Problem med en tjänsteleverantör?

Om problem tillstöter är det alltid bäst att försöka hitta en lösning genom att vända sig direkt till tjänsteleverantören. Det är oftast det snabbaste och enklaste sättet att lösa problemen.

Du kan också ge tjänsteleverantören skriftlig kundrespons. Då handläggs ärendet enligt företagets kundresponsrutiner och du får ett skriftligt svar på din respons. Du kan du också kontakta bolagets region- eller huvudkontor.

Rådgivning – Försäkrings- och finansrådgivningen FINE

Om kontakt med tjänsteleverantören inte ger önskat resultat, kan du vända dig till Försäkrings- och finansrådgivningen FINE. FINE tillhandahåller råd och handledning till bank-, försäkrings- och investeringskunder och utreder vid behov på kundens vägnar tvister med försäkringsbolag, bank eller värdepappersföretag. Tjänsten är kostnadsfri för kunder.

Ändringssökande – beslutsrekommendationer och domslut

Ett avgörande som är bindande både för kunden och för tjänsteleverantören kan i regel utfärdas endast av domstol. Domstolsbehandling tar emellertid tid och rättegångskostnaderna kan bli stora.

I de flesta fall kan tvisten före domstol lösas i ett oberoende organ, till exempel en nämnd som avger en beslutsrekommendation i ärendet. Sådana nämnder är exempelvis banknämnden, försäkringsnämnden och värdepappersnämnden samt konsumenttvistenämnden.

I vissa fall, t.ex. då ett försäkringsbolag nekar att betala en försäkringsersättning, får kunden ett överklagbart beslut. Besvär mot beslutet kan anföras i enlighet med besvärsanvisningarna som bifogats beslutet.

Myndigheter

I problematiska situationer kan du också vända dig till de myndigheter som övervakar tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna på finansmarknaden övervakas av bland annat Finansinspektionen, konsumentombudsmannen och dataombudsmannen. Ytterligare information och hjälp i problematiska situationer får du också hos konsumentrådgivningen, rättshjälpsbyråerna och ekonomi- och skuldrådgivningen.

Finansinspektionen övervakar tjänsteleverantörernas förfaranden gentemot kunderna och lagligheten i avtalsvillkoren. Marknadsuppförandet ska följa lagar och god sed. Finansinspektionen övervakar marknadsuppförandet både på förhand och i efterskott. Förhandstillsynen omfattar bland annat godkännande av investeringsfondernas stadgar. Efterkontroller innebär bland annat granskning av tjänsteleverantörernas marknadsföring och annonsering samt inspektioner utifrån olika teman. Syftet med Finansinspektionens tillsyn är att öka kundernas förtroende för marknadens och tjänsteleverantörernas verksamhet.

Lagenligheten av tjänsteleverantörernas förfaranden gentemot konsumentkunder övervakar även.

Problem med finansiella tjänster

Om du har problem med en tjänsteleverantör, gör så här:

  1. Anteckna problemen.
  2. Vänd dig direkt till tjänsteleverantören, t.ex. bankkontorets eller försäkringsbolagets kontor eller servicenummer.
  3. Om saken inte utreds eller om du yrkar på ersättning, lämna in ett skriftligt, klart formulerat och specificerat ersättningsanspråk till tjänsteleverantören.
  4. Om ingen lösning fortfarande uppnås, kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen.

Finansinspektionen förutsätter att bankerna, värdepappersföretagen och fondbolagen behandlar kundernas klagomål sakligt.

Vid problem ska du alltid först vända dig till motparten i avtalet och därefter övriga instanser.

Försäkrings- och finansrådgivningen

Telefon 09 6850 120
måndag–torsdag kl. 10–16
Fine.fi

Finansinspektionens telefonrådgivning

Avgiftsfritt servicenummer 09 183 5360
tisdagar kl. 9–10 och torsdagar kl. 14–15.

 

 

2018-09-06

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.