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä eläkelaitosten
  - hallinnon luotettavuutta ja riskienhallinnan menettelyjä
  - vakuutusteknisiä riskejä, kuten vastuuvelan laskentaa ja vastuuvelan riittävyyttä
  - sijoitustoiminnan riskejä
 • Valvoo työttömyyskassojen taloutta ja vakavaraisuutta, hallintoa ja menettelytapoja asiakassuhteissa sekä soveltamiskäytäntöä
 • Valvoo vakuutussektorin valvottavien tilinpäätöstietojen oikeellisuutta kannattavuuden ja vakavaraisuuslaskennan näkökulmasta
 • Vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä, mukaan lukien valvontakollegioyhteistyö, omalla vastuualueellaan.