Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

I tillsynen ställs vi inför uppgiften att identifiera marknadens och tillsynsobjektens problem på ett så tidigt stadium som möjligt för att snabbt och trovärdigt kunna vidta nödvändiga åtgärder. Myndighetstillsynen kompletterar tillsynsobjektens egen och marknadens kontroll.

Tillsynsobjekten har alltid det primära ansvaret för sin verksamhet. Myndighetstillsynen skall för sin del säkerställa att företagen under tillsyn har en kompetent ledning och tillfredsställande riskhanteringssystem och att deras affärsprinciper och affärspraxis är etiskt och yrkesmässigt högtstående.

Vägledande för tillsynsverksamheten är lagstiftningen om Finansinspektionen, inspektionens tillsynsstrategi och den information som samlas in om tillsynsobjekten och omvärlden.

2018-01-19

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.